S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Začiatok nového školského roka v našich školách

 

 

Dňa 2. septembra začal nový školský rok pre všetky základné a stredné školy, vrátane gymnázií. Výnimkou neboli ani naše súkromné školy – Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová (SSOŠH ŽP) a Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová (SG ŽP). Žiaci a pedagogický zbor obidvoch našich škôl sa, za prítomnosti členky Predstavenstva ŽP Ing. Márie Niklovej a predsedu Dozornej rady ŽP Ing. Jána Banas, tradične zišli na školskom dvore, aby slávnostne otvorili nový školský rok 2019/2020.
Na úvod sa všetkým zúčastneným prihovorila Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka ŽP a.s. Zvlásť privítala prvákov, ktorým popriala, aby si čo najskôr zvykli na nové prostredie, začlenili sa do kolektívu a cítili sa vo svojich nových školách príjemne.
V príhovore pokračovala Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka SSOŠH ŽP, ktorá začala slovami: „Slnečné prázdninové dní ubehli neuveriteľne rýchlo a opäť sa tu stretávame. Vy žiaci zasadnete do školských lavíc a my pedagógovia opäť zaujmeme svoje miesto pred katedrou. Verím, že ste všetci mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších a hlavne, že sa vám podarilo oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka.“
Po úvodných slovách privítala svojich kolegov, ktorým pripomenula, že vychovávať a vzdelávať mladých ľudí je dôležitá a zodpovedná úloha. Vymenovala tiež nové pedagogické posily v tomto školskom roku, ktoré posilnili pedagogický zbor SSOŠH ŽP. Na teoretickom vyučovaní sú to Mgr. Darina Gillová, Mgr. Erika Kánová, Ing. Vlasta Kyseľová, Ing. Rastislav Marko a Mgr. Marta Sahin a na odbornom výcviku Ján Molčan. V závere zaželala všetkým svojim kolegom veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie a kreatívne nápady pri napĺňaní spoločných cieľov.
Pri vítaní žiakov osobitne privítala 69 prvákov. Upozornila na to, že prechod na strednú školu znamená pre nich významnú zmenu, no zároveň dodala, že prváci prišli na školu, kde sa určite budú cítiť dobre a ktorá má jedno z najmodernejších vybavení. Je to škola, ktorá nielen prvákom, ale všetkým žiakom, pomáha získať potrebné vedomosti a zručnosti využiteľné v ich ďalšom živote tak, že budú schopní hneď po ukončení štúdia zaradiť sa do pracovného prostredia.
Ďalej pokračovala: „Základnou podmienkou vašej úspešnosti bude systematická a zodpovedná príprava na každú vyučovaciu hodinu. To platí pre všetkých žiakov bez ohľadu na ročník. Verím, že v tomto nájdeme aj pomocnú ruku vašich rodičov a spoločne budeme dbať na to, aby boli vaše výsledky čo najlepšie. Mnohí z vás budete určite svojím talentom a študijnými výsledkami robiť radosť a dobré meno nielen sebe, ale aj škole a rodičom.“
Nakoniec sa zúčastneným prihovorila PaedDr. Katarína Zingorová, riaditeľka SG ŽP:
„Dovoľte aj mne pozdraviť všetkých prítomných pri otvorení nového školského roka. Dúfam, že ste si užili tohoročné horúce prázdninové leto. Všetci si ale musíme opäť zvyknúť na to, že dni majú svoje mená a pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok sú dni pracovné, čiže vyučovacie a budeme ich tráviť spoločne v škole. Prázdniny nám budú pripomínať už len sobota a nedeľa.“
Takisto osobitne privítala 46 žiakov prvých ročníkov a pripomenula, že práve škola je miestom, kde žiaci získavajú nielen vedomosti, ale je aj prostredím, ktoré formuje nazeranie na život, na svet a na seba v ňom.
„Veľmi si želám, aby práve naša škola bola pre vás miestom, kde budete môcť rozvíjať svoje ambície, kde vás to bude baviť a kde vždy nájdete človeka, ktorý vás podporí, vysvetlí vám, čo nepochopíte, či podá pomocnú ruku, keď to bude potrebné,“ dodala riaditeľka SG ŽP.

 

Riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. Miriam Pindiaková objektívom A. Nociarovej
Riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. Miriam Pindiaková objektívom A. Nociarovej

Tento školský rok bude významným medzníkom aj v živote štvrtákov, ktorých čaká marcové testovanie a májové ústne maturitné skúšky. Najdôležitejšia však bude pre nich voľba vysokej školy, ktorá ich bude pripravovať na budúce povolanie. Riaditeľka Zingorová popriala všetkým maturantom, aby si vybrali taký odbor, ktorý ich bude nielen zaujímať, ale v ktorom aj nájdu uplatnenie po skončení štúdia.
Potom privítala v pedagogickom kolektíve nových členov, ktorými sú Mgr. Katarína Metyľová, Mgr. Jaroslava Hlásniková a Mgr. Martina Završanová. V závere svojho príhovoru povedala: „Škola žije, rastie, dýcha a vytvára tvorivú atmosféru hlavne vďaka svojim pedagógom. Preto by som chcela aj im popriať, aby ich v novom školskom roku neopúšťala energia, fantázia, nápady a chuť ďalej pracovať pre školu.“
Aj tento rok prebiehala vďaka podpore zriaďovateľa ŽP a.s. počas letných prázdnin v našich školách rekonštrukcia. Vymenili sa okná v telocvični, zrekonštruovali sa dievčenské toalety a buduje sa nové parkovisko. Žiaci budú mať kde využívať aj svoj voľný čas, keďže „hracia zóna“ bola rozšírená o vzdušný hokej.