Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,
dovoľte mi, aby som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Pred dvomi rokmi si naša spoločnosť pripomenula 180 rokov od založenia a v minulosti bolo zvykom významné výročia osláviť, no vzhľadom k pandémii sme boli nútení oslavy zrušiť. Aj napriek tomu sa predstavenstvu spoločnosti podarilo napĺňať Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov, ktorý je súčasťou Kolektívnej zmluvy. V našej spoločnosti si plne uvedomujeme, že len ak budeme disponovať kvalitnou pracovnou silou, ak budú naši zamestnanci odborne pripravení a budú mať zabezpečenú čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť, môžu dosahovať výkony, ktoré sú hodné našej spoločnosti, pretože za roky svojej existencie sme sa stali európskym i celosvetovým lídrom v oblasti výroby bezšvíkových rúr valcovaných za tepla a ťahaných za studena.

Skutočnosť, že naša spoločnosť vlastní aj strednú odbornú školu svedčí o tom, že nám veľmi záleží aj na výchove mladých zamestnancov. Veľmi dobre viem, že vzhľadom na vašu pracovnú vyťaženosť nemáte dostatok času preštudovať si celý program predstavenstva, preto sa v ďalších číslach podnikových novín Podbrezovan dočítate o jeho jednotlivých častiach. Robím to z dôvodu, aby si každý zamestnanec mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré vedeniu vyplývajú z Kolektívnej zmluvy, s ktorými sa zamestnanci môžu stretnúť v ktorejkoľvek inej spoločnosti, Predstavenstvo ŽP a.s. vytvára priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Vždy je to ale v rámci toho, ako nám to dovolia naše finančné možnosti.

Som veľmi rád, že v minulom, ale aj v tomto roku spoločnosť dosahuje veľmi dobré výsledky a v závere, keď sa pozrieme aj na obdobie 20 – 30 rokov späť, naša spoločnosť vždy patrila k tým, ktoré sa snažili pracovať s kladným hospodárskym výsledkom.
Už v úvode Programu Predstavenstva ŽP a.s. je napísané, čo si tento materiál, záväzok Predstavenstva ŽP a.s. voči odborovej organizácii i voči vám všetkým, berie za svoje.

01. Základnou stratégiou v oblasti ľudských zdrojov je cieľavedomá a organizovaná starostlivosť o pracovnú silu, jej plné využitie a rozvoj v pracovnom procese vo väzbe na rast výkonov, mzdový a sociálny štandard, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

02. Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov (ďalej len „Program predstavenstva“) je dokumentom, ktorý rozširuje sociálny program, prijatý Kolektívnou zmluvou pre rok 2022.

03. Účelom a obsahom Programu predstavenstva je poskytnúť zamestnancom ďalšie peňažné a nepeňažné plnenia v oblasti ich sociálnych a ekonomický potrieb a záujmov nad rámec Kolektívnej zmluvy pre rok 2022 (ďalej KZ), bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú odborovo organizovaní a touto formou tak rozvíjať prosperitu zamestnávateľa.

04. Predstavenstvo vyhlasuje, že vynaloží všetko potrebné a nevyhnutné úsilie, podľa svojich najlepších možností a schopností, pri realizácii programu predstavenstva, a že nebude vyvíjať také kroky a zdrží sa všetkých takých aktivít, ktoré by narušili účel a zámer Programu predstavenstva.
Dnes by som sa chcel venovať časti B. tohto programu, oblasti, ktorá hovorí o zamestnanosti a pracovnoprávnych vzťahoch.

V článku 1 program predstavenstva hovorí o skončení pracovného pomeru.
01. Zamestnávateľ sa zaväzuje v prípade uskutočnenia organizačných zmien pred konečným rozhodnutím o skončení pracovného pomeru so zamestnancom v zmysle § 63 ods. 1. písmeno b) Zákonníka práce v platnom znení (ďalej aj ZP) dôsledne zvážiť všetky okolnosti, vstupujúce do rozhodnutia so zameraním najmä na dĺžku zamestnania v ŽP a.s., zdravotnú a sociálnu situáciu zamestnanca, príp. rodinného príslušníka v prípade, že obaja sú zamestnaní v ŽP a.s. Zamestnávateľ rovnako postupuje aj pri skončení pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písmeno c) Zákonníka práce v platnom znení.

02. Záväzok, uvedený v ods. 01. neplatí, ak zamestnanec:
a) porušil pracovnú disciplínu takým spôsobom, že s ním môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer okamžite, resp. výpoveďou,
b) nedosahuje uspokojivé pracovné výsledky.

Článok 2 rieši odstupné.
01. Zamestnancovi, ktorý ešte nesplnil podmienky pre priznanie nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a súčasne v ŽP a.s. odpracoval nepretržite 40 a viac rokov, poskytne zamestnávateľ pri prvom skončení pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. I písm. a) alebo písm. b) ZP odstupné vo výške siedmich priemerných mesačných zárobkov.

02. Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer sa skončil dohodou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu a v ŽP a.s. odpracoval nepretržite ku dňu skončenia pracovného pomeru 30 a viac rokov, poskytne zamestnávateľ odstupné vo výške šiestich priemerných mesačných zárobkov. Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer sa skončil dohodou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu a v ŽP a.s. odpracoval nepretržite ku dňu skončenia pracovného pomeru 40 a viac rokov, poskytne zamestnávateľ odstupné vo výške siedmich priemerných mesačných zárobkov.

03. Za nepretržitý pracovný pomer v ŽP a.s. sa považuje a pre účely ods. 01 a ods. 02 tohto článku sa započítava aj predchádzajúca doba zamestnania v niektorej z dcérskych spoločností ŽP a.s. a v ŽP GROUP, ktoré na seba plynule nadväzujú.

Článok 3 – odchodné.
01. Zamestnancovi patrí odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

02. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1., t. j. okamžitým skončením pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny, alebo ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin.
03. Predstavenstvo ŽP a.s. rozhodlo o poskytnutí zvýšeného odchodného podľa dĺžky trvania pracovného pomeru v ŽP a.s. nasledovne:

Trvanie pracovného pomeru a priznané zvýšené odchodné:
● 20 a viac rokov – zvýšenie o 2 priemerné mesačné zárobky,
● 30 a viac rokov – zvýšenie o 4 priemerné mesačné zárobky,
● 40 a viac rokov – zvýšenie o 6 priemerných mesačných zárobkov.
Do odpracovaných rokov sa započítava celková doba trvania pracovných pomerov v ŽP a.s. a v ŽP GROUP, ktoré na seba plynule nadväzujú.

Vážení zamestnanci,
v ďalšom čísle podnikových novín Podbrezovan sa viac dočítate o sociálnej oblasti.
Považujem za veľmi dôležité, aby si to zamestnanci uvedomovali. Ide totiž o súčasť záväzku Predstavenstva ŽP a.s., mimo Kolektívnej zmluvy, v starostlivosti o zamestnancov. Ako personálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s. budem vynakladať maximálne úsilie, aby Program predstavenstva ŽP a.s. bol dôsledne naplnený, pretože mať spokojných zamestnancov je to najlepšie, čo si môžeme priať. Osobne ma mrzí, že v priebehu roka od nás veľa zamestnancov odišlo. Som presvedčený, že mnohí inde nenašli lepšiu starostlivosť zamestnávateľa ako poskytujú Železiarne Podbrezová. Avšak právo rozhodnúť sa poskytnúť svoje služby v ktorejkoľvek inej spoločnosti je sväté.