Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Zazrivcova Maria

Ďakujeme všetkým príbuzným , spolupracovníkom , priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou dcérou, manželkou, mamičkou, starou mamou a  sestrou

                              Máriou ZÁZRIVCOVOU z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina

SPOMIENKY

 

Dimitrov IvanDňa 3. júna si pripomenieme šesť rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca

                 Ivana DIMITROVA z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

                                                                                                     S láskou a úctou spomíname

Brašo Jan

„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami.“

Dňa 4. júna uplynie desať rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom

                                                       Jánom BRAŠOM z Podbrezovej.

                                                   S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami

Banik Anton

Dňa 8. júna uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

                                     Anton BANÍK z Valaskej.

                      S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami

 

Zvarík Arnold

Dňa 16. júna si pripomenieme osemnáste výročie odvtedy, ako sme sa  navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom

                    Arnoldom ZVARÍKOM z Podbrezovej.

                                                                                                     Spomíname s láskou a úctou

Csordas Jozef“Predobré srdce na svete sme mali, ktoré vedelo nás milovať, keby sme láskou zobudiť ho chceli, neozve sa nám viackrát, zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.“

Dňa 12. júna si pripomenieme osem rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec

                                                             Jozef CSORDÁŠ

                                                                                                                    S láskou spomíname