Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní a odborných útvarov

 

1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej prevádzkarni?
2. S akými očakávaniami vstupujete do roku 2021?
3. Vaše želanie spolupracovníkom a čitateľom Podbrezovana.

 

Ing. Igor KLIMENT, vedúci oceliarne
1. – Rok 2020 môžeme hodnotiť ako jeden z najťažších za ostatné obdobie. Bol ovplyvnený celosvetovou pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá negatívne pôsobila na objem zákaziek. Tak, ako sa menili požiadavky zákazníkov, následne bol upravovaný pracovný režim. Ak sme v úvode roka pracovali v trojzmennovom päťdňovom režime, v marci sme prešli na trojzmenný šesťdňový a následne na štvorzmenný nepretržitý pracovný režim. Od júna zase na trojzmenný päťdňový, v ktorom sme zotrvali až do konca roka. Aj napriek zmenám pracovných režimov, dôležité ukazovatele ako prestoje a predváha, môžeme hodnotiť kladne. Rok
2020 bol aj rokom inovácií a technologických zmien, šlo o odskúšanie liaceho prachu, ponorných trubíc s rôznou izolačnou hrúbkou, monoliticke výmurovky v hubici medzipanvy, ubíjacích hmôt pre nistej EAF. Hlavným cieľom bolo predĺženie životnosti zariadenia, zvýšenie bezpečnosti práce, odskúšanie nových náhradných materiálov. V spolupráci so ŽP VVC bola úspešne odliata nová akosť ocele T5 pre kotlové a výmeníkové rúry. Bol zakúpený merací prístroja Hydris. Počas decembrovej strednej opravy bola vymenená pôvodná tlmivka na EAF peci za novú od firmy ETD. Aj napriek nepriaznivému priebehu počas roka sme vyrobili 279,9 kilotonocele.
2. – Od nového roka očakávame, že recesia spôsobená celosvetovou pandémiou koronavírusu COVID-19 bude slabnúť, trh s hutníckymi výrobkami a oceľou sa bude zlepšovať. Do budúcnosti pozerám s optimizmom, aj keď očakávam náročné obdobie. Verím v schopnosti našich spolupracovníkov a spoľahlivosti zariadení, že dokážeme zabezpečiť plnenie úloh v požadovanej kvalite a množstve vyrábanej ocele.
3. – Do nového roku prajem všetkým spolupracovníkom aj zamestnancom celej spoločnosti veľa zdravia, šťastia, pohodu a veľa úspechov počas celého roka 2021 v pracovnom aj osobnom živote.

 

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality
1. – Uplynulý rok 2020 patrí do kategórie tých najťažších po všetkých smeroch. V Železiarňach Podbrezová pracujem už 36-ty rok a môžem povedať, že za toto obdobie
už veľa pamätám. V spoločnosti došlo k viacerým udalostiam, či už menej alebo iac významným, tak v negatívnom ako aj pozitívnom smere. Rok 2020 bol poznačený
pandémiou, ktorá spôsobila narušenie systému normálneho životného štýlu, zdravia,
spôsobila obmedzenia v osobnom aj pracovnom prostredí, museli byť prijaté  reštrikčné opatrenia. Napriek všetkým ťažkostiam v uplynulom roku boli zvládnuté požiadavky a úlohy týkajúce sa nášho odboru, čo je tiež nezanedbateľný prínos k zdarnému plneniu výrobných úloh kladených na výrobné prevádzkarne.
2. – Verím, že pandémia bude v priebehu roku 2021 doznievať, čo bude mať za následok postupnú stabilizáciu a zlepšenie situácie vo svete. Železiarne Podbrezová disponujú vyspelým pracovným kolektívom a technikou, a zamestnanci si aj v zložitých situáciách vedia adekvátne zastať svoje miesto a zodpovedne pristupovať k svojím pracovným povinnostiam. Verím, že v tomto roku budú postupne napĺňané kapacitné plány výroby a rok 2021 sa podarí ukončiť s kladným výsledkom hospodárenia.
3. – Chcem poďakovať celému pracovnému kolektívu odboru riadenia a zabezpečovania kvality za pracovné nasadenie v roku 2020, chcem poďakovať aj všetkým kolegom podbrezovských železiarní za úsilie a snahu vynaloženú pri plnení si pracovných úloh a povinností počas uplynulého roka. Želám všetkým spoluzamestnancom, ako aj ich rodinám, veľa zdravia, šťastia, pohody radosti a vzájomného porozumenia v roku 2021.

