Výmena informácií a skúseností formou odborného seminára

 

Účastníci odborného seminára objektívom A. Nociarovej
Účastníci odborného seminára objektívom A. Nociarovej

 

V dňoch 9. – 10. apríla sa v hoteli Stupka na Táľoch uskutočnil odborný seminár s názvom „Materiálová recyklácia priemyselných odpadov 2019“. Cieľom odborného seminára bola predovšetkým výmena informácií a skúseností získaných v oblasti úpravy, spracovania, manipulácie a materiálovej recyklácie kovonosných priemyselných odpadov. Organizátorom podujatia bola Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR TUKE) v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o. (ŽP VVC). Význam seminára vyzdvihol svojou osobnou účasťou aj generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták.
V utorok, 9. apríla, začal seminár exkurziou v laboratóriu odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Nasledovala ďalšia exkurzia zameraná na troskové hospodárstvo, ktorá bola takisto v priestoroch Železiarní Podbrezová. Nasledujúci deň prebiehali odborné prednášky v hoteli Stupka na Táľoch. Program otvoril profesor Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC s.r.o. Postupne na rôzne témy týkajúce sa problematiky materiálovej recyklácie priemyselných odpadov prednášali Ing. Tomáš Vindt, PhD., Ing. Gréta Maruškinová, PhD., Ing. Hedviga Horváthová, PhD., Ing. Stanislav Turňa, Ing. Dušan Klein, Ing. Róberta Slezáková a prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

 

Po poslednej prednáške sme oslovili profesora Ing. Tomáš Havlíka, DrSc., riaditeľa Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE, ktorý nám povedal viac o seminári, spolupráci so ŽP VVC a načrtol aj plány do budúcnosti:
– Dnešný seminár je už v podstate tradičný, oficiálne štvrtý, ale tých stretnutí bolo viac. Ako vyplýva už z názvu nášho ústavu, sme principiálne nastavení na riešenie problematiky spracovania odpadov materiálovej recyklácie, a to je jedna zo štyroch najzákladnejších iniciatív Európskej únie. Podstata tkvie v tom, že sme v roku 2013 na základe jestvujúcej spolupráce založili spoločné pracovisko, nie však virtuálne, ale reálne na základe legislatívnych pravidiel. Volá sa Laboratórium spracovania priemyselných odpadov a kopíruje snahy Európskej únie. Dôležité je, že ŽP a.s., reprezentované výskumným centrom ŽP VVC a náš Ústav recyklačných technológií vkladajú mentálne aj materiálne hodnoty do laboratória a riešia úlohy, ktoré sú priamo postavené na základe potrieb ŽP a.s. Doposiaľ sme dokázali vyvinúť, navrhnúť a experimentálne otestovať v poloprevádzkovom zariadení projekt, ktorého témou je spracovanie úletov z elektrickej oblúkovej pece (EOP). Podali sme žiadosť o patent a momentálne čakáme na vyjadrenie. Pre budúcnosť už máme pripravený projekt spracovania trosiek z výroby EOP, čo je ďalší veľmi vážny problém, ktorý je potrebné riešiť. Spolupráca so ŽP a.s. a ŽP VVC je založená na dlhoročných vzťahoch a je vynikajúca, veľmi hlboká a intenzívna. Pre Podbrezovú vychovávame kádre, ktoré sú priamo „šité na mieru“ a ŽP nám poskytujú materiálne zabezpečenie.