V čísle 9 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Valcovňa bezšvíkových rúr oslavuje štyridsať rokov svojej existencie

 

Začiatok výstavby druhej najvýznamnejšej stavby podbrezovských železiarní v novom závode, v Piesku, sa uskutočnil slávnostným výkopom 8. mája 1974.

Išlo o prvú zo siedmich stavieb rúrového programu. O rok neskôr sa začalo s hlavnými prácami na technologických základoch valcovne rúr, v danom čase nazývanou pretlačovňa rúr, ktoré boli dokončené v roku 1977. Nasledovala finálna časť výstavby – montáž technologického zariadenia. Súčasťou výstavby, pri ktorej boli použité najprogresívnejšie prvky opláštenia a zastrešenia prevádzkarne, boli aj pridružené objekty – údržbárska dielňa, sklad náhradných dielcov, sociálne budovy a tak ďalej. Samotná výroba bola umiestnená do troch hál. Dlho očakávaným dňom spustenia výroby oceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla bol 25. apríl 1979. Netrvalo dlho a prevádzkareň postihla živelná pohroma. V auguste 1981 si požiarom spôsobené škody vyžiadali sedemdesiatpäť dní namáhavej práce na opätovnom oživení výroby. Tvrdá práca priniesla svoje ovocie a v roku 1988 bola vyrobená už miliónta tona rúr.

Pri príležitosti štyridsaťročného jubilea valcovne bezšvíkových rúr (Vvr) sme o rozhovor požiadali Ing. Ivana Liščinského, vedúceho prevádzkarne:
Akými zásadnými zmenami prešla valcovňa rúr od svojho vzniku?
– Počas štyridsaťročnej histórie prešla valcovňa rúr mnohými významnými zmenami, ktoré súviseli s vyrábaným sortimentom, štruktúrou výroby, inováciou a modernizáciami technologických zariadení a riadiacich systémov. Vďaka realizácii týchto zmien dnes valcovacia trať na výrobu bezšvíkových rúr za tepla patrí svojou úrovňou medzi popredné valcovne vo svete.
V prvých rokoch výroby bol podiel rúr pre ďalšie spracovanie ťahaním až sedemdesiat percent a zo zostávajúcich tridsať percent realizácie tvoril export len 6 percent. Boli to predovšetkým bývalé socialistické štáty, najmä Rusko a Čína. Zhruba desať rokov po uvedení do prevádzky nastal zásadný obrat v štruktúre produkcie. Podiel lúp klesol na súčasných tridsaťpäť percent a výrazne vzrástol podiel exportu, ktorý dnes tvorí až deväťdesiatšesť percent predaja valcovaných rúr. Výrazné zvýšenie podielu exportu si vyžiadalo investície do nových finalizačných zariadení ako rovnanie rúr, farebné značenie a razenie rúr, konzervovanie povrchu rúr UV lakom pre zámorskú prepravu a geometrické balenie rúr do šesťhranu.

 

Valcovacia trať na výrobu bezšvíkových rúr za tepla patrí svojou úrovňou medzi popredné valcovne vo svete.

 

Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu a znižovanie výrobných nákladov vyústili do ďalších modernizačných akcií. V roku 1995 to bolo zavedenie výroby rúr v tzv. „malom programe“ (MP), ktorý umožnil rozšíriť sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov priemeru 21,3 až 30 milimetrov. V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou riadenia procesu valcovania rúr v ťahovej redukovni, ktorá umožnila výrazné zníženie materiálových nákladov, zvýšenie rozmerovej presnosti, a tým aj významné zvýšenie konkurencieschopnosti na svetovom trhu. V tom istom roku bol zavedený nový riadiaci systém ohrevu vsádzky v karuselovej peci, ktorý umožnil zrovnomernenie ohrevu po priereze vsádzky a zníženie spotreby zemného plynu.
Rozvojové zámery valcovne rúr boli zamerané na nové výrobky, s vyššou pridanou hodnotou, ako sú legované kotlové rúry, rúry na výrobu ložiskových krúžkov či rúry pre automobilový priemysel. Tieto zámery vyústili do ďalších investícií, z ktorých spomeniem najvýznamnejšie – napríklad vybudovanie úpravárenských liniek na spracovanie kotlových rúr, delenie vsádzky na tvrdokovovej píle LINSINGER a programovo riadený sústruh na opracovanie kalibrov redukovne.
Výrazný posun technickej úrovne v oblasti ohrevu lúp pred redukovaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. Použitie moderného systému regeneračných pulzných horákov, zmena žiaruvzdorného materiálu a zmena geometrie pracovného priestoru pece umožnila rýchlu reakciu na požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie spotreby zemného plynu až o dvadsaťpäť percent a rovnomernejší ohrev lúp.
Pre zabezpečenie dostatočnej kapacity skladovania hotových rúr boli vybudované tri automatizované sklady, umožňujúce bezpečný spôsob skladovania rúr, s dobrou prístupnosťou k jednotlivým zväzkom rúr, čo umožňuje výrazne skrátiť čas nakládky kamiónov.
Okrem spomenutých investičných akcií bol v tomto období zrealizovaný celý rad organizačných a technických opatrení, zameraných na zvýšenie výkonu, hospodárnosti a kvality výrobkov, a taktiež na udržanie technologického zariadenia na požadovanej úrovni. Spomeniem napríklad zmenu vsádzky z kv. 200 na 205, zrušenie tzv. MP zmenou redukcií a kalibračných rád redukovne, používanie tŕňových tyčí pretlačovacej stolice (PS) z materiálu tr. 19, predĺženie tŕňových tyčí na dĺžku 17,2 metra, zmena kalibrácie PS, čím sme mohli rozšíriť sortiment hrubostenných rúr.

Počas uvedeného obdobia boli niektoré roky lepšie, iné sa darilo menej. Ktoré považujete za rekordné?
– Rekordným rokom bol rok 2018, kedy sme dosiahli historicky najvyššiu distribučnú výrobu 208 418,5 tony vyrobených rúr. Pamätným ostáva aj rok 2017, kedy sme prvýkrát prekročili „magickú“ hranicu 200 000 ton vyrobených rúr. Historicky najvyššia výroba v realizácii (na predaj) bola v roku 2017, a to 137 053,6 tony. Najvyššiu nakládku sme dosiahli taktiež v roku 2018, a to 138 530,5 tony expedovaných rúr. K tomuto číslu dopomohol aj novo postavený automatizovaný sklad AS3.

 

Výstavba valcovne začala už v roku 1974.
Výstavba valcovne začala už v roku 1974. Foto: archív redakcie

 

Koľko rúr bolo za štyridsať rokov vyrobených?
– Za štyridsať rokov, k 1. aprílu 2019, bolo vo valcovni bezšvíkových rúr vyrobených 6,044 miliónov ton rúr (35 445 971 kusov vyvalcovaných lúp). Predaj valcovaných rúr v realizácií bol 3,618 milióna ton a 2,426 milióna ton bolo ďalej spracovaných na presné rúry a oblúky.

Vráťme sa teraz do súčasnosti. Ako začal jubilujúci rok a čo vás v ňom čaká?
– Z hľadiska objemu výroby začal jubilujúci rok úspešne. Čaká nás náročný rok, v ktorom sa okrem plnenia výrobných úloh musíme zamerať hlavne na nákladovosť a kvalitu výroby. Čakajú nás aj investičné akcie v hodnote 6,667 milióna eur, spomeniem tie hlavné:
– nová finalizačná linka v expedícií Vvr,
– nová úpravárenská linka v úpravni,
– modernizácia PS – elektro, ako aj mechanika, nová trojdielna ozubená tyč PS,
– nová nožnica na strihanie kontinuálne odlievaných oceľových blokov,
– nové stojany SRW v počte jedenásť kusov,
– nové tri kusy samovýsypných bední na vratný odpad.
Všetky tieto akcie zabezpečia modernizáciu a výkonovú stabilizáciu výroby vo valcovni bezšvíkových rúr.

Pri jubileách si zvykneme niečo zaželať. Aké je to vaše prianie?
– Dnes je vo valcovni rúr stabilizovaný pracovný kolektív, s vysokou úrovňou poznania problematiky výroby, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie aj tých najnáročnejších úloh. Prajem si, nech to minimálne takto ostane aj do nasledujúcich jubileí.
Touto cestou chcem poďakovať nielen pamätníkom, ktorí stáli pri zrode valcovne, ale aj všetkým súčasným zamestnancom za ich pracovné úsilie a prajem im do ďalších rokov pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.