Uskutočnilo sa niekoľko rozsiahlejších opráv technických zariadení

 

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne, od 19. do 22. apríla. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečovali prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne alebo na obslužných zariadeniach, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre chod výroby. Stav zamestnancov bol doplnený o externých strojných zámočníkov a ďalších zamestnancov externých firiem, ktoré zabezpečovali rôzne špecifické práce a revízie zariadení.

Odkrytovanie oscilačných stolov – príprava na výmenu a kontrolu
Odkrytovanie oscilačných stolov – príprava na výmenu a kontrolu

Uskutočnilo sa niekoľko rozsiahlejších opráv technických zariadení, ako oprava kyslíkovo-uhlíkového manipulátora MORE, na ktorom bol vymenený otočný kĺb a bola vymenená kabeláž napájania. Na peci EAF boli vymenené strategické náhradné dielce, a to hydraulický valec naklápania pece, veľké veko a stredové veko, opravená bola násypka prísad do liacej panvy a realizovaná bola komplexná revízia na ramene uchytenia elektród č. 3. Súbežne prebehla oprava dopravných trás pre dávkovanie prísad. Na odprašovacej stanici EOP sa uskutočnila čiastočná výmena filtračných elementov.

Na zariadení plynulého odlievania bola kľúčová výmena oscilačného stola na prvom prúde, kde sa vymenili aj pripojovacie hadice chladenia a pracovníci elektroúdržby vymenili kabeláž a bezpečnostné ventily na oscilačných stoloch na všetkých troch prúdoch. Na liacom prúde č. 2 sme preventívne vymenili ťažno-rovnacie stolice. Zdemontované stolice následne zgenerálkujeme a pripravíme na ďalšiu periodickú výmenu počas strednej opravy, plánovanej v auguste. Na vlečníku bola vymenená prevodovka.

 

Oprava násypky prísad do panvy
Oprava násypky prísad do panvy

 

Na strategickom sádzacom žeriave č. 269 sa uskutočnila výmena zdvihového lana a dvoch kusov nových kladiek v traverze. Na žeriavoch prekládkového šrotového poľa bolo vymenených niekoľko kolies pojazdu mosta a na žeriave č. 272 bola vymenená prevodová skriňa pojazdu.

Napriek veľkému počtu prác sa nám podarilo všetky ukončiť v požadovanom termíne a zabezpečiť chod výroby oceliarne. Samotnú výrobu sme odštartovali 22. apríla, v prvej zmene.

Ďalšia stredná oprava je plánovaná počas augusta tohto roku a my už zaisťujeme potrebné náhradné dielce a kontrahujeme externé firmy, aby sme zabezpečili výkony pre plánované opravárenské práce. Verím, že zariadenia budú pracovať bezchybne, čo je obyčajne dôsledkom dobre fungujúcej preventívnej údržby a ciele stanovené na rok 2021 splníme v plnom rozsahu.

Na záver chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa na úspešne vykonaných opravách podieľali.