Naše daňové povinnosti v januári

 

Každý z nás by mal vedieť skutočnosť, že obce, mestá a VÚC určujú povinnosti svojich občanov všeobecne záväznými nariadeniami a jednou z prvých ročných daňových povinností je priznať nehnuteľnosti pre účely ich zdanenia, nahlásenie zmeny počtu osôb, za ktoré platíme poplatky za odvoz komunálneho odpadu alebo nahlásiť zmenu počtu našich psov.
V takomto nariadení sa dočítame, či a kedy máme povinnosť podať daňové priznanie napr. za byt, pozemok, zaplatiť poplatok za odvoz komunálneho odpadu alebo poplatok za nášho psa.
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020
Daň z nehnuteľností je miestnou  daňou a upravuje ju zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky (napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome (napr. byty, pivničné kobky) a stavby (napr. rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).
Daňové priznanie k nehnuteľnostiam je podávané dvomi spôsobmi a to ako úplné alebo čiastkové priznanie.
Úplné priznanie k dani z nehnuteľností podáva občan v prípade, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností a zatiaľ ešte žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodával, napríklad  dôjde ku kúpe prvého bytu. Priznanie podáva na obecnom alebo mestskom úrade , v katastri ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností  podáva občan vtedy ak už v minulosti podal priznanie a sa stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, zmenil  sa  účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, došlo k predaju alebo darovaniu nehnuteľnosti, k skončeniu správy alebo nájmu majetku a k týmto zmenám došlo v priebehu roku 2019.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká k 1. januáru 2020 tým daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkom, správcom, dlhodobým nájomcom zapísaným v katastri nehnuteľností alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba).
Príklad
Jakub, s trvalým pobytom Predajná, kúpil v roku 2019 svoj prvý byt v Podbrezovej, pričom zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný v novembri 2019. Keďže k 1. januáru 2020 je v katastri nehnuteľností  zapísaný ako vlastník, vzniká mu daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Do 31. januára 2020 je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Obecný úrad Podbrezová.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikla v priebehu roka 2019 aj vtedy ak sa občan stal vlastníkom nehnuteľnosti dedením alebo vydražením. Ak občan nepodal priznanie v priebehu roka 2019 podá ho teraz a obec ho môže sankcionovať za neskoré podanie priznania.
Príklad
Jakub, s trvalým pobytom Predajná, zdedil v roku 2019 byt v Brezne, pričom rozhodnutie o dedičskom  konaní sa stalo právoplatným v auguste 2019. Do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia bol povinný podať  daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Mestský úrad Brezno.
Daňovníkom dane z nehnuteľností je aj nájomca nehnuteľnosti ale len v  prípade ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať dlhšie ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, alebo ak má nájomca v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.
Priznania sa vždy  podávajú  na tých obecných úradoch, v katastri ktorých sa zdaňované nehnuteľnosti nachádzajú.
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.
Ak nenastanú hore  uvedené zmeny, priznanie ani čiastkové priznanie sa nemusí podať.
Mesto alebo obec vo svojom všeobecne záväznom rozhodnutí,  vydanom koncom predchádzajúceho roka a spravidla prístupnom na internete, určí výšku jednotlivých sadzieb daní na rôzne druhy nehnuteľností  V priebehu prvého polroka úrad podané  priznanie skontroluje a následne zašle občanovi rozhodnutie, v ktorom určí výšku a dobu splatnosti dane. Niekedy je daň splatná jednorázovo niekedy môže byť zaplatená v splátkach. Tieto skutočnosti sú presne uvedené v rozhodnutí úradu.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rovnako zákon č. 582/2004 Z.z. ustanovuje aj kritériá určenia sadzby poplatku za odpady a ich minimálne a maximálne hodnoty. Rozsah sadzby poplatku je určený za jeden liter, dm³ alebo jeden kilogram komunálnych odpadov, alebo drobných stavebných odpadov. Rovnako je určená minimálna a maximálna sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň.
Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom. V prípade, že týmto spôsobom sadzbu poplatku obec nestanoví, platí sa poplatok v najnižšej sadzbe, ktorá je uvedená v zákone.
Ak je v obci zavedený množstvový zber odpadu, obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru 2019 rôzne sadzby poplatku za liter, dm³, resp. kilogram odpadu, v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku, v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov odpadu.
Podľa aktuálneho znenia zákona je sadzba poplatku v rozpätí:
• za jeden liter alebo dm³ najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura;
• za jeden kilogram najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura;
• za osobu a kalendárny deň najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura.
Zásady platenia poplatku
• občan má v obci trvalý pobyt
• občan má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie – platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu;
• občan má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je podnikateľom a miestom jeho podnikania je miesto jeho trvalého alebo prechodného pobytu (za podmienky, že nemá v tomto mieste zriadenú prevádzkareň, teda nevykonáva tu podnikateľskú činnosť) – platí poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku každá obec určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení.
Podľa zákona môže obec poplatok znížiť alebo osoby úplne oslobodiť od poplatku aj za iných podmienok ako nezdržiavanie sa na území obce viac ako 90 dní. Rovnako však musia byť uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Ide najmä o prípady, keď je fyzická osoba:
• v hmotnej núdzi;
• staršia ako 62 rokov;
• držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
• držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;
• prevažne alebo úplne bezvládna osoba.
Daň za psa
Ďalej zákon č.582/2004 Z.z. ustanovuje podmienky stanovenia dane za psa. Každá obec si určuje sadzbu dane za psa samostatne vo všeobecne záväznom nariadení. Zdaňujeme psov (samozrejme aj fenky) starších ako šesť mesiacov.
Obec určuje sadzby daní podľa toho kde je pes chovaný, čiže môže byť rozdiel vo výške dane pri psovi chovanom v byte oproti psovi chovanom v rodinnom dome. Takto určená daň platí za každého ďalšieho psa chovaného na rovnakom mieste.
Ak už psa nemáme, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť obecnému úradu aby nám nevyrubil daň za psa na rok 2020.
Milí kolegovia,
každý január nového roka sa začínajú naše daňové alebo poplatkové povinnosti voči štátu, obci, poisťovniam atď. Mnohé mestá a obce  výrazným spôsobom zvýšili sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2020 a preto si pozrite všeobecne záväzné nariadenia obcí, v katastri ktorých sa vaše nehnuteľnosti nachádzajú, aby ste,  po obdržaní rozhodnutia vydaného príslušnou obcou alebo mestom, nezostali nepríjemne zaskočení.
Želám nám všetkým pevné nervy a trpezlivosť pri ich vybavovaní  a rovnako pevné nervy a zdravie po celý rok 2020.