Máme pred sebou ešte dve stredné opravy

S Ing. Jaroslavom Romančíkom, vedúcim centrálnej údržby

Ako hodnotíte z dnešného pohľadu uplynulé mesiace? Podarilo sa vám naplniť predsavzatia, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

– Uplynulé mesiace musím hodnotiť len kladne, nakoľko v tejto situácii, keď máme problém s Covid-19, sme zatiaľ splnili všetky dôležité úlohy, ktoré boli doteraz naplánované. Bez spoľahlivých technologických zariadení a rýchlej údržby nie je možné dosahovať dobré výsledky vo výrobnom procese vo výrobných prevádzkarňach. Percentá prestojov v hlavných výrobných prevádzkarňach z dôvodu údržby sú jedným z hlavných kritérií správneho fungovania centrálnej údržby. A tie sú od začiatku roka v oceliarni, valcovni rúr a ťahárni rúr podkračované.

Aké významné akcie boli počas tohto obdobia zrealizované?

– Doposiaľ sme zrealizovali viac dôležitých opráv. Spomeniem len tie najdôležitejšie, ktoré boli rozsahom prác a nákladovo najnáročnejšie. Zrealizovali sme v oceliarni dvakrát strednú opravu, vo valcovni rúr raz strednú opravu, v ktorej boli najdôležitejšie akcie-oprava liaceho žeriavu (časovo náročná oprava trvala štrnásť dní, realizovaná bola v spolupráci s Královopolskou Brno), oprava trafa EAF pece, zariadenie bolo odvezené na generálnu opravu do Plzne. V ťahárni rúr boli najväčšie akcie generálna oprava žíhacej pece č.7 a ťažnej stolice 222, ktorá sa končí v týchto dňoch. Pred ťahárňou rúr boli zrealizované dve etapy stavebnej akcie odstavná plocha pre kamióny (viď foto počas realizácie a po ukončení). V našej škole boli opravené v internáte piate a šieste poschodie a sociálne zariadenia pre učiteľov a žiakov. V doprave boli na železničnej trati opravené výhybky č. 30 a 34 pred zásobovaním, opravený bol betónový most, vlečka ŽP a.s. v areáli Štiavnička. Opravené boli lokomotíva, aj Tatra 815. V energetike sme zrealizovali opravu sieťového ohrievača vody spalinového kotla v teplárni nového závodu.

Najnáročnejšia bude realizácia generálnej opravy karuselovej pece, kde budeme vykonávať opravu bočných stien a stropu zóny č.4.

Čo je pre vás kľúčový problém týchto dní?

– Kľúčový problém týchto dní je pre nás, ako aj na Slovensku a celom svete, Covid-19. Museli sme sa vysporiadať s druhou vlnou. V centrálnej údržbe nám chýbalo veľa zamestnancov z dôvodu práceneschopnosti s ochorením Covid-19 a z toho vyplývajúcej karantény. Nie je jednoduché zabezpečiť chod centrálnej údržby pri takom množstve chýbajúcich zamestnancov. Musím však konštatovať, že zatiaľ to zvládame a stav sa každým dňom zlepšuje. V centrálnej údržbe už teraz pracujeme na novom grafikone opráv a položkovom pláne generálnych opráv na rok 2021.

Čo ešte musíte stihnúť do konca roka?

– Najdôležitejšími akciami do konca roka 2020 budú jednoznačne stredné opravy vo valcovni rúr a v oceliarni. Strednú opravu vo valcovni rúr realizujeme od 23. novembra a potrvá do 6. decembra. Najnáročnejšia bude realizácia generálnej opravy karuselovej pece, kde budeme vykonávať opravu bočných stien a stropu zóny č. 4, od stĺpu č. 30 po stĺp č. 34 s pomocou externej firmy Teplotechna priemyselné pece Olomouc a Hutnými montážami Košice. Ďalšie dôležité opravy budú realizované na agregátoch teplej časti valcovni rúr a úpravni. Stredná oprava v oceliarni bude realizovaná od 14. do 18. decembra 2020. Verím, že všetky opravy a požiadavky do konca roka 2020 zvládneme úspešne, čo sa určite dá dosiahnuť poctivou prácou a zvýšeným úsilím všetkých zamestnancov centrálnej údržby.

Odstavná plocha počas realizácii opravy
Odstavná plocha ťahárne rúr po realizácii opravy. Foto: Tcú