Generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky:

„Odborné útvary Železiarní Podbrezová sú kvalitne vybudované“

 

Dňa 10. júla navštívili Železiarne Podbrezová zástupcovia Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky. Cieľom návštevy bola pripravovaná spolupráca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci medzi inšpekciou práce a zamestnávateľmi primárne združenými v Klube 500.
Pripravovaná spolupráca sa má dotýkať spoločných prevenčných a osvetových aktivít zamestnávateľov a inšpekcie práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Cieľom je pomoc a spolupráca podnikov zamestnávajúcich väčší počet odborne spôsobilých zamestnancov malým a stredným podnikateľom, ktorým tak uľahčia orientáciu v predmetnej problematike. V ich prípade je potrebná prehľadná a jednoduchá úprava BOZP, ktorá odráža aktuálnu spoločenskú potrebu.
Projekt spolupráce by mal byť založený na priamej komunikácii inšpekcie práce a podnikov združených v Klube 500, za účelom identifikácie vhodných preventívnych nástrojov – napríklad brožúr, kampaní či videí, ktoré je možné poskytnúť malým a stredným podnikateľom.

O viac informácií sme požiadali Ing. Karola Habinu, generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky:
– Národný inšpektorát práce postupne kontaktuje jednotlivých zamestnávateľov, respektíve inštitúcie, ktoré ich združujú, aby sme získali poznatky priamo z praxe. Zameriavame sa najmä na zamestnávateľov väčších podnikov, ktorí majú vybudované kvalitné odborné útvary a Železiarne Podbrezová sú bezpochyby jedným z nich. Priama komunikácia o legislatívnych úpravách a nezrovnalostiach, ktoré aplikačná prax prináša, je pre nás nesmierne dôležitá. Na dnešnom stretnutí sme si vypočuli podnety od odboru bezpečnosti a životného prostredia ŽP a musím povedať, že v názore na riešenie väčšiny konzultovaných problematík sme sa s nimi stotožnili. Takéto stretnutia majú veľký potenciál aj v rámci regionálnej podpory, kde sa spomínané informácie neskôr budú šíriť ďalej.

Aké kroky v budúcnosti plánujete?
– Naša predstava je založená na komunikácii nielen so samotnými zamestnávateľmi, ale aj Klubom 500, ktorý najväčších slovenských zamestnávateľov združuje. Ako štátna inštitúcia chceme organizovať konferenciu na zvyšovanie kultúry bezpečnosti v Slovenskej republike a práve preto sme oslovili aj Železiarne Podbrezová, aby na konferencii poukázali na ich systém kontroly a bezpečnosti a svoje poznatky zdieľali so zamestnávateľmi, ktorí nemajú možnosť zamestnávať vyšší počet odborníkov. V Podbrezovej nie sme poslednýkrát. Chceme si nájsť dostatok času na konzultácie s konkrétnym tímom, ktorý bude na projekte pracovať.

 

 

Železiarne Podbrezová sme oslovili preto, aby na konferencii poukázali na ich systém kontroly a bezpečnosti a svoje poznatky zdieľali so zamestnávateľmi, ktorí nemajú možnosť zamestnávať vyšší počet odborníkov.

 

Priblížite nám ako konkrétne bude spolupráca fungovať?
– Spolupráca bude realizovaná v troch krokoch. Prvým bude, ako som už spomínal, účasť na konferenciách a zdieľanie príkladov dobrej praxe. Druhým bude získanie informácií a konkrétnych príkladov prevencie a aplikácie legislatívy v praxi od zamestnávateľov. Nakoniec tieto poznatky poskytneme, samozrejme bezplatne, aj „menším zamestnávateľom“, napríklad na našej internetovej stránke. S Klubom 500 plánujeme aj vytvorenie krátkych filmov zameraných na základné zásady BOZP a ich propagáciu. Keďže nie každý zamestnávateľ má rovnaké možnosti na plnenie legislatívnych povinností, ako príklad možno uviesť mikropodniky, považujeme túto spoluprácu za nevyhnutnú.