Pandemické nemocenské

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.
Rozdiel medzi „klasickým“ nemocenským a pandemickým nemocenským je v tom, že pandemické nemocenské sa poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (nemocenské je platené od 1. dňa sociálnou poisťovňou) potvrdenej z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie a to vo výške 55 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. „Klasické“ nemocenské sa poskytuje zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (prvých 10 dní platí zamestnávateľ, a to prvé 3 dni vo výške 25 percent, ostávajúcich 7 dní vo výške 55 percent denného, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu), a to vo výške 55 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa „klasické“ nemocenské poskytuje prvé tri dni iba vo výške 25 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vo výške 55 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Žiadosť o „klasické“ nemocenské podáva poistenec zaužívaným spôsobom, t.j. predložením podpísaného originálu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti , ktoré vystaví jeho ošetrujúci lekár. Žiadosť o pandemické nemocenské predkladá poistenec na elektronickom formulári, bez návštevy lekára.
Pandemickú dočasnú pracovnú neschopnosť, t. j. dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie potvrdzuje ošetrujúci lekár spravidla prostredníctvom telemedicíny. Z uvedeného dôvodu zasiela Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti lekár priamo Sociálnej poisťovni. Ak si chce poistenec uplatniť nárok na výplatu nemocenského pri takto potvrdenej dočasnej pracovnej neschopnosti , musí predložiť samostnatnú žiadosť o pandemické nemocenské. Po spárovaní žiadosti o pandemické nemocenské zaslanej poistencom a pandemického potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zaslaného lekárom, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na pandemické nemocenské. Ak je nárok na dávku priznaný, Sociálna poisťovňa po rozhodnutí o nároku na dávku túto vypla spôsobom určeným poistencom v žiadosti , t.j. na určenú adresu alebo účet v peňažnom ústave. V prípade, ak pandemická dočasná pracovná neschopnosť bude trvať aj nasledujúci kalendárny mesiac, predpokladom výplaty pandemického nemocenského je predloženie Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti poistencom, resp. pri pandemických dočasných pracovných neschopnostiach môže tento preukaz predložiť aj priamo ošetrujúci lekár.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na pandemické nemocenské má:

• zamestnanec

• povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

• dobrovoľne nemocensky poistená osoba

• fyzická osoba, ktorej vznikla pandemická dočasná pracovná neschopnosť v ochrannej lehote

Ako požiadať o pandemické nemocenské

Aby poistenec v karanténe získal dávku od Sociálnej poisťovne, musí postupovať nasledovne: V prípade, ak bol poistenec pozitívne testovaný alebo javí príznaky ochorenia Covid-19, bol v kontakte s nakazenou osobou alebo sa vrátil z rizikovej krajiny, zostáva v karanténe a chce požiadať o dávku zo Sociálnej poisťovne, postupuje nasledovne:

1. Poistenec kontaktuje ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie bez fyzického vyšetrenia, tzn. „na diaľku“. Lekár zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).

2. Poistenec vyplní a odošle elektronický formulár, ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského nasledovným spôsobom:

• ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www. slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie).

• ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený v e-Službách Sociálnej poisťovne: Žiadosť o pandemické nemocenské (PN). Pre nevyhnutné prípady zostáva v platnosti aj PDF formulár zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie . Upozorňujeme, že pdf formulár si treba najprv uložiť do svojho PC, vyplniť, po vyplnení uložiť, skontrolovať uložené údaje a následne zaslať ako prílohu e-mailu – prostredníctvom tzv. „korona“ emailovej schránky miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

3. Zamestnanec je povinný bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe / informovať svojho priameho nadriadeného má aj v zmysle smernice S-233 (bezodkladne, t.j. najneskôr najbližší pracovný deň) telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci/.

4. Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o pandemické nemocenské spáruje žiadosť poistenca s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na pandemické nemocenské vznikne, Sociálna poisťovňa začne vyplácať túto dávku od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti , ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu