Pandemické ošetrovné

 

Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas trvania krízovej situácie (v období od 12. marca 2020 do ukončenia trvania krízovej situácie). Jej účelom je aspoň čiastočne finančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na úkor zárobkovej činnosti. Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným (tzv. OČR) a pandemickým ošetrovným je v tom, že kým „klasické“ ošetrovné je poskytované iba na 10 kalendárnych dní, (od 1. apríla 2021 na 14 kalendárnych dní), pandemické ošetrovné je poskytované na vopred neobmedzenú dobu – počas celej krízovej situácie.

Kto má nárok na pandemické ošetrovné

1. zamestnanec,

2. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),

3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),

4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Na pandemické ošetrovné máte nárok, ak musíte vášmu dieťaťu poskytovať osobné a celodenné ošetrovanie/osobnú a celodennú starostlivosť.

Starostlivosť o deti mladšie ako 11 rokov (mladšie ako 18 rokov)

• V prípade starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov (dieťa mladšie ako 18 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu môžete požiadať aj priamo v žiadosti o pandemické ošetrovné) máte na pandemické ošetrovné nárok, ak:

• dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia,

• jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu,

• osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.

Ošetrovanie tínedžerov do 16-tich rokov

• V prípade ošetrovania dieťaťa do 16-tich rokov máte na pandemické ošetrovné nárok len ak v období počas uzatvorenia školy v krízovej situácii:

• ošetrujúci lekár dieťaťa zistí náhle zhoršenie zdravotného stavu akoukoľvek chorobou,

• dieťa nie je fyzicky alebo mentálne schopné sa o seba postarať.

Ako podať žiadosť o pandemické ošetrovné

1. V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni Žiadosť o ošetrovné, ktorú nájdete na https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr

Možnosti podania žiadosti o pandemické ošetrovné:

• Žiadosť o ošetrovné bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu – vyplnením formuláru na webovom sídle https://ocr. vicepremier.sk/portal

• Žiadosť o ošetrovné s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom – vyplnením žiadosti prostredníctvom portálu slovensko.sk 2. V prípade, ak už ste počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) žiadosť o pandemické ošetrovné podávali a bol vám priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Na to, aby vám bolo ošetrovné za príslušný mesiac aj vyplatené, slúži Čestné vyhlásenie, ktoré podávate za každý mesiac, kedy si chcete ošetrovné uplatniť, a to vždy ku koncu daného mesiaca.

Možnosti podania čestného vyhlásenia:

• Čestné vyhlásenie bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu – vyplnením formuláru na webovom sídle h ps://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie

• Čestné vyhlásenie s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom – vyplnením čestného vyhlásenia prostredníctvom portálu slovensko.sk

Sociálna poisťovňa žiada o využívanie elektronických formulárov. Urýchlite si tak vybavenie ošetrovného v Sociálnej poisťovni a jeho skoršie vyplatenie.

3. Kto má nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021

V súvislosti s opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl, od 11. do 25. januára 2021, Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

• osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),

• osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,

• nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

4. Zamestnanec je povinný o prekážke v práci (uplatnenie ošetrovného) informovať v zmysle smernice S-233 svojho priameho nadriadeného (bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň) telefonicky alebo e-mailom.