 

Ing. Tomáš BEVILAQUA, vedúci odboru technického a investičného rozvoja
1. – Napriek tomu, že uplynulý rok nebol pre našu spoločnosť ideálny, čo sa týka objemu zákaziek ani dosiahnutých hospodárskych výsledkov, vedenie Železiarní Podbrezová rozhodlo zrealizovať všetky naplánované investície. Pre nás, z investičného odboru, to bola veľká výzva, pretože okrem veľkého počtu investičnýcakcií a skráteného pracovného času počas letných mesiacov, sme sa museli vysporiadať aj s dôsledkami rôznorodých protipandemických opatrení. Napriek tomu, že sa nám nepodarilo zrealizovať všetky naplánované akcie na sto percent, som veľmi spokojný s tým, ako sme ukončili rok 2020, aj s ohľadom na danú situáciu. Preto chcem aj touto cestou poďakovať všetkým kolegom z investičného odboru, rovnako aj z iných organizačných útvarov, za dobre vykonanú prácu.
2. – Očakávam, že rok 2021 bude „normálnejší“, stabilnejší a predvída teľnejší ako predošlý. Po pracovnej stránke verím, že sa nám podarí zrealizovať všetky naplánované investície v stanovených termínoch tak, aby priniesli čo najväčší osoh pre našu akciovú spoločnosť.
3. – Všetkým prajem v novom roku hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody. Takisto aj trpezlivosti a ohľaduplnosti, ktoré budeme potrebovať minimálne do leta, kým sa situácia neupokojí. Kolegom z odboru navyše želám veľa pracovného elánu, tvorivú atmosféru a otvorenú myseľ.

 

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ, vedúca odboru financovania
1. – Rok 2020 hodnotím ako jeden z najťažších, plný neistoty sprevádzajúcej nás vo  všetkých oblastiach života – epidemiologickej, ekonomickej i politickej. Niesol sa v
znamení nových výziev týkajúcich sa efektívneho nakladania so zverenými finančným
prostriedkami, hľadania optimálnych riešení a intenzívnej komunikácie s financujúcimi bankami. Aj vďaka otvorenej komunikácii sme pre banky partnerom, ktorému dôverujú a vychádzajú v ústrety. V záujme zefektívnenia činnosti odboru financovania sme v rámci reorganizácie uskutočnili zmeny, ktoré si vynútili úpravu stránkových dní v našich pokladniach (pripomínam: pondelky a stredy je otvorená pokladňa NZ, v utorok, štvrtok a piatok SZ). Pevne verím, že nám zákazková náplň a platobná disciplína našich odberateľov zabezpečí stabilitu finančných zdrojov a naďalej umožní zasielanie výplat zamestnancom vo výplatnom termíne a plniť všetky záväzky voči našim dodávateľom, bankám, či štátu riadne a včas.
2. – Prajem si, aby rok 2021 priniesol zlepšenie epidemiologickej situácie, za ktorou bude nasledovať silné ekonomické oživenie. Oživenie do tej miery, že sa budeme cítiť bezpečne a život sa presunie do „normálu“. Deti nech sa môžu nerušene vzdelávať v školách a relaxovať na športoviskách. Stretávanie sa a slobodné cestovanie nech sa opäť stanú samozrejmosťou.
3. – Všetkým kolegom v Železiarňach Podbrezová prajem oceľové zdravie, veľa vzájomného porozumenia a spokojnosti v rodinnom i pracovnom živote.

 

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci ťahárne rúr
1. – Uplynulý rok bol v našej prevádzkarni zložitý. Problémy vznikali hlavne obmedzeniami spôsobenými pandémiou COVID- 19. V priebehu roka došlo nielen k zníženiu objemu zákaziek, ale aj cien našich výrobkov, čo bolo dôvodom zlého hospodárskeho výsledku. Napriek tomu chcem poďakovať našim zamestnancom za obetavosť, že napriek vysokej chorobnosti sa nám darilo plniť operatívne úlohy.
2. – Samozrejme, že bude lepší, ako tie predchádzajúce, že budeme pracovať bez úrazov, kvalitne, bez reklamácií a bez výrobných sklzov. Z pohľadu zákaziek sa rok 2021 javí lepšie ako rok 2020 a veríme, že sa čoskoro dostaneme na plnú výrobnú kapacitu. Tento rok budeme v spolupráci s kolegami z technicko-investičného odboru realizovať zaujímavé investičné akcie a očakávame, že budú úspešne ukončené. Najväčšou z nich je úpravárenská linka na spracovanie rúr pre tepelné výmenníky do dĺžky 20 metrov. Táto akcia je rozdelená na tri etapy a stavebné prípravy začali už koncom minulého roka.
3. – V novom roku želám všetkým kolegom z prevádzkarne ťaháreň rúr, ako aj všetkým čitateľom Podbrezovanu, hlavne veľa pevného zdravia a šťastia. Dúfam, že tieto kritické dni, spôsobené pandémiou, čoskoro pominú a budeme sa môcť vrátiť k doterajšiemu životu bez obáv a obmedzení.