S Ing. Milanom MUTIŠOM, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr

Bola to perspektíva v blízkosti môjho rodiska

 

Dňom 1. júna 2017 odchádza do starobného dôchodku Ing. Milan MUTIŠ, vedúci valcovne bezšvíkových rúr a člen Dozornej rady ŽP, volený zamestnancami.

Aký bol váš prvý kontakt so železiarňami? Prečo ste si ich vybrali a koľko rokov odvtedy uplynulo?

 Ing. Milan MUTIŠ  – O železiarňach som veľa  počul z rozprávania môjho otca, ktorý bol dlhoročným oceliarom. To bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre štúdium na Hutníckej fakulte v Košiciach. Počas môjho štúdia sa v podbrezovských železiarňach budoval tzv. rúrový program – výstavba valcovne rúr a ťahárne rúr 2, čo znamenalo pre mňa zaujímavú perspektívu zamestnať sa v blízkosti svojho rodiska.

Do podbrezovských železiarní som nastúpil začiatkom júla 1978 ako technológ rúrovne, po absolvovaní ročnej vojenskej služby som začínal v novovybudovanej valcovni rúr ako referent technického rozvoja. Postupne som prešiel funkciou technológa, vedúceho technológa, vedúceho strediska, vedúceho výroby a od septembra 1994,  teda necelých 23 rokov,  som vo funkcii vedúceho valcovne rúr.

Do funkcie vedúceho prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr ste nastúpili v čase, keď mala novovzniknutá akciová spoločnosť dosť problémov. Pre vás bol najakútnejším  problém plynulého zásobovania kvalitným vsádzkovým materiálom, čo ovplyvňovala nedostatočná kvalita oceľového šrotu. Ako spomínate na toto obdobie?

-Za vedúceho valcovne rúr som nastupoval v neľahkom období, keď došlo k výraznému poklesu výroby hlavne presných rúr, ale aj valcovaných rúr. V tomto roku sme vyrobili len niečo cez 100 kilotonrúr, čo bolo v porovnaní s tohtoročným objemom výroby zhruba 50 percent.

Ako ste spomenuli, pasovali sme sa  tiež s kvalitou, spôsobenou nedostatkom kvalitného šrotu, čo sa negatívne prejavovalo vo vysokej predváhe, aj zvýšených materiálových nákladoch na výrobu.

Postupným zvyšovaním objemu exportného predaja do krajín západnej Európy sa zvyšovali nároky zákazníkov na rozmerovú presnosť a povrchovú kvalitu rúr, ich značenie a konzervovanie, skracovanie termínov dodávok.  Bolo potrebné riešiť rozšírenie výrobného sortimentu o malé priemery rúr, zvýšiť kapacity úpravárenských operácií, hlavne rovnania rúr. Problémov na riešenie bolo teda v tomto období neúrekom. Dnes však môžem s uspokojením konštatovať, že sa nám ich podarilo úspešne vyriešiť a úrovňou kvality rúr a technologického zariadenia patríme k svetovej špičke.

 

Na poste vedúceho kľúčovej výrobnej prevádzkarne ste zaznamenali množstvo modernizačných krokov v technológii výroby. Je možné stručne zhodnotiť dvadsaťtriročný vývoj v tejto oblasti?

-Počas tohto obdobia prešla valcovňa rúr mnohými významnými zmenami, súvisiacimi s vyrábaným sortimentom, štruktúrou výroby, inováciou a modernizáciou technologických zariadení a riadiacich systémov.

Výrazné zvýšenie podielu exportu si vyžiadalo investovať do nových finalizačných zariadení, ako rovnanie rúr, farebné značenie a razenie rúr, konzervovanie povrchu rúr UV lakom pre zámorskú prepravu, geometrické balenie rúr do šesťhranu. Stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu a znižovanie výrobných nákladov vyúsťujú do ďalších modernizačných akcií. V roku 1995 to bolo zavedenie výroby rúr v tzv. malom programe, čo umožnilo rozšíriť sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov priemeru 21,3 až 30 mm. V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou riadenia procesu valcovania rúr v ťahovej redukovni, ktorá umožnila výrazné zníženie materiálových nákladov, zvýšenie rozmerovej presnosti a tým aj významné zvýšenie konkurencieschopnosti na svetovom trhu. V tom istom roku bol zavedený nový riadiaci systém ohrevu vsádzky v karuselovej peci, umožňujúci zrovnomernenie ohrevu po priereze vsádzky a zníženie spotreby zemného plynu.

Rozvojové zámery valcovne rúr sa upriamujú na nové výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ako sú legované kotlové rúry, rúry na výrobu ložiskových krúžkov, rúry pre automobilový priemysel. Tieto zámery vyúsťujú do ďalších investícií, z ktorých spomeniem vybudovanie úpravárenských liniek na spracovanie kotlových rúr, delenie vsádzky na tvrdokovovej píle LINSINGER, programovo riadený sústruh na opracovanie kalibrov redukovne. Výrazný posun technickej úrovne v oblasti ohrevu lúp pred redukovaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. Použitie moderného systému regeneračných pulzných horákov, zmena žiaruvzdorného materiálu a zmena geometrie pracovného priestoru pece umožňuje rýchlu reakciu na požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie spotreby zemného plynu až o 25 percent a rovnomernejší ohrev lúp. Pre zabezpečenie dostatočnej kapacity  hotových rúr boli vybudované dva automatizované sklady, umožňujúce bezpečný spôsob skladovania rúr s dobrou prístupnosťou k jednotlivým zväzkom rúr, čo umožňuje podstatne skrátiť čas nakládky kamiónov. Okrem spomenutých investičných akcií bol v tomto období zrealizovaný celý rad organizačných a technických opatrení, zameraných na zvýšenie výkonu, hospodárnosti a kvality výrobkov a taktiež na udržanie technologického zariadenia na požadovanej úrovni.

 

 Počas produktívneho obdobia ste boli v jednom kolobehu. Nebude vám to chýbať?

– Myslím si, že pre mňa nadišiel ten správny čas, keď je potrebné ten kolobeh a životné tempo zmierniť. Nebude to ľahké, no život pre mňa priniesol oveľa ťažšie chvíle, verím, že v tejto novej životnej etape budem mať dostatok času na splnenie svojich prianí a realizáciu záľub, na ktoré doteraz nie vždy vyšiel čas.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať vedeniu akciovej spoločnosti za dôveru, všetkým zamestnancom valcovne rúr, ako aj obslužných prevádzkarní a útvarov za spoluprácu a prajem všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová, a.s., ako aj dcérskych spoločností veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov.