Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní a odborných útvarov

 

1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej prevádzkarni? 2. S akými očakávaniami vstupujete do roku 2021? 3. Vaše želanie spolupracovníkom a čitateľom Podbrezovana.

Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, vedúci valcovne bezšvíkových rúr

1. – Rok 2020 vo valcovni bezšvíkových rúr môžeme hodno ť ako rok dvoch rôznych etáp. Prvé štyri mesiace 2020 sme objemový plán prekročili o 1 400 ton v nepretržitom pracovnom režime, v druhej etape roku 2020 sme zaznamenali negatívny trend vo vývoji objemu zákaziek z dôvodu pandémie a celkovo nám do splnenia obchodného ročného plánu chýbalo 11,9 percenta. V roku 2020, napriek kríze spôsobenej pandémiou, pozitívne môžeme hodno ť v prvom polroku dve udalosti: – dňa 5. marca bol vyvalcovaný rekordný počet kusov lúp na teplej čas , a to 1 467 kusov za zmenu, pod vedením majstra Pavla Kupca, – dňa 1. júna 2020 sme zo skladov hotovej výroby valcovne bezšvíkových rúr vyexpedovali a naložili rekordných 957 ton rúr za deň. Aj napriek krízovému roku 2020 vedenie valcovne bezšvíkových rúr ďakuje všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne bezšvíkových rúr, obchodnému úseku a ostatným prevádzkarňam a odborom.

2. – Rok 2021, z pohľadu objemu zákaziek, začal vo valcovni bezšvíkových rúr dobre. Operatívny plán na január 2021 je naplnený a veríme, že trend sa bude v ďalších mesiacoch roka 2021 zlepšovať. Do nového roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby, kvality a znižovania nákladov na výrobu aj v spolupráci so ŽP VVC, s.r.o.

3. – K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2021 želám všetkým spolupracovníkom valcovne bezšvíkových rúr, aj zamestnancom celej firmy a ich rodinám, predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.

Ing. Peter KRAJAN, vedúci prevádzkarne doprava

1. – Rok 2020 bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, preto sme museli spoločne riešiť situácie a opatrenia, ktoré bolo nevyhnutné prijať. Som rád, že všetci naši zamestnanci neľahkú situáciu, v ktorej sa nachádzame, chápu. Pre mňa osobne to bol rok, ktorý ubehol veľmi rýchlo popri plnení pracovných povinností. Po pracovnej stránke som veľmi rád, že sa nám podarilo vyriešiť zložité problémy pri zabezpečovaní prevádzky a za to všetko chcem svojím spolupracovníkom vrúcne poďakovať.

2. – Aký bude rok 2021 a ako sa budeme mať, záleží od nás všetkých. Preto sa snažím v súkromnom aj v pracovnom živote udalostí reálne vnímať, predvídať problémy a pozerať sa pozitívne dopredu. Očakávam, že ľudstvu sa podarí súčasnú pandémiu zvládnuť očkovaním a že sa v závere roka situácia zlepší, aby sme mohli normálne žiť a pracovať.

3. – Želám všetkým hlavne veľa zdravia, rodinnú pohodu, blízkych ľudí a kamarátov, na ktorých sa môžu vždy obrá ť s prosbou o pomoc. K tomu trochu šťastia a ostatné už príde samo.

Ing. Mária DEMIANOVÁ, vedúca odboru personalistiky a miezd

1. – Na úvod mi dovoľte poďakovať sa zamestnancom všetkých prevádzkarní a odborných útvarov za spoluprácu počas uplynulého roka. Zároveň ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam odboru personalistiky a miezd za vykonanú prácu, súdržnosť a vzájomnú pomoc pri riešení každodenných úloh. Uplynulý rok bol ovplyvnený pandémiou, tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote každého jednotlivca. Prejavilo sa to, samozrejme, aj v práci nášho odboru. V máji a v júni sme museli pristúpiť k skončeniu pracovného pomeru so zamestnancami v dôsledku zníženia objemu zákaziek a následným obmedzeniam vo výrobe. Nadriadení vykonávali hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov v skúšobnej dobe alebo prijatých na dobu určitú. Ďalšou skupinou boli zamestnanci, ktorí mali možnosť odísť do starobného či predčasného starobného dôchodku. V letných mesiacoch sa situácia stabilizovala a koncom roka sme znovu začali realizovať výberové konania a následne prijímať nových zamestnancov. Situácia na trhu práce aktuálne nie je dobrá. Vzhľadom na naše požiadavky na uchádzačov pretrváva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Čo sa týka mzdovej oblasti, považujem za úspech, že naši zamestnanci prežili toto obdobie bez väčšieho obmedzenia ich základnej istoty, ktorou je pravidelne vyplácaná mzda. Nie všetkým ľuďom to v uplynulom roku bolo dopriate. Aj my sme sa museli stotožniť s novými pojmami, ako je „koronová PN-ka zamestnancov v karanténe či koronová OČR-ka“, predovšetkým u rodičov de , ktoré nemohli chodiť do škôl, vrátane materských škôl.

2. – Pre mňa je prvoradé očakávanie ukončenia pandémie a návrat k spokojnému životu ľudí bez obmedzení, aby sa obnovili sociálne kontakty a možnosť voľne sa stretávať s rodinou, známymi, priateľmi a kolegami. V pracovnej oblasti verím, že vzhľadom na naše požiadavky získame uchádzačov v potrebnom množstve a kvalite.

3. – Prajem všetkým čitateľom, zamestnancom železiarní a dcérskych spoločností, bývalým zamestnancom na zaslúženom dôchodku, pevné zdravie, šťastie, úspechy v pracovnom i osobnom živote.

Ing. Ingrid NÁGELOVÁ, vedúca odboru expedície a obchodnej administratívy

1. – Uplynulý rok nemôže asi nikto z nás hodno ť ako štandardný. Všetkých nás zasiahla pandémia koronavírusu, ktorá vniesla do našich životov veľa negatívnych javov, pocitov a obmedzení. Pandemické obmedzenia v jednotlivých štátoch ovplyvnili aj fungovanie našich obchodných partnerov, čo sa prejavilo nižším množstvom objednávok a tým aj nižšou expedíciou v druhom a treťom kvartáli. V poslednom kvartáli minulého roka sa situácia postupne zlepšovala a aj v medziročnom porovnaní sme vyexpedovali približne o štyri percentá tovaru viac.

2. – S očakávaniami som veľmi opatrná, ale prajem si, aby sme sa vrátili k normálnemu životu čo najskôr. Aby sme sa nemuseli báť o svoje zdravie a mohli sa stretávať s rodinou a priateľmi bez strachu, že ich môžeme ohroziť. Prajem si, aby sme mali dostatok objednávok a mohli pracovať v pokojnej a tvorivej atmosfére, bez obmedzení a lockdownov.

3. – Prajem všetkým mojim kolegom aj čitateľom Podbrezovanu lepší rok 2021. Nech je rokom nových nádejí, dobrých správ a príjemných prekvapení. K tomu prajem všetkým pevné zdravie, veľa pracovného elánu a životného optimizmu.

Ing. Alena KVAČKAJOVÁ, vedúca odboru daní a účtovníctva

1. – Rok, ktorý nedávno skončil, hodno m ako “pandemický rok“, čo v mojom ponímaní znamená, že sme sa museli popasovať, asi ako všetci, so zmätočnými a nejasnými vyhláškami a nariadeniami štátnych orgánov. V našom odbore pracujú mladé matky, ktorých de mali zavreté školy a škôlky, takže pandemická OČR celkovo sťažovala prácu. Snažili sme sa využiť aj možnosť home-offi ce, čo v danej situácii bolo veľkým prínosom pre plnenie termínových povinností, ktoré ako firma musíme plniť voči štátu. Rok 2020 bol pracovne náročným, avšak dokázal nám, že sa vieme popasovať so situáciami, ktoré nevieme ovplyvniť tak, aby pracovné povinnosti boli bezpodmienečne splnené.

2. – S jediným želaním, aby vláda konečne stanovila jasné pravidlá vo všetkých oblastiach, aby sme vedeli, čo nastane ak sa nejakým spôsobom zmení chorobnosť na Covid-19, či už k horšiemu alebo k lepšiemu, aby štátne orgány nevydávali zmätočné a nejasné nariadenia a pokyny, ktoré potom upravujú alebo rušia. Myslím, že to nie je nesplniteľné želanie, pretože okolité štáty to dokázali.

3. – Hlavne pevné zdravie a pevné nervy.