Po voľbách do Dozornej rady ŽP a.s.

 

V dňoch 11. až 15. januára sa uskutočnili voľby člena Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s., voleného zamestnancami. Do funkcie člena Dozornej rady Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31562141, bol zamestnancami zvolený Ján Cipciar, ktorého volilo 1 006 zamestnancov (54,14 percenta platných hlasov).

Ústredná volebná komisia v zložení Mgr. Anna Práznovská, predseda, Ing. Ján Villim a Ing. Ivan Setvák, členovia, 15. januára o 10. hodine uzatvorila voľby konštatovaním, že sa ich zúčastnilo 1 901 voličov, z ktorých bolo platných 1 858 a 43 neplatných hlasov. Najvyššia účasť voličov bola zaznamenaná vo volebnom celku č. 12 – centrálna údržba (92,45 percenta) a najnižšia vo volebnom celku č. 2 – oceliareň (40,66 percenta).

Celková účasť predstavuje 64,88 percenta voličov, pričom na platnosť volieb postačuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Železiarne Podbrezová a.s. vyjadrujú poďakovanie všetkým členom prevádzkových volebných komisií a ostatným zamestnancom, podieľajúcim sa na príprave a realizácii volieb, za ich úspešné zvládnutie.