Cyklistická doprava ako plnohodnotný druh prepravy do práce

 

Cyklotrasa Brezno - Valaská má byť hotová v marci 2020.
Cyklotrasa Brezno – Valaská má byť hotová v marci 2020. Foto: vizualiácia, Mestský úrad Brezno

 

S jarným počasím na cestách pribúda aj viac cyklistov. Niet sa čomu čudovať, veď bicykel sa stáva čoraz populárnejším relaxačným športom a aj vhodným dopravným prostriedkom do práce. Problémom však ostávajú nedostatočné siete cyklotrás. Vyriešiť by to mali projekty cyklotrás, ktoré pripravuje mesto Brezno.
Cestovanie na bicykli do práce je nielen ekonomické a ekologické, ale aj prospešné nášmu zdraviu. Na druhej strane absentujúce siete cyklotrás častokrát zdravie viac ohrozujú ako posilňujú. Mesto Brezno pripravuje komplexné riešenie cyklotrás nielen na území mesta, ale aj v jeho okolí. Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy v regióne a prepojenie centra s jeho okrajovými časťami, priľahlými obcami a hospodárskym centrom Horehronia – Železiarňami Podbrezová.

Viac informácii o projekte cyklotrás a jeho realizácií nám poskytla Mgr. Milada Medveďová z odboru riadenia projektov mesta Brezno:
– Prvým projektom je Cyklotrasa Brezno – Valaská. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu mesto podalo už v máji 2017 a v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na stavebné práce. Dĺžka realizácie výstavby bude dvanásť mesiacov a predpokladaný termín ukončenia je marec 2020. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie bezpečnej cyklotrasy a nadväzujúcej infraštruktúry, zvýšená ochrana životného prostredia a v neposlednom rade akceptácia cyklistickej dopravy ako plnohodnotného druhu prepravy do práce.

Kadiaľ bude cyklotrasa viesť?
– Vytvorený cyklistický pruh bude vychádzať z integrovaného centra dopravy, ktorým je železničná stanica v Brezne, spolu so stanicou verejnej prímestskej, diaľkovej a mestskej hromadnej dopravy. Smerom na východ bude cyklistický pruh viesť do centra mesta a smerom na západ k hlavnému hospodárskemu uzlu Horehronia – Železiarňam Podbrezová, ktoré majú celoslovenský a celosvetový hospodársky význam. Cyklistický pruh bude vybudovaný v celkovej dĺžke 8,74 kilometra, čiastočne na už existujúcich miestnych a verejných komunikáciách. V niektorých častiach bude budovaný nový cyklistický pruh a lávka pre cyklistov a k tomu potrebná infraštruktúra.

Cyklotrasa Brezno – Valaská nie je jedinou, ktorú mesto plánuje vybudovať. Priblížite nám vízie pokračovania cyklotrás?
– Začiatkom marca tohto roku sme podali ďalšiu žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý je momentálne posudzovaný riadiacim orgánom. Konkrétne ide o cyklotrasy v Brezne (C2, C5, C10), ktoré prepoja už spomínanú cyklotrasu Brezno – Valaská. Zabezpečené bude spojenie sídliska Mazorníkovo a nepriamo aj obce Čierny Balog s hospodárskym centrom mesta Brezna, priemyselnou zónou bývalej Mostárne a následne hospodárskym centrom Železiarní Podbrezová. Celková dĺžka cyklotrasy bude 6,1622 kilometra a vznikne prevažne na už existujúcich miestnych a verejných komunikáciách. Obidve trasy (ktoré sú predmetom projektu) ústia aj do centra mesta, kde sídlia rôzne inštitúcie miestneho regionálneho, okresného charakteru, obchody, banky základné a stredné školy a podobne.
V pláne je aj vybudovanie cyklotrasy Brezno – Mýto pod Ďumbierom. Tento projekt je ešte vo fáze prípravy a mesto naň získalo finančnú dotáciu od VÚC. Aj táto cyklotrasa bude nadväzovať na cyklotrasu Brezno – Valaská a na cyklotrasy C2, C5 a C10. Začiatok cyklotrasy je plánovaný v Brezne, v časti Rohozná a bude pokračovať cez Tisovskú cestu, ďalej popri ihrisku na Brezenskej ulici, po železničnú stanicu Brezno – mesto, nábrežie Hrona a pokračovať bude popri evanjelickom kostole, Cintorínskou ulicou cez „Rúry“, až na Dedečkovu chatu.

Dopravný priestor si vyžaduje aj vybudovanie takzvaných „prvkov ukľudnenia dopravy“, ktoré majú slúžiť ako opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
– Budovanie prvkov ukľudnenia dopravy je veľmi dôležité a samozrejme je to taktiež jednou z priorít pri realizácii cyklotrás. Konkrétne pôjde o cestičku pre cyklistov a chodcov (cyklochodník) v celkovej dĺžke 3,3486 kilometra. Ďalej to bude cyklokoridor v rámci miestnej komunikácie a v rámci cesty II/529, v celkovej dĺžke 2,8136 kilometra. Neodmysliteľnou súčasťou sú priechody pre cyklistov s osvetlením a doplnková infraštruktúra, ako napríklad štyri prístrešky pre bicykle, ktoré v prípade nepriaznivého počasia slúžia aj ako núdzový úkryt pre cyklistov a stojany na bicykle v počte päťdesiatjeden kusov.
Rovnako, ako Cyklotrasa Brezno – Valaská, aj táto časť cyklotrasy bude realizovaná v súlade s výzvou Integrovaného regionálneho operačného programu, a teda prioritne ako vytvorenie podmienok na dochádzanie do zamestnania na bicykli.