Významné výročia v roku 2020

 

Železiarne Podbrezová v roku 2020 oslavujú 180. výročie svojho vzniku. Na archívnom zábere sú železiarne okolo roku 1920, čiže zhruba pred sto rokmi. Foto: archív redakcie

 

180. výročie

Určite najvýznamnejším výročím v tomto roku je 180. jubileum Železiarní Podbrezová. V roku 1840 sa začala výstavba železiarní pod horou Brezová, ako posledného a najtechnickejšieho článku Hrončianskeho komplexu. Prvým krokom pri výstavbe pudlovne a valcovne v Brezovej boli stavebné práce na vodných dielach a vyvlastňovanie pozemkov. Na Štiavničke bola postavená nová hať. Voda bola odvedená osobitným kanálom a slúžila ako hnacia sila pred budúcu valcovňu v Brezovej.

160. výročie

V roku 1860 náhradný výrobný program zachránil v čase hospodárskej krízy prevádzku v Podbrezovej.

150. výročie

V roku 1870 boli zapálené tri desaťtonové siemens-martinské pece (s kyslou výmurovkou).

145. výročie

Prvý plech vyvalcovali v Podbrezovej po dostavbe valcovne v roku 1875.
V tomto období bol rozšírený výrobný program o kotlové plechy, veľkorozmerné profily, mostové nosníky a železničné nápravy.

Zároveň s výstavbou podbrezovského závodu sa formovala aj osada Brezová, ktorá bola v roku 1875 premenovaná na súčasný názov Podbrezová.

140. výročie

V roku 1880 vyvrcholila hospodárska kríza, v dôsledku ktorej bola obmedzená výroba koľajníc a ktorá do konca 19. storočia v Podbrezovej zanikla. Závod pred likvidáciou zachránil náhradný výrobný program.

V tomto roku pri úzkorozchodnej železnici Podbrezová-Hronec vybudovali železiarne sklady a začali s výstavbou bytových domov pre svojich zamestnancov.

135. výročie

V roku 1885 bola ukončená veľká rekonštrukcia železiarní pod vedením Antona Kerpelyho a do Podbrezovej bol preložený správny úrad Hrončianskeho komplexu (tvorilo ho 6 vysokých pecí a 15 okolitých hámrov a hút).

Ukončená bola dostavba tratí na valcovanie rôzneho profilového železa, ako aj výstavba valcovne plechov. Závod prešiel na parný pohon (2223 HP namiesto vodného 240 HP) a začalo sa s vykurovaním plynom.

Pre reprezentačné účely bol v roku 1885 dostavaný hostinec, ktorý bol v roku 1890 rozšírený o sálovú časť (dnešná budova múzea). K dispozícii bol už pri oslavách 50. výročia založenia železiarní.

130. výročie

Päťdesiatiny železiarne oslávili 10. novembra 1890 za účasti robotníkov, úradníkov, predstaviteľov Zvolenskej župy, okolitých obcí a miest, zástupcov rímsko-katolíckeho duchovenstva, baníckej a lesníckej akadémie z Banskej Štiavnice, predstaviteľov uhorského kráľovského banského a lesného riaditeľstva z B. Štiavnice, uhorských kráľovských strojární štátnych železníc z Budapešti, zástupcov železiarní z Diósgyöru a oficiálnych hostí z Budapešti. Oslavy prebiehali na smrekmi vyzdobenom nádvorí železiarní. Oficiálna delegácia z Budapešti prišla vlakom o desiatej hodine doobeda, po jej privítaní nasledovala prehliadka závodu. Súčasťou osláv bola slávnostná svätá omša priamo na nádvorí, kde bol postavený oltár. Obradu sa zúčastnilo tristo hostí. Pri tejto príležitosti bol posvätený aj prvý stavebný kameň brezovského chrámu, výstavba kostola bola ukončená v roku 1892.
V roku 1890 bola daná do prevádzky druhá siemens-martinská pec s kapacitou 8 ton.
Už od roku 1890 mali zamestnanci k dispozícii kolkáreň, ktorej dráha smerovala kolmo na železničnú trať.

125. výročie

Druhý úsek železničnej trate z Podbrezovej do Pohronskej Polhory bol uvedený do prevádzky 15. decembra 1895, čím sa aj mesto Brezno – jedenásť rokov po Podbrezovej – napojilo na verejnú železničnú trať. Druhý úsek trate do Tisovca, s ozubnicovou traťou (Abtová ozubnica na úseku 5,84 kilometra), bol otvorený o rok neskôr. Toto priame železničné spojenie zjednodušilo prepravu surového železa z vysokej pece v Tisovci na jeho ďalšie spracovanie – v oceliarni v Podbrezovej.
Značný hospodársky efekt prinieslo v roku 1895 železiarňam zavedenie výroby kremíkovej pružinovej ocele.

115. výročie

V roku 1905 bola dokončená výstavba rúrovne, v ktorej sa v nasledujúcom roku začalo s výrobou na dvoch tratiach Otta Briedeho.

V tomto roku došlo k zastaveniu pudlovacích pecí a v oceliarni bola dostavaná kováčska vyhňa. Prekrytím vodného kanála, s preložením vtedajšej župnej cesty na úpätie vrchu Brezová, sa v podnikovom areáli uvoľnili manipulačné a skladovacie plochy pre oceliareň, hlavne pre šrot a prísady. V Lopeji ešte aj dnes stojí budova bývalej hydrocentrály (1905 – 1966), ktorá bola zrušená v šesťdesiatych rokoch a slúži ako čerpacia stanica pitnej vody.

110. výročie

V roku 1910 bola dostavaná vodná centrála v Dubovej a zrealizovaný vodovod na trase Lopej – Podbrezová.

105. výročie

Skladovanie trosky a oceliarskeho odpadu vyriešili železiarne výstavbou pozemnej lanovej dráhy na západnom výbežku vrchu Brezová. Železiarne na hornej stanici postavili budovu pre pohonné zariadenia a po jej oboch stranách vybudovali masívne oporné múry, ktoré pomohli vytvoriť plošinu a koľajište úzkorozchodnej vlečky pre manipuláciu s prázdnymi a naloženými vagónikmi. Šikmý výťah sa začal využívať v roku 1915. V danom roku postavili aj železničný most cez Hron pri rúrovni a železničný most v záreze na Štiavničke.

100. výročie

V januári 1920 bola daná do prevádzky jedna siemens-martinská pec a koncom júna druhá, čím bol zabezpečený trvalý predpoklad pre udržiavanie prevádzky valcovne.

95. výročie

V roku 1925 bola zrušená takzvaná stará rúrovňa (a s ňou výroba tupozvárovaných rúr v Podbrezovej, ktoré sa vyrábali od roku 1883, zmodernizovaná výroba tohto sortimentu bola premiestnená do závodu v Piesku), staré haly uvoľnili miesto pre vybudovanie takzvanej „novej“ valcovne profilov.

Dňa 1. mája 1925 bol položený základný kameň na výstavbu robotníckeho domu, ktorý bol postavený aj z finančných zbierok robotníkov. Stavba trvala dva roky. Budova bola zbúraná pred výstavbou obchodného domu a pošty v sedemdesiatych rokoch.

90. výročie

V roku 1930 bola skúšobne spustená výroba v Mannesmannovej valcovni rúr.
V rovnakom roku vyšlo prvé zo siedmich čísel Podbrezovana, závodného časopisu robotníctva v štátnych železiarňach v Podbrezovej, Hronci a Tisovci. Redigoval ho krúžok robotníckych dopisovateľov, zodpovedný redaktor bol L. Novomeský, redakcia a administrácia bola v Bratislave, Dostojovského rad č. 31, tlač mala na starosti Kníhtlačiareň J. Hoffmanna v Prahe – Karlíne.

85. výročie

V železiarňach začali v roku 1935 s výstavbou dvoch významných stavieb – rafinérie minerálnych olejov v Dubovej (dokončená v roku 1938) a obrábacej dielne v Piesku (rozbehli v nej aj zbrojnú výrobu – mozaiky, súčastí zbraní). Po ich dokončení boli obidva podniky od železiarní odčlenené.

80. výročie

S ohľadom na budovanie automobilovej dopravy (rok 1940) boli vyprojektované garáže pre osobné a nákladné autá, spolu s garážami pre hasičské autá (na mieste bývalých skladov starej železničnej stanice). Po 35. rokoch, na mieste jednopodlažných budov (koníc a hasične), začali železiarne stavať trojpodlažné byty pre svojich zamestnancov.

V 1940 roku boli zlikvidované šalandy (robotnícke ubytovne), ktoré uvoľnili priestor pre výstavbu preložky štátnej cesty úplne pod svah vrchu Brezová (cestu začali stavať v roku 1941 vybudovaním oporných múrov). Prvého januára bol zrušený Solivar, ktorého priestory boli prebudované pre potreby strojnej výroby a učňovských dielní.

75. výročie

Dňa 21. marca 1945 sovietske a rumunské vojská oslobodili Podbrezovú. Na obnovu vojnou zničeného závodu bolo vynaložených 31,5 milióna československých korún (v roku 1946 stúpili náklady na 75 miliónov, do konca roka 1947 na 95 miliónov Kčs).
Dňa 11. júna 1945 prešli závody Železiarní Podbrezová, účast. spoločnosť, pod národnú správu.

70. výročie

Dňa 7. novembra 1950 bol otvorený nový Učňovský domov Švermovych železiarní na hrade v Slovenskej Ľupči, zanikol 1. augusta 1952.

60. výročie

V roku 1960 vyvrcholila výstavba dvoch vládou sledovaných stavieb – ZPO a elektroceliarne. V prvej etape bola 29. augusta 1960 uvedené do prevádzky 30-tonová elektrická oblúková pec „A“ (druhá EOP „B“ v marci 1961). Prvá studená skúška v ZPO sa uskutočnila už 1. apríla 1960, po nej nasledovali ďalšie teplé skúšky (od 1. júna 1961 bolo ZPO v skúšobnej prevádzke), čím sa Švermove Železiarne stali priekopníkom v zavádzaní plynulého liatia ocele v Československu.
V roku 1960 začali v železiarňach vyrábať aj guličkovú oceľ, ktorá sa na ďalšie spracovanie odosielala do českých závodov.

55. výročie

V roku 1965 bolo v železiarňach vybudované šrotové pole na Piesku a zároveň sa skončila výroba surového železa v Tisovci (organizačne začleneného pod Švermove Železiarne).

50. výročie

Prvá linka na výrobu navarovacích oblúkov bola spustená do prevádzky v roku 1970. V uvedenom roku bol v železiarňach zavedený aj zemný plyn.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle Podbrezovana.