Súťaž medzi zmenami v energetike

Súťaž bola vyrovnaná a rozdiely minimálne

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Jozef Kováčik, vedúci strediska v starom závode, pracoviská – vodné elektrárne (hydrocentrála Jasenie, hydrocentrála Dubová, hydrocentrála Piesok, malá vodná elektráreň Predajná a prislúchajúce vtokové zariadenia – hate), údržba energetických rozvodov technických plynov.

Víťazná zmena „D“ v hydrocentrále Piesok. Foto: T. KubejAko pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala v nezmennej forme. Zapojení sú do nej zamestnanci elektrární Piesok, Jasenie, Dubová, malej vodnej elektrárne Predajná, vtokových zariadení – hatí a údržby rozvodu technických plynov.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2023 ostali kritériá nezmenené. Vo vodných elektrárňach sú zamerané na dosahovanie maximálnej  výroby elektrickej energie, to znamená využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov. Ďalej sú to kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Pre pracovisko údržby technických plynov sú kritériá zamerané na dodržiavanie predpísaného denného maximálneho množstva zemného plynu a dodržiavanie tolerancie využitia acetylénových zväzkov. Pri hodnotení sa dbá aj o pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby technických plynov malo na výsledné hodnotenie najväčší vplyv kritérium dodržiavania tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov. Medzi zamestnancami elektrární a vtokových zariadení – hatí to boli kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, ktorá je ovplyvňovaná výdatnosťou vodných tokov a technickým stavom technologického zariadenia vodných elektrární.

Víťazná zmena „D“ v hydrocentrále Jasenie. Foto: T. KubejPredstavte nám víťazný kolektív.

– Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2023 bola zmena „D“, ktorú vedie zmenový majster Ján Auxt.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Súťaž medzi zmenami bola v minulom roku vyrovnaná a rozdiely boli minimálne. Poďakovanie za dobre odvedenú prácu patrí aj ostatným zmenám strediska prevádzkarne energetika starý závod.