Na „horúcu tému“ s technickým riaditeľom Ing. Milanom Srnkom, PhD.

 

Vážení spolupracovníci,

po niekoľkoročných rokovaniach vedenia Železiarní Podbrezová a.s., hlavne nášho generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ako aj s vedením Slovenskej správy ciest, sa v pláne opráv ciest podarilo presadiť opravu cesty I/66  v  súbehu  s areálom ŽP a.s. Na opravu tejto časti cesty bola vypracovaná projektová dokumentácia a bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. S víťazom súťaže bola uzavretá zmluva o dielo  a  koncom roku 2020 došlo k odovzdaniu „staveniska na realizáciu. Väčšina z nás, ktorá týmto úsekom cesty prechádza, vidí, že tento úsek je výrazne degradovaný, je nefunkčné odvodnenie (kanalizácia), na mnohých miestach počas dažďa stoja veľké mláky, na mnohých miestach sú depresie asfaltu, obrubníky sú vylámané. Čo však z cesty nevidno, je výrazná de- gradácia oporného múru, s rizikom zrútenia, ktorý drží celé teleso cesty a ktorý je majetkom Slovenskej správy ciest. V niektorých miestach v minulosti už došlo k prepadnutiu časti chodníka do areálu železiarní a naša spoločnosť na vlastné náklady opravila túto poškodenú časť. Preto  považujeme  celkovú opravu ako akútnu a sme radi, že sa v blízkej dobe začne s jej samotnou realizáciou.

 

Súčasný stav cesty I/66 pri areáli ŽP a.s.
Súčasný stav cesty I/66 pri areáli ŽP a.s.

 

Nakoľko v tomto úseku cesty neexistujú  relevantné obchádzkové trasy, oprava cesty si určite vyžiada komplikáciu v doprave v tomto úseku, tvorbu rozsiahlych kolón, čo si vyžiada výrazné zdržania (iste si  pamätáte  kolóny pri oprave mosta pri Slovenskej Ľupči). Prieťah obcou Podbrezová je hlavný dopravný koridor spájajúci Horehronie s Banskou Bystricou, ale aj tranzitná cesta medzi Pohroním a Liptovom. Podľa dopravnej analýzy prejde denne týmto úsekom skoro 20-tisíc áut. V čase dopravnej špičky (13.30 až 14.30 hod.) prejde týmto úsekom približne 1200 až 1250 áut.  Začiatok opravy je plánovaný od 1. apríla 2021 (v prípade dobrých poveternostných pod- mienok práce môžu začať aj skôr). Oprava sa dotkne úseku dlhého zhruba 550 metrov (zlom cesty asi 150 metrov pred kyslikárňou v sme- re od Banskej Bystrice až po vjazd do dopravy). Dĺžka opravy je plánovaná na osem mesiacov, no v snahe ŽP, ako aj obce a ostatných zainteresovaných, je dosiahnuť skrátenie uvedeného termínu. Oprava má dve etapy. Prvá etapa je oprava odvodnenia cesty (kanalizácia), oprava chodníka, koruny oporného múru, oplotenia a samozrejme aj nová asfaltová vrstva cesty. V tej- to etape budú práce sústredené v jazdnom pruhu susediacom s našou spoločnosťou. Prejazd cesty počas výstavby bude striedavo v jednom jazdnom pruhu, riadený svetelnou signalizáciou a regulovčíkmi. Aby sa skrátil hluchý čas prejazdu, bude tento úsek postupne realizovaný po úsekoch dlhých približne 80 metrov. Druhá etapa bude oprava oporné- ho múru z vnútra areálu ŽP, ktorá už nebude v takej miere obmedzovať automobilovú dopravu, ale výrazne ovplyvní fungovanie vnútroareálovej železničnej vlečky. Táto etapa sa bude realizovať v presne definovaných výlukových časoch, aby neohrozila chod ŽP a.s. Počas dopravných obmedzení na ceste I/66 je predpoklad, že tranzitná doprava v smere Banská Bystrica – Podbrezová – Čertovica – Liptovský Hrádok, resp. Hybe a späť, bude presmerovaná cez horský prechod Donovaly, čo pomôže odľahčiť dopravnú záťaž.  Ostáva však dosť intenzívna regionálna doprava medzi Bystricou a Breznom. Alternatívna obchádzka v trase Lopej – Dolná Lehota – Krpáčovo – Tále – Bystrá je vzhľadom na úzky profil cesty medzi Krpáčovom a Táľami problematická (profil len pre jedno osobné auto) a nemožno s ňou uvažovať ako s vhodným riešením. Vnútro- podniková doprava  medzi  novým a starým závodom bude riešená dočasným otvorením vrátnice pri investičnom sklade, čo tiež zníži intenzitu v tomto úseku. Oprava cesty sa výrazným spôsobom dotkne aj zamestnancov ŽP a.s. prechádzajúcich týmto kritickým úsekom, a preto je potrebné pri príchode do zamestnania počítať s potrebným časovým predstihom. Určite v tomto období bude najrýchlejším spôsobom dopravy, bez žiadneho časového obmedzenia, cestovanie vlakom. Aby sa zatraktívnil tento spôsob dopravy, najmä z vlakovej stanice Chvatimech, plánujeme na základe prieskumu požiadať o zriadenie kyvadlovej dopravy medzi Chvatimechom a autobusovou zástavkou  „Nový  závod“  k vlakovým aby sme na základe výsledku mohli rokovať s príslušnými opravcami spojom v časoch striedania zmien (do a z roboty). Bežne táto cesta v dĺžke približne 1200 metrov trvá 15 až 20 minút. Výrazne obmedzený v tejto časti bude aj pohyb chodcov a cyklistov. Vedenie spoločnosti umožní zamestnancom aj prejazd cez areál ŽP a.s. na základe vydaného špeciálneho povolenia za účelom príchodu a odchodu do zamestnania, avšak tento prejazd nebude umožnený na súkromné účely. V nasledujúcom prieskume vás chceme požiadať, na základe uvedených informácii, o vyjadrenie, akým spôsobom budete plánovať svoju cestu z a do zamestnania, aby sme na základe výsledku mohli rokovať s príslušnými dopravcami na posilnení a prispôsobení grafikonov dopravy. Prosím anketové lístky vhodiť na vrátniciach najneskôr do 5. februára. Zo zúčastnených vyžrebujeme jedného zamestnanca, ktorý získa hodnotnú cenu. Bezpochyby nás čaká náročné obdobie, ktoré si bude vyžadovať
veľa trpezlivosti, ale pevne veríme, že opravená cesta výrazne prispeje k bezpečnosti cestnej premávky, aj k bezpečnosti premávky na vnútroareálovej železničnej vlečke. O
opatreniach, ktoré budú mať vplyv na dopravnú situáciu, vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našich médií.