Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Novoročná anketa vedúcich prevádzkarní a odborov

 

1. Aký bol pre vás rok 2019?
2. S akými očakávaniami vstupujete do nového roka?
3. Čo by ste zaželali svojim spolupracovníkom a čitateľom Podbrezovana?

 

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality
1. Rok 2019 z celkového pohľadu hodnotím ako značne náročný. Odhliadnuc od politických rozhodnutí, my sme museli riešiť úlohy, ktoré vyplývajú z požiadaviek hlavne výrobných prevádzkarní a ostatných úsekov v rámci ŽP a.s. Potrápili sme sa s nedostatkom zamestnancov, v druhom polroku s poklesom zákaziek v spojení s preraďovaním zamestnancov. Napriek mnohým iným skutočnostiam sme úlohy, ktoré sa očakávali od nášho odboru zdarne plnili a v konečnom dôsledky výrobné prevádzkárne dosiahli, aj našim prispením, kvalitatívne ukazovatele na dobrej úrovni.
2. Prognóza je nejasná. Tak, ako minulé obdobie nás utvrdilo v tom, že je dôležité mať skúsených odborníkov, kvalitných zamestnancov schopných navzájom spolupracovať, budeme sa musieť prispôsobiť situácii vo svete a náš odbor riešeniu a plneniu úloh pre potreby našej spoločnosti. Som presvedčený, že obchodníci zabezpečia dostatok zákazkovej náplne a výrobné prevádzkarne dokážu plnohodnotne svoje kapacity výroby využiť za pomoci ostatných úsekov a odborov. Rok 2020 so svojimi naplánovanými úlohami nás určite posunie ďalej v myslení, technologických postupoch, v starostlivosti o ekológiu, bezpečnosť a kvalitu výroby.
3. Svojim kolegom, spolupracovníkom, čitateľom a ich rodinám prajem dobré zdravie, veľa šťastia, vzájomnej lásky, zdvojenej radosti a úspešný rok 2020.
Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, vedúci prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr 
1. Rok 2019 vo valcovni rúr môžem hodnotiť ako rok dvoch rôznych polrokov. V prvom sme objemový plán prekročili o 2 904 ton a v druhom sme zaznamenali negatívny trend vo vývoji objemu zákaziek. Celkovo obchodný ročný plán sme nesplnili o 9 000 ton. Za rok 2019 sme však dosiahli historicky tretiu najvyššiu ročnú distribučnú výrobu – 195 000 ton. K pozitívam patrí dosiahnutá rekordná mesačná výroba v marci, a to 19 200 ton a následne sme 1. apríla dosiahli historicky najvyšší denný objem naložených a vyexpedovaných valcovaných rúr v objeme 928 ton.
Ďalším pozitívom je podkročenie ročnej plánovanej predváhy o 1 256,4 kg/t.
2. Na základe splnenia operatívnych plánovaných úloh v roku 2019 vedenie valcovne rúr ďakuje všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr a ostatným prevádzkarňam a odborom, hlavne obchodnému úseku, ktorí nám vytvorili v roku 2019 podmienky na atakovanie tretej historicky najvyššej výroby v histórii valcovne rúr.
3. Rok 2020 z pohľadu objemu zákaziek začal vo valcovni rúr dobre. Operatívny plán na január bude naplnený a veríme, že trend sa bude v ďalších mesiacoch roka 2020 zlepšovať. Do nového roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby, kvality a znižovania nákladov na výrobu, aj v spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP VVC s.r.o. K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2020 vedenie valcovne rúr želá všetkým spolupracovníkom valcovne rúr, aj zamestnancom celej firmy a ich rodinám, predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.
Ing. Peter KÜHNEL, vedúci odboru predaja a marketingu
1. Začiatok roka 2019 bol veľmi dobrý a na trhoch pokračovala konjunktúra. V jeho druhej polovici sme sa postupne stretávali s rôznymi problémami, ktoré sa začali kopiť. Zavádzanie ochranných opatrení, spolu s ďalšími udalosťami, spôsobilo nervozitu na trhoch. Postupne sa táto volatilita prejavila v poklese dopytu po oceliarskych výrobkoch, čo následne viedlo k zostreniu v konkurenčnom boji. Tieto udalosti mali samozrejme aj dopad na pokles ziskovosti predaja.
2. V súčasnosti nie sú viditeľné znaky obnovenia dopytu, ktorý bol na úrovni roku 2018. Takýto stav, spolu so zvyšovaním cien šrotu, vytvára predpoklad, že začiatok roka nebude optimálny a rentabilita predaja bude aj naďalej pod konkurenčným tlakom. Aby sme však nezačínali negatívne, pre ďalšie obdobie roku 2020 sa predpokladá, že sa na trhy navráti určitá stabilita, rozbehnú sa investície a spotreba priemyslu bude navrátená na pôvodné úrovne.
3. Všetkým kolegom aj čitateľom Podbrezovana prajem predovšetkým pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Ing. Marek BRIŽEK, vedúci prevádzkarne oceliareň 
1. Keď sa pozriem na rok 2019 ako celok, nebol zlý. Veľký rozdiel bol však medzi prvým a druhým polrokom. Prvá polovica roka bola veľmi dobrá, mali sme dostatok zákaziek a výroba oceliarne bežala naplno. V marci  sme dosiahli rekordnú mesačnú výrobu 34 671 ton oceľových blokov, čím bol rekord z októbra 2018 prekonaný o 28 ton. V letných mesiacoch sa začala situácia v zákazkovej náplni meniť. Naši tradiční odberatelia postupne znižovali objemy objednávok. Jeden významný zákazník z Českej republiky nám oznámil, že si oceľové bloky bude zabezpečovať z vlastných zdrojov a nebude odoberať bloky od nás. Dôsledkom poklesu zákaziek bolo najprv riadené čerpanie niekoľkých dní dovolenky zamestnancov oceliarne v letnom období a od začiatku septembra zmena režimu práce zo štvorzmenného nepretržitého na trojzmenný päťdňový. Je však potrebné zdôrazniť, že napriek zmene pracovného režimu a zníženiu počtu zamestnancov, sme neprepustili ani jedného zamestnanca. Všetkým „nadbytočným“ zamestnancom bola ponúknutá práca v prevádzkarňach nového závodu.
2. Verím, že rok 2020 bude pre nás lepší, ako ten predchádzajúci. Som presvedčený, že globálna situácia na trhu s oceľou a oceľovými výrobkami sa zlepší a my budeme mať opäť dostatok zákaziek pre nepretržitú výrobu, ktorá je z viacerých ohľadov pre oceliareň najvýhodnejšia. Každá kríza sa raz skončí a dúfam, že v prípade súčasnej to bude už v prvých mesiacoch roka 2020.
3. Chcem sa predovšetkým poďakovať nielen celému kolektívu zamestnancov oceliarne, ale aj všetkým kolegom zo ŽP a. s. a aj dcérskym spoločnostiam, ktoré sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch oceliarne v roku 2019. V novom roku želám všetkým veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Ing. Peter KRAJAN, vedúci prevádzkarne doprava
1.  Pre mňa osobne to bol rok, ktorý popri plnení pracovných povinností ubehol veľmi rýchlo. Teší ma, že po pracovnej stránke sa nám podarilo vyriešiť zložité problémy, ktoré pri zabezpečovaní prevádzky nastali. Svojim spolupracovníkom chcem za ich odvedenú prácu vrúcne poďakovať.
2. Aký bude rok 2020 a ako sa v ňom budeme mať, záleží na nás všetkých. Preto sa snažím v súkromnom aj pracovnom živote udalosti reálne vnímať, predvídať problémy a pozerať sa takpovediac trochu aj „za roh“, teda na to, čo ešte nevidno. Je to aj jedným z dôvodov, prečo si špeciálne očakávania nedávam.
3.  Všetkým želám hlavne veľa zdravia, rodinnú pohodu a priateľov, na ktorých sa môžu vždy obrátiť s prosbou o pomoc. K tomu ešte trochu šťastia a ostatné už príde samo.
Ing. Ingrid NÁGELOVÁ, vedúca odboru expedície a obchodnej administratívy 
1. Rok 2019 bol pre mňa pestrý, náročný, plný výziev, ale aj výnimočných okamihov. Som vďačná za všetky nové príležitosti, ktoré mi priniesol v osobnom aj pracovnom živote. Teší ma, že aj napriek spomalenému rastu svetovej ekonomiky a poklesu objednávok od našich zákazníkov v druhom polroku, bol rok 2019 pre našu spoločnosť opäť ziskový.
2. Zvyčajne nemávam veľké očakávania, ale určite si prajem, aby bol rok 2020 pre mňa, mojich blízkych aj všetkých kolegov v Železiarňach Podbrezová šťastný a úspešný. Som večný optimista, a preto verím, že sa nám rok 2020 podarí nakoniec ukončiť s dobrým hospodárskym výsledkom.
3. Do nového roka prajem všetkým kolegom a čitateľom Podbrezovana hlavne pevné zdravie, veľa elánu, tvorivých síl a neutíchajúcej energie na zvládnutie aj tých najnáročnejších úloh a požiadaviek našich zákazníkov.

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr

1. Rok 2019 začal v prevádzkarni ťaháreň rúr, z pohľadu zákazkovej náplne, veľmi dobre a dokonca sme ešte v auguste plnili plán distribučnej výroby na 103 percent. Od septembra sa však zákazková náplň znížila. Plán výroby presných bezšvíkových rúr za rok 2019 bol splnený na 95 percent. Plán výroby oblúkov sme splnili na 138 percent a redukcií na 130 percent. Myslím, že z pohľadu ekonomiky môžeme byť v prevádzkarni ťaháreň rúr spokojní.

2. V novom roku očakávame minimálne takú zákazkovú náplň, aká bola v prvom polroku 2019. Okrem toho aj očakávame, že budeme pracovať bezpečnejšie ako v uplynulom období a podarí sa nám znížiť počet úrazov, ktoré vznikajú hlavne z nepozornosti.

3. Svojim kolegom, čitateľom a ich rodinám chcem zapriať v novom roku hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v rodinnom, ale aj pracovnom živote.