Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku

Logo SSOSH ŽPHlavným cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) je poskytovanie vedomostí a zručností pre žiakov školy v profilových predmetoch štúdia, poskytovanie nových vedomostí a zručností pre žiakov, vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, motivácia štúdia na škole pre žiakov, vzdelávanie učiteľov školy, ale aj učiteľov z iných škôl, no a v neposlednom rade vzdelávanie zamestnancov firiem.
Uplynulo už päť rokov, ako naša škola získala certifikát pôsobiť v rámci Slovenska ako COVP. Po uplynutí tejto doby sa platnosť certifikátu pôsobiť ako COVP skončila, a preto sme znovu požiadali o vykonanie auditu pre spätné získanie platnosti daného osvedčenia.
Na základe našej žiadosti odborná komisia z Asociácie priemyselných zväzov prišla vykonať audit na legislatívu a dokumentáciu COVP. Medzi hodnotiace štandardy  patrilo aj posúdenie poskytovania odborného vzdelávania a prípravy, vybavenosť pre daný odbor, partnerská  činnosť, kvalita výučby (pozitívne hodnotenie štátnej školskej inšpekcie, kladné referencie zriaďovateľa, schopnosť implementovať novinky z praxe do vzdelávacieho programu školy, vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov), motivácia žiakov základných škôl, stredných odborných škôl a ich nábor, praktické vyučovanie žiakov, ďalšie vzdelávanie, maturitné skúšky, záverečné skúšky a marketing.
Komisia pri záverečnom hodnotení školy dospela k jednoznačnému záveru, že škola nadpriemerne vyhovuje podmienkam pre pôsobenie ako COVP a daný certifikát sme získali na dobu neurčitú. Aj to svedčí o výbornej spolupráci vedenia školy so zriaďovateľom školy Železiarne Podbrezová a.s., ako aj o neustálej chuti pracovať na vytváraní čo najlepších podmienok pre štúdium našich žiakov a vytváraní si dobrého mena školy v rámci Slovenska. O tom, že to nie je jednoduché svedčí aj fakt, že daný certifikát má len 25 škôl.
Veríme, že vytváraním podmienok na štúdium pre našich žiakov prinesieme kvalitu do odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania, ktorý je kľúčovým faktorom pre uplatnenie sa absolventov v praxi u nášho zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s.