Ján Gaboň: Prioritou naďalej zostáva zabezpečenie bezporuchovej prevádzky informačného systému

Prezentácia spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci náboru študentov – potenciálnych zamestnancov. Foto: ŽP Informatika

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. buduje svoje meno na dlhoročných skúsenostiach pôsobenia v oblasti poskytovania IT služieb, na spoľahlivosti, precíznosti a profesionalite. Zameriava sa najmä na vývoj kvalitných softvérových riešení na mieru, a to predovšetkým v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

O prvom polroku 2023, aktuálnych projektoch a plánoch do najbližšej budúcnosti sme sa rozprávali s Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Máte za sebou prvých šesť mesiacov aktuálneho roku. Ako by ste ich charakterizovali?

– V rámci vývoja softvérových riešení možno konštatovať, že prvý polrok 2023 prebiehal v súlade s plánom. Kapacity pre pokrytie dohôd s našimi zákazníkmi sú alokované v ročnom pláne. Projekty, ktoré sú ovplyvnené meniacimi sa podmienkami alebo dochádza k zmene prioritizácie zo strany zákazníka, sú vždy predmetom zmenového riadenia, kde vzniká nová porovnávacia základňa. V zmysle týchto pravidiel sa nám teda darilo úspešne napĺňať plán projektovej činnosti.

Môžete nám priblížiť, o aké projekty ide?

– Gro väčších projektov sa aj tento rok sústreďuje na inováciu existujúcich alebo tvorbu nových informačných systémov v materskej spoločnosti ŽP a.s. V projekte Výroba bol po valcovacom programe nasadený do trvalej prevádzky aj výrobný výkaz. V súčasnosti realizujeme evidenciu výroby a súbežne pracujeme na mesačnom a dennom pláne tavieb. V rámci projektu Vnútropodniková prepravná logistika – II. etapa sme v skúšobnej prevádzke, kde sa kladie dôraz na získavanie návykov používateľov, testovanie softvéru, overovanie procesov, odstraňovanie nezhôd a neustálu realizáciu nových požiadaviek. Konzultácie a školenia poskytujeme až do úplného skončenia skúšobnej prevádzky. Realizovaná je tiež implementácia požiadaviek na personálny systém.

Do skúšobnej prevádzky bola odovzdaná organizačná a funkčná štruktúra a podpora pre elektronické PN s importom zo sociálnej poisťovne. Implementácia informačného systému Monaco pre výrobu a renováciu náhradných dielov a náradia prebieha podľa plánu, boli vytvorené rozhrania na materiálno-technické zásobovanie a systém elektrotechnickej dokumentácie ŽP a.s. V súčasnosti prebieha testovanie systému kľúčovými používateľmi. V rámci projektu Atesty sme spolu s kľúčovým používateľom vo finálnej fáze testovania a realizácie pripomienok či požiadaviek.

Systém sa pripravuje na nasadenie do produkčnej prevádzky. V projekte Vnútropodnikové prevodky bol po analýze spracovaný a odovzdaný úvodný projekt, aktuálne prebieha jeho realizačná fáza. V projekte Finančný server prebieha finalizácia úvodného projektu, ktorý bude spustený v auguste.

Čo ďalšie ste realizovali v prvom polroku 2023?

– Z menších aplikácií možno spomenúť podporu pre nahlasovanie návštev, ktorá by mala priniesť pre ŽP a.s. lepšiu organizáciu v evidencii návštev, najmä pri plánovaných opravách, ale aj jednorazových či krátkodobých návštevách. Nemenej dôležitým bol upgrade skladov Modula, kde ŽP Informatika prevzala a implementovala priame riadenie skladu.

Dokončený bol tiež systém Správa budov – I. etapa, ktorý je už nasadený v trvalej prevádzke. Podpora celej škály aplikácií ako v ŽP a.s., v dcérskych spoločnostiach, tak aj u externých zákazníkov prebieha podľa dohodnutých outsourcingových zmlúv s vopred garantovanou dostupnosťou kapacít. V oblasti prevádzky a rozvoja infraštruktúry informačného systému sme zrealizovali predĺženie podpory pre serverovú a diskovú infraštruktúru na ďalšie roky, dokončili upgrade pripojenia do Internetu pre ŽP a.s. a jej dcérske spoločnosti, navýšili kapacitu záložných liniek. V rámci rozšírenia dátovej siete bolo vytvorené nové optické dátové hniezdo v starom závode, pri ekonomickom úseku, rozšírenie kamerových systémov, ako aj inštalácia novej optickej dátovej siete pre možnosť priameho prepojenia rozvodní starého a nového závodu.

Vo vybraných dcérskych spoločnostiach bola realizovaná migrácia systému ERP SPIN na ERP KROS, upgrade systému ABACUS pre spoločnosť Pipex Deutschland Gmbh, v spoločnosti Tále a.s. upgrade backbone siete, optimalizácia IT služieb spolu so zálohovaním. V Súkromnej strednej spojenej škole sme realizovali komplexnú výmenu výpočtovej techniky v dvoch učebniach. V uvedenom období sme úspešne absolvovali audit štandardov ISO 20000-1 a ISO 9001.

V poslednom rozhovore pre Podbrezovan ste hovorili o nedostatku kvalitných pracovníkov, čím momentálne trpia na Slovensku mnohé odvetvia. Nepriaznivá situácia je tiež v IT sektore, najmä vzhľadom na dlhodobo rastúci nedostatok IT špecialistov na trhu práce. Zlepšila sa od začiatku roka personálna situácia vo vašej spoločnosti?

– Personálna situácia je lepšia, no úsek projektovania je stále v podstave. V tomto roku sú navyše očakávané viaceré odchody do dôchodku. Získať schopného Java developera na trhu práce nie je jednoduché. Na druhej strane, prijatím vhodných opatrení sa podarilo personál stabilizovať. Veríme, že tento trend si udržíme aj v nadchádzajúcom období.

Čo bude pre vás prioritou v nasledujúcich mesiacoch?

– V najbližšej dobe je najdôležitejšie sústrediť sa na projekty, ktoré sú pred nasadením do trvalej prevádzky alebo pred ukončením projektovej fázy. Azda najdôležitejším je v tejto chvíli projekt Vnútropodniková prepravná logistika, ktorý je pred spustením. Následne to bude projekt Monaco a menšia aplikácia Evidencia návštev. Vo finálnej fáze je aj projekt Atesty.

Dokončujeme úvodný projekt Finančný server a vo všetkých ostatných projektoch pokračujeme v realizácii. V oblasti vývoja prebieha rozvoj informačných systémov (realizácia požiadaviek na zmenu, riešenie servisných požiadaviek a odstraňovanie incidentov) v ŽP a.s., dcérskych spoločnostiach, spoločnosti ŽĎAS a ďalších odberateľov podľa platných outsourcingových zmlúv. Popri realizácii uvedeného vývoja informačného systému zostáva aj naďalej prioritou zabezpečenie jeho bezporuchovej prevádzky – v tejto oblasti nás čaká realizácia upgrade UPS vo výpočtovom stredisku v starom závode, upgrade klimatických jednotiek a inštalácia motorgenerátora vo výpočtovom stredisku v novom závode.

V neposlednej miere je to upgrade bezpečnostných komponentov – produktov ESET, Whalebone a Cisco Prime.