Stredné opravy boli vykonané vo všetkých vodných elektrárňach

 

HC Piesok – kontrola rozvádzacích lopatiek v turbíne
HC Piesok – kontrola rozvádzacích lopatiek v turbíne

 

Stredné opravy technologického zariadenia vo vodných elektrárňach sú každoročne vykonávané v začiatku jesenných mesiacov, spravidla to býva koniec augusta a september. V tomto období sa počíta s klesajúcimi množstvami vody v Hrone a na ostatných vodných tokoch, čo sa úmerne prejaví aj na poklese vo výrobe elektrickej energie vo vodných elektrárňach.
Aj v tomto roku boli stredné opravy vo vodných elektrárňach – hydrocentrálach Piesok, Dubová, Jasenie a malej vodnej elektrárne Predajná vykonané koncom augusta a v septembri. V priebehu opráv boli zrealizované naplánované údržbárske práce na strojnom a elektrickom zariadení elektrární a vtokových zariadeniach – hatiach.

Hydrocentrála Piesok
V hydrocentrále Piesok bola stredná oprava vykonaná od 19. do 23. augusta.
Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu rozvádzacích lopatiek a obežných kolies turbíny, puzdier upchávok, kontrolu ložísk, ložiskových domcov a samotnú výmenu oleja v ložiskách. Na potrubných rozvodoch vody pre ovládanie guľového šupátka boli vymenené uzatváracie armatúry.
Na elektrickom zariadení sme sa zamerali na kontrolu a vyčistenie vinutia generátorov, opravu izolácie vinutia, revíziu rozvodní 6 kilovoltov a 0,4 kilovolta (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov, kontrolu a dotiahnutie prúdových spojov, revíziu výkonových vypínačov, doplnenie, resp. výmenu trafooleja vo vypínačoch a transformátoroch vlastnej spotreby, odstránenie zistených závad z termovízie). Po revízii elektrického zariadenia bol zmeraný izolačný stav vinutia generátorov a vn káblov.
V hati Bystrá a Štiavnička boli vykonané nevyhnutné práce na oprave betónových častí. Hať Štiavnička bola vyčistená – vybagrovaná od nánosu piesku.
Na vodojeme Diel bol opravený čistiaci stroj, kde boli vymenené poškodené články reťaze. Boli skontrolované a opravené sacie koše na výtokovom potrubí úžitkovej vody pre starý a nový závod Železiarní Podbrezová.

 

HC Piesok -  čistenie hate Štiavnička od nánosu piesku
HC Piesok – čistenie hate Štiavnička od nánosu piesku

 

Hydrocentrála Dubová
V hydrocentrále Dubová a v malej vodnej elektrárni Predajná bola stredná oprava vykonaná od 2. do 6. septembra.
Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu a nastavenie tiahel rozvádzacích lopatiek, kontrolu hydrauliky, kontrolu stavu ložísk, výmenu oleja v regulátore generátora č. 1 a č. 2.
Na elektrickom zariadení boli práce zamerané na kontrolu a vyčistenie vinutia generátora č. 1 a č. 2, opravu poškodenej izolácie vinutia, revíziu rozvodne 22 kilovoltov a 0,4 kilovolta (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov, kontrola a dotiahnutie prúdových spojov, revízia výkonových vypínačov, odstránenie zistených závad termovíziou).
Na vtokovom zariadení hať Lopej bola vykonaná oprava čistiaceho stroja, kde boli vymenené poškodené články reťaze, vodiace kolesá a stieracie gumy na škrabkách. Počas opravy bol vyčistený – vybagrovaný usadzovací bazén od nánosu piesku a bola vykonaná oprava betónových častí prívodného kanála – od hornej hate pod spodnú hať v Lopeji.
V malej vodnej elektrárni Predajná bol vyčistený usadzovaní bazén od nánosu piesku, skontrolované články reťaze na čistiacom stroji a poškodené články boli vymenené.
Na privádzači Lopej – Dubová boli vyčistené odpieskováky, skontrolované a premazané mechanizmy na odkaľovacích šupátkach, skontrolovaný stav betónových častí privádzača a jednotlivých šácht.

 

HC Dubová – kontrola privádzača v Lopeji
HC Dubová – kontrola privádzača v Lopeji

 

Hydrocentrála Jasenie
Stredná oprava v hydrocentrále Jasenie bola vykonaná od 16. – 20. septembra.
Na strojnom zariadení obidvoch Peltonových turbín bol skontrolovaný stav ložísk, výmena olejovej náplne a boli skontrolované upchávky ihlových uzáverov turbín. Na rotačných budičoch pre generátor č. 1 a č. 2 bola skontrolovaná hydraulická časť regulátora a vymenená olejová náplň.
Na elektrickom zariadení boli práce zamerané na kontrolu a vyčistenie vinutia generátora č. 1 a č. 2, revíziu rozvodní 22 kilovoltov a 0,4 kilovolta (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov, kontrolu a dotiahnutie prúdových spojov, revíziu výkonových vypínačov a transformátorov, odstránenie závad zistených termovíziou).
Na výtokových kanáloch od elektrárne boli opravené poškodené betónové časti kanála a bola vymenená drevená výplň na stavidlách.
Na vtokových zariadeniach Bauková, Biele vody bola skontrolovaná drevená výplň stavidiel a premazané mechanizmy stavidiel.
V hati Lomnistá bola vykonaná oprava poškodených betónových pilierov hate externou firmou.

 

HC Jasenie – oprava betónových pilierov v hati Lomnistá
HC Jasenie – oprava betónových pilierov v hati Lomnistá

Vo vodojeme Rígeľ bola vyčistená komora od Lomnistej od nánosu blata. V komore od Lomnistej boli skontrolované dilatačné špáry. Dve dilatácie boli urobené kompletne nanovo, kde bola výplň dilatácie realizovaná novou technológiou.
Poďakovanie za odvedenú prácu na stredných opravách elektrární patrí všetkým zamestnancom prevádzkarne energetika, ktorí sa opráv zúčastnili. Ďalej chcem poďakovať zamestnancom odboru technicko-investičného rozvoja, ktorí zabezpečili opravu betónových častí hate Lomnistá a opravu dilatačných špár na vodojeme Rígeľ.