ZDRUŽENIE OPTECHFORM – základ vybudovania štvrtého spoločného pracoviska ŽP VVC s.r.o. s univerzitami

 

 

Podpis zmluvy - združenie OPTECHFORM
Zľava: doc. Ing. Štefan Václav, PhD., riaditeľ Ústavu výrobných technológií MTF STU BA, prof. Ing. Dr. Jozef Peterka, dekan MTF STU BA, prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ a konateľ ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o., Ing. Lenka Nováková, konateľka ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. pri podpise zmluvy o spoločnom združení OPTECHFORM

 

Dňa 3. júla štatutárni zástupcovia ŽP VVC s.r.o., prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., Ing Lenka Nováková, spolu s Materiálovotechnologickou fakultou STU Bratislava so sídlom v Trnave, v zastúpení dekan prof. Ing. Dr. Jozef Peterka a riaditeľom Ústavu výrobných technológií doc. Ing. Štefan Václav, PhD. