Dohľadový audit podľa ISO 9001:2015 a recertifikačný audit IATF 16949:2016

Audit potvrdil našu profesionalitu

 

Z auditu v prevádzkarni ťaháreň rúr
Z auditu v prevádzkarni ťaháreň rúr

 

V dňoch 3. až 7. mája sa uskutočnil v našej spoločnosti audit podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. Auditom bol preverovaný súlad činností v zmysle uvedených noriem.

Audit začal na pôde vedenia ŽP a.s., ktoré privítalo audítorský tím. Na tomto stretnutí  boli  podané dôležité informácie z oblasti investícií, ľudských zdrojov, výroby, údržby a obchodných činností. Boli vytvorené dve audítorské skupiny, ktoré sa riadili plánom auditu. Podľa plánu auditu boli v našej spoločnosti preverené tieto organizačné útvary: odbor riadenia a zabezpečenia kvality, právny odbor, odbor personalistiky a miezd, odbor predaja a marketingu, odbor expedície, odbor zásobovania, dispečerské oddelenie, prevádzkareň oceliareň, prevádzkareň valcovňa bezšvíkových rúr, prevádzkareň ťaháreň rúr a prevádzkareň centrálna údržba. Pri návšteve jednotlivých útvarov bolo vidieť, okrem súdržnosti medzi zamestnancami, aj to, že systém manažérstva kvality im jasne stanovuje povinnosti a zodpovednosti pri realizácii ich činností. Audítorské skupiny podrobne preverovali všetky činnosti a procesy, ktorými sú zabezpečované dodávky pre našich zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu. Opätovne bolo preverené zabezpečenie prenosu špeciálnych požiadaviek zákazníka a ich zapracovanie v našej dokumentácii z oblasti kvality.

Počas auditu boli zistené dve menšie nezhody. K zisteným nedostatkom v systéme manažérstva kvality boli prijaté úlohy, ktoré sú zapracované v Opatrení č. 04/2021 generálneho riaditeľa.

V priebehu auditu audítori využili možnosť návštevy podnikového múzea a ich obzor bol rozšírený nielen do súčasnosti, ale aj do histórie našej spoločnosti. Navštívili aj priestory vynovenej zváračskej školy a ocenili rozsah obnovy celej budovy. V závere auditu pozitívne ohodnotili vynaložené investície na modernizáciu zariadení vo výrobných prevádzkarňach.

Pri ukončení auditu bolo audítorskou skupinou odsúhlasené, že certifikát ISO 9001:2015 bude naďalej vo vlastníctve ŽP a.s. a certifikát IATF 16949:2016 bude znovu obnovený na obdobie troch rokov po zaslaní odstránených zistení.

Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová za podporu a všetkým zamestnancom z preverovaných oblastí za profesionálny prístup, ústretovosť a ochotu počas auditu.