Rozšírenie triedeného zberu komunálnych odpadov v podmienkach ŽP a.s.

Povinnosťou každého pôvodcu odpadov je zapojiť sa do systému zberu odpadov a jeho triedenia.

Železiarne Podbrezová a.s. majú zavedený systém zberu, triedenia a zabezpečenia odberu odpadov z výroby, ktorý je potrebné rozšíriť aj o odpady, vznikajúce priamo zamestnancami pri konzumácii jedál. Rozšírenie zavedeného systému o triedený zber komunálnych odpadov v podmienkach ŽP a.s. je činnosť, pri ktorej sú všetci zamestnanci povinní zabezpečovať oddelenie zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým papierových, plastových, kovových ako aj tetrapakových obalov z potravín a nápojov. Správnym vytriedením a separáciou vznikne odpad, vhodný na zhodnotenie, najmä na jeho materiálové využitie, recykláciu, príp. energetické využitie. Na skládkach odpadov by mal končiť len odpad, ktorý už nemá ďalšie využitie. V nasledujúcich dňoch budú v rámci I. etapy distribuované pre niektoré organizačné útvary zberné nádoby na zabezpečenie rozšírenia triedeného zberu komunálnych odpadov. Za týmto účelom budú v oddychových miestnostiach, kuchynkách, šatniach, na chodbách ako aj vo výrobných halách postupne rozmiestnené farebne rozlíšené zberné nádoby (v kuchynkách prednostne určené na plastové obaly z balenej stravy). Pravidlá triedenia sú prispôsobené systému zberu v obciach, pod ktoré ŽP a.s. územne spadajú a ktoré mnohí zamestnanci už poznajú zo svojich domácností . Žlté zberné nádoby budú slúžiť spoločne pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly tzv. tetrapaky. Do modrých nádob budú umiestňované papierové obaly z potravín. Zdôrazňujeme, že nebudú slúžiť pre kancelársky papier, noviny, časopisy, kartóny, resp. lepenku. Ich zber bude naďalej zabezpečovaný v zmysle pokynu PO-185 „Zber odpadového papiera v Železiarňach Podbrezová a.s.“ Aby boli vytriedené odpady vhodným materiálom na recykláciu, pri triedení odpadov budú všetci zamestnanci povinní dodržiavať „Zásady rozšíreného triedenia – separovania komunálnych odpadov v ŽP a.s.“ (uvedené v smernici S-410). Dôraz je kladený najmä na to, aby boli obaly zbavené zvyškov potravín a nápojov a zmenšil sa ich objem stlačením.

Vytriedené zložky komunálnych odpadov budú vo vreciach zhromažďované v zberných 1 100 litrových kontajneroch, tiež farebne rozlíšených a umiestnených vo vonkajších priestoroch starého a nového závodu. Následne bude zabezpečený ich zvoz zberovou spoločnosťou podľa určeného harmonogramu. V 1 100 litrových kontajneroch môžu byť umiestnené len odpady, na ktoré sú určené a musí byť k nim trvale zabezpečený voľný prístup. Od 1. januára 2021 bude zavedená povinnosť, že každý odpad ukladaný na skládku musí prejsť jeho úpravou. Za úpravu sa považuje aj triedenie odpadov. Vďaka vyššej miere separácie komunálnych odpadov bude zabezpečená ochrana prírodných zdrojov, ale najmä budú znížené finančné náklady našej spoločnosti . Každý zamestnanec svojim prístupom k dodržiavaniu nastavených pravidiel pre zabezpečenie rozšíreného triedenia – separovania komunálnych odpadov v ŽP a.s., aktívne prispeje k znižovaniu zaťaženia životného prostredia, vznikajúceho ukladaním odpadu na skládky odpadov, pretože skládky predstavujú nielen finančný, ale hlavne veľký environmentálny problém. Po zavedení I. etapy a doriešení prípadných nedostatkov budeme pokračovať ďalšími etapami, aby všetci zamestnanci mali možnosť triediť vznikajúce odpady z potravín a nápojov.