Museli sme zabezpečiť dištančnú formu vyučovania aj v predmete odborný výcvik, ktorý je vykonávaný v prevádzkarňach ŽP a.s.

 

S Ing. Miriam Pindiakovou, riaditeľkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, na aktuálnu tému

Rok 2020 bol náročný aj pre školstvo. Ako by ste zhrnuli toto obdobie?

– Nie je jednoduché pár slovami, či vetami opísať, čo znamenal rok 2020 pre školy. Najvýstižnejšie by ho charakterizovali slová ako mimoriadne stresujúci, plný neustálych zmien a nepredvídateľnosti, ktorý nás prinútil získať nové zručnosti a skúsenosti. Bolo to pre všetkých, nielen pre školy, veľmi náročné obdobie, na ktoré sme museli pružne reagovať, či už vo vzťahu voči žiakom, ich rodičom, ale aj zamestnancom. Na prerušenie vyučovania v marci 2020 (prvú vlnu pandémie) a prechod na dištančné vzdelávanie nebola pripravená žiadna škola. Na takúto formu vzdelávania nebolo možné prejsť zo dňa na deň. Našou výhodou, oproti niektorým školám, bolo, že sme už mali skúsenosti s online priestorom, pretože od roku 2017 používame elektronickú triednu knihu a elektronickú žiacku knižku, kde majú okrem pedagogických zamestnancov prístup žiaci a ich rodičia. No aj napriek tomu sme potrebovali pár dní, počas ktorých sme museli zadefinovať jasné podmienky a pravidlá tejto formy vzdelávania nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov a majstrov.
Niektorí žiaci to zo začiatku vnímali ako „prázdniny“, ale časom zistili, že si aj počas tohto mimoriadneho obdobia musia plniť svoje školské povinnosti. Prvá vlna zasiahla školský rok až v jeho druhej polovici a mala dopad hlavne na prijímacie, maturitné a záverečné skúšky. Ostatné aktivity v školskom roku 2019/2020 neboli až do takej miery ovplyvnené, ako je to v aktuálnom školskom roku 2020/2021. S tým, že po prázdninovom uvoľnení opatrení príde druhá vlna pandémie, sme tak trochu počítali, a preto sme spoločne hľadali spôsoby, ako sa so žiakmi čo najlepšie pripraviť, aby sme nezostali zaskočení. No ani po skúsenostiach s dištančným vzdelávaním z prvej vlny pandémie to nebolo celkom jednoduché, pretože sme sa rozhodli dištančné vzdelávanie realizovať prostredníctvom platformy Office 365.

Čo bolo počas tohto obdobia najťažšie pre pedagogický zbor?

– Počas prvej vlny pandémie používali učitelia a majstri odbornej výchovy pri online výučbe väčšinou tzv. asynchrónnu výučbu. Žiakom síce zasielali študijné materiály a úlohy elektronicky, ale online hodiny sa neorganizovali až v takej miere, ako je to počas druhej vlny. Väčšina z nás potrebovala absolvovať vzdelávanie zamerané na zlepšenie dištančného vzdelávania a technických zručností súvisiacich s prípravou online hodín. Nápomocné boli pre nás webináre, ktoré realizovali rôzne organizácie a ktoré veľmi promptne reagovali na potreby učiteľov. Oceňujem aktivitu niektorých kolegov, ktorí sa webinárov zúčastňovali pravidelne a následne odovzdávali nové poznatky svojim kolegom. Už v prvej vlne pandémie vďaka podpore ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Štátneho pedagogického ústavu a Európskeho sociálneho fondu vznikol portál Učíme na diaľku, ktorý poskytuje množstvo informácií nielen pre školy, ale aj pre žiakov a rodičov.

A naopak, pre žiakov?

– Pravdupovediac, niektorí žiaci mali zo začiatku „veľký“ problém so zaobstaraním si vhodného technického vybavenia a aj s ranným vstávaním. Boli rôzne situácie, ktoré sme riešili individuálne. Pre pár žiakov, ktorí nemali potrebné technické vybavenie alebo dostatočné internetové pripojenie, sme pripravovali a aj naďalej pripravujeme materiály v tlačenej podobe. Vypracované podklady si môžu vyzdvihnúť v škole a následne odovzdať u triedneho učiteľa. Myslím si však, že najťažšie pre žiakov bolo to, že väčšina z nich nemala skúsenosti so samoštúdiom. Dištančné vzdelávanie neponúka až toľko priestoru, kedy môžete počúvať výklad učiteľa a zároveň máte
v danom čase priestor na kladenie otázok. Je časovo náročnejšie nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. Má však aj svoje výhody. Žiaci si pri takejto forme vzdelávania môžu zlepšovať čitateľskú, počítačovú gramotnosť a prezentačné zručnosti.

Ako podľa vašich skúseností zvládajú žiaci vyučovanie online? Všimli ste si na nich nejaké zmeny, napríklad v aktivite, motivácii alebo poctivosti?

– Zo začiatku sa z toho, že nebudú musieť chodiť do školy, veľmi tešili, ale po mesiaci to už tak nebolo. Nepočítali s tým, že vzdelávať sa dištančne nie je až také jednoduché. V predchádzajúcom období sme mali možnosť zistiť, že sú žiaci, ktorí sú veľmi šikovní a snažia sa aj počas dištančného vzdelávania pristupovať k svojim povinnostiam vzorne a zodpovedne. Sú aktívni, zapájajú sa do mimoškolských aktivít a niektorí z nich sú nám veľmi nápomocní aj pri náborovej činnosti. Nájdu sa však aj takí, ktorí sa pokúšajú učiteľov, či majstrov odbornej výchovy „prekabátiť“, vyhovárajú sa, že zaspali, majú slabé internetové pripojenie, komunikačnú techniku (či už nefunkčný mikrofón, webkameru, atď.) a podvádzajú pri písomkách. Sú to jednoducho žiaci, ale nie vždy sa im to vyplatí.

Nariadenia vlády sa menia pomerne často. Máte nejaké informácie, ako budete pokračovať najbližšie týždne či mesiace?

– S ohľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s COVID-19 sa rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ministra školstva vedy, výskumu a športu SR často menia. Od 11. januára nastalo na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810 viacero zmien. Museli sme zabezpečiť dištančnú formu vyučovania aj v predmete odborný výcvik, ktorý je vykonávaný v prevádzkarňach ŽP a.s. Ďalšou zmenou je ukončenie štúdia na stredných školách. Zrušila sa externá časť maturitnej skúšky (testy) zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov a z matematiky. Písomná forma internej čas maturitnej skúšky (sloh) sa posunula na termín od 12. apríla, čo nám, dúfam, neovplyvní termíny praktickej maturitnej skúšky, ktoré máme naplánované už od začiatku školského roka. Rozhodnutím ministra školstva sa na základných školách posunul termín testovania žiakov 9. ročníkov na jún. Keďže výsledky testovania sa zahŕňali aj do prijímacej skúšky na stredné školy, ktoré sa konajú v termíne 3. a 10. mája, budeme musieť prepracovať kritéria prijímacích skúšok na oboch organizačných zložkách. Čaká nás ešte náročné obdobie.