Naším cieľom je šetrnou prevenciou zabrániť možným škodám

Pamiatky sú dôkazom bohatej histórie a kultúry každého národa a preto je nesmierne dôležité zachovať ich v dobrom a pôvodnom stave aj pre ďalšie generácie. Obnova hradu Ľupča oživuje spoločenský a kultúrny život v obci, okolí, ale i v regióne. Na hrade sa usporadúvajú rôzne podujatia, na ktoré sú naviazané nové pracovné miesta a zároveň sa rozvíja cestovný ruch. Rekonštrukčné práce sú však mimoriadne komplikované a nákladné, a tak na Slovensku nájdeme len málo vlastníkov národných kultúrnych pamiatok (NKP), ktorí pri obnove a údržbe dodržujú správny systém. Inšpiráciou pre iných v tomto smere je prístup Železiarní Podbrezová a.s.

Dejiny ochrany pamiatok sú spojené aj s iniciatívou na zabezpečenie údržby stavieb. Najstaršie písomne doložené príklady máme už z obdobia antiky. Z neskorších období, napríklad z renesancie, sú známe snahy pápežov o obnovu a údržbu rímskych antických stavieb. V stredoveku existovali kamenárske cechy/dielne, ktoré pracovali pomaly a systematicky pri stavbách šľachtických sídiel, kostolov a katedrál. Problémy, ktoré priebežne vznikali v spojitosti s uvoľňovaním kamenných článkov a zatekajúcou vodou, boli pod každodenným dozorom a boli odstraňované okamžite. Tento postup sa však v modernej ére nemohol uplatniť. Počiatky organizovanej preventívnej údržby pamiatok siahajú do roku 1973, kedy v Holandsku vznikla organizácia Monumentewacht. Základom tejto organizácie je práca v malých dvojčlenných tímoch, ktoré kontaktujú majiteľa pamiatky a príslušný pamiatkový úrad v jednotlivých provinciách. Po dôkladnej obhliadke pamiatky ukážu majiteľovi chybné časti a menšie nedostatky odstránia priamo na mieste, no základom je spísanie správy o stave objektu so špecifikáciou všetkých porúch.

Čistenie zvodov a žľabov za pomoci plošiny z prevádzkarne doprava objektívom I. Uhlík

Na základe holandského príkladu sa začali od roku 2013 organizovať postupné pilotné programy v Rakúsku, Maďarsku a nedávno aj u nás. Špecifická situácia na Slovensku spočívala v tom, že stav pamiatkových objektov bol poznačený presunmi obyvateľstva po druhej svetovej vojne, zoštátnením súkromných objektov a negatívnym prístupom väčšiny nových nájomcov k pamiatkam, ako symbolu šľachty, respektíve vykorisťovateľa. Premietlo sa to do zanedbania historických centier, likvidácii autentických hmôt zástavby pri viacerých podhradiach alebo v absencii priebežnej údržby, čo napríklad aj v rokoch 1957 – 2001 viedlo ku kritickému zhoršeniu stavebno-technického stavu hradu Ľupča.
Súčasný princíp obnovenia a zachovania hradu Ľupča stojí na dvoch pilieroch, ktoré sú koncipované na základe moderných a vedeckých trendov obnovy. Železiarne Podbrezová a.s., ako majiteľ hradu, vykonávajú systematickú obnovu už od roku 2002 prostredníctvom odboru technického a investičného rozvoja. Neobnovené, ale aj obnovené časti sú v rámci zavedeného systému monitorované správou hradu a v prípade potreby sú vykonávané preventívne zásahy centrálnou údržbou. Kombinácia systematickej obnovy a preventívnej údržby sa ukazuje ako najschodnejší spôsob pamiatkovej ochrany a je veľkou škodou, že tento sofistikovaný postup nie je uplatňovaných pri všetkých NKP.
Okolie hradu prechádzalo v priebehu dejín zmenami. Na najstarších vedutách, kresbách a fotografi ách je hradné bralo čisté, bez náletovej zelene, s koncepčne regulovanou výsadbou stromov. Stav sa za niekoľko rokov diametrálne zmenil a táto zeleň predstavuje jedno z najväčších rizík, ktoré môžu zhoršiť stavebno-technický stav pamiatky. V rámci zásad údržby hradu pravidelne kosíme trávnaté plochy aj v okolí areálu a dôležité je aj čistenie sokla od náletovej buriny. Snažíme sa dodržiavať aj dostatočnú vzdialenosť drevín od hradného opevnenia, pretože koreňový systém mladého stromu môže výrazne dvíhať základy. V prípade 700-ročnej Korvínovej lipy je toto riziko vylúčené, pretože staré stromy rastú už len pozvoľna. Pri takýchto stromoch sú uplatňované zásady na kontrolu ich dobrého stavu, nakoľko odstránením starého stromu dochádza k odhnívaniu koreňov a poklesu základového muriva.
Z hľadiska praktického užívania historických stavieb patria problémy s vlhkosťou k najčastejším. Stav novej strechy je neustále monitorovaný, aby sa zabránilo vnikaniu vody prípadnými defektmi v streche. Vzlínajúcu vlhkosť, najmä pri základoch, ktoré sú vo väčšine prípadov murované z lomového kameňa (nasucho) alebo malty, zabezpečujeme odvetraním priestorov, odstraňovaním nepriedušných vrstiev, odvodnením za pomoci klampiarskych komponentov alebo drenážnych systémov. V rámci preventívnej údržby celoročne čistíme aj prvky odvodňovacieho systému. Vždy na jeseň odstraňujeme upchaté strešné žľaby a zvody najmä v okolí Korvínovej lipy, aby sa neupchali, voda v zime nestekala po fasáde a nenarušila ju.
Medzi najkomplikovanejšie môžeme zaradiť konštrukčné a statické problémy. V tomto prípade je potrebné porozumieť logike konštrukčných riešení a vyvarovať sa riešeniam, ktoré by ohrozili stabilitu stavby do budúcnosti.
V súčasnosti sa zaoberáme riešením statiky barbakanu (opevnený vstup do pôvodného jadra hradu), ktorý je narúšaný aktívnym zatekaním zrážkových vôd. Prijaté opatrenia sú plne v kompetencii autorizovaných sta kov, avšak v rámci pracovných rokovaní sú posudzované aj historické a prevádzkové hodnoty stavby. Na druhej strane tými jednoduchšími, ale o to pravidelnejšími zásahmi, sú činnosti vykonávané v spojitosti s údržbou brán, dverí, okien a iných konštrukčných detailov. Snažíme sa postupne zavádzať spôsob úpravy, ktorý by bol šetrný k drevu a zohľadňujeme aj hľadisko tradičných materiálov. V minulosti bol jediným spôsobom ošetrenia a ochrany drevených stolárskych výrobkov náter ľanovým olejom a farbami z ľanového oleja. Novou továrenskou výrobou však boli ľanové oleje a farby vytlačené na okraj záujmu. Za studena lisovaný olej má pritom lepšiu schopnosť preniknúť do štruktúry dreva ako fermež, nesmie však obsahovať nečistoty.
Správnosť našich krokov pri údržbe potvrdila aj obhliadka a revízia stavebno-technického stavu objektu z roku 2019, ktorú realizovali pracovníci Pamiatkového úradu SR – Pro Monumenta, na základe objednávky Železiarní Podbrezová a.s. Tento typ správy je požadovaný ako podklad pre podávanie žiadosti na finančnú podporu projektov obnovy NKP z dotačných a grantových mechanizmov. Nezávislá správa hodnotí systém revitalizácie a starostlivosť o hrad Ľupča takto: „Aktuálna fáza obnovy hradu je realizovaná na nadpriemernej úrovni, údržba hradného areálu je primeraná. Vzhľadom na rozširujúci sa rozsah obnovených častí hradného areálu, postupné starnutie nedávno obnovených konštrukcií a materiálov (povrchové nátery – napr. na nových okenných výplniach) a lokálnu recidívu časti starších porúch (napríklad prejavy zvýšenej vlhkosti a salinity v spodných častiach obnovených fasád) bude potrebné v budúcnosti počítať s väčším objemom prác sezónnej údržby a menších opravách. Obnova hradného areálu prebieha koncepčne a dlhodobo, na základe celkového návrhu obnovy pričom väčšina havarijných situácií už bola sanovaná.“
  Pri údržbe hradu posudzujeme rôzne veci, napríklad aj nežiaduce environmentálne vplyvy, ako kyslé dažde, vysokú agresivitu ovzdušia, špinenie fasád a podobne. Je to široká škála činnosti realizovaná prevažne vlastnými kapacitami Železiarní Podbrezová.
Naším cieľom je šetrnou prevenciou zabrániť možným škodám a zvýšiť efektívnosť vynakladaných výdavkov na prevádzku hradu Ľupča.