Súťaž medzi zmenami – koľajová doprava

Minuloročným víťazom sa stala zmena „A“

 

Víťazná zmena „A“ objektívom I. Kardhordovej
Víťazná zmena „A“ objektívom I. Kardhordovej

 

Už ôsmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

 

O priebehu súťaže v koľajovej doprave nás informoval jej vedúci Ing. Jozef Siman:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
– Súťaž medzi zmenami prebiehala podobne ako v roku 2017, bez výrazných zmien. Naďalej boli sledované kľúčové kritéria medzizmenovej súťaže, ktorými sú bezpečnosť, nehodové udalosti a včasnosť obsluhy.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
– Hlavné kritériá pre železničnú dopravu boli ponechané tak, ako boli nastavené na začiatku súťaže medzi zmenami. Naďalej smedujeme základné kritéria medzizmenovej súťaže, ktorými sú riadiaca činnosť zmenového majstra, dodržiavanie zásad BOZP a prevádzkových predpisov, plnenie prepravných požiadaviek, dopravné nehody na dráhe a incidenty zapríčinené dopravnou obsluhou, udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovné úrazy a starostlivosti o hnacie dráhové vozidla v železničnom parku koľajových vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Ako každý štvrťrok, najviac ovplyvňovali priebeh súťaže samotní pracovníci kategórie „R“, a to tým, ako pristupovali k plneniu požadovaných obslúh z iných prevádzkarní Železiarní Podbrezová a.s. Hlavný dôraz pri vykonávaní obsluhy je kladený na včasnosť a dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny jednotlivých posunujúcich dielov a výhybkárok, čo má priamy vplyv na bezpečnosť, úrazovosť a nehodovosť strediska železničnej dopravy.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2018?
– Minuloročným víťazom súťaže medzi zmenami sa stala zmena „A“, pod vedením zmenového majstra Daniela Bullu. Víťazná zmena získala 9 450 bodov z celkového počtu 9 600 bodov. Ďakujem víťaznému kolektívu za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?
– Víťazná zmena predstihla zmenu „B“ a „D“ o 80 bodov, ktoré získala za vyšší počet zmanipulovaných vozňov v sledovanom období a za predchádzanie nehodám a zvýšenej všímavosti a opatrnosti pri vykonávaní dopravných obslúh.
Na záver chcem pochváliť a poďakovať sa všetkým pracovníkov železničnej dopravy, ktorí svojim prístupom k práci prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a k dobrým vzťahom na pracovisku.