Dávka aj pre budúce mamičky

 

Sociálna poisťovňa začala od 1. apríla 2021 budúcim mamičkám poskytovať novú dávku – tehotenské. Po splnení zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.

Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené – zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné ženy, ktorým vznikne nárok na dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia ju môžu ženy poberať aj popri práci, v období, keď majú príjem alebo poberajú iné dávky (napríklad materské, nemocenské, či rodičovský príspevok). K podmienkam priznania nároku patrí aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, čiže od 13. týždňa tehotenstva a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom).

Výška dávky závisí od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky predstavuje 15 percent denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne.

Nárok si uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví, a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí, gynekológ na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku druhého trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Budúca mamička doručí tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je zverejnený na jej webstránke. Prostredníctvom e-formulára žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od lekára) z pohodlia domova. Doručiť ho môže aj poštou alebo osobne. Po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Gynekológ na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva.

Podrobné informácie o novej dávke sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.