Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V mesiaci november boli zverejnené:

 

Organizačné normy
Smernica S-260/2017

revízia 3, zmena I

Základné povinnosti pri prevádzke zdvíhacích zariadení
Smernica S-451/2019

revízia 4, zmena 0

Záznamy o kvalite
Smernica S-411/2017

revízia 3, zmena III

Konkurz a reštrukturalizácia
Smernica S-463/2015

revízia 3, zmena III

Zabezpečenie prevádzky referentsky riadených vozidiel v ŽP a.s.

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 24/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v mesiaci december 2019 a 1.1.2020

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm