Súťaž medzi zmenami – centrálna údržba

O víťazných zmenách rozhodla tímová spolupráca

 

Vo valcovni bezšvíkových rúr zvíťazila zmena "D".
Vo valcovni bezšvíkových rúr zvíťazila zmena „D“. Foto: A. Nociarová

 

Víťazná zmena "A" v oceliarni.
Víťazná zmena „A“ v oceliarni. Foto: A. Nociarová

 

Už ôsmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

 

O priebehu súťaže v centrálnej údržbe nás informoval Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
– V roku 2018 pokračovala súťaž medzi zmenami aj v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe výrobných prevádzkarní. Od zavedenia súťaže prešiel určitý čas, preto sa sledovanie a hodnotenie jednotlivých kritérií stalo súčasťou každodenných úloh.

 

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
– Poslaním prevádzkových údržieb je zabezpečiť prevádzkyschopný stav technologického zariadenia výrobných prevádzkarní tak, aby výroba nebola obmedzovaná, a tým mohla plniť plánované požiadavky. Čas potrebný na odstránenie porúch a kvalita vykonávaných opráv majú priamy vplyv na prestoje výrobných zariadení. Preto pôvodné kritéria súťaže, ktoré sa v minulých rokoch osvedčili, ostali zachované.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Priebeh súťaže ovplyvňoval nielen počet porúch na zariadeniach, ale najmä čas potrebný na ich odstránenie. A na uvedený čas mala vplyv obsadenosť zmien. Nie vždy boli jednotlivé zmeny plne obsadené.

Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok 2018?
– Nakoľko výrobné prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr majú rozdielne technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia kritérií sa robilo samostatne podľa jednotlivých prevádzkarní. V minulom roku sa víťazom stala v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe vo valcovni rúr zmena „D“, v oceliarni zmena „A“a v ťahárni rúr zmena „B“.

Čo postavilo víťazné zmeny do popredia pred ostatné kolektívy?
– Bola to tímová spolupráca pracovných kolektívov a najmä súčinnosť zamestnancov prevádzkovej strojnej údržby a prevádzkovej elektroúdržby pri spoločnom odstraňovaní porúch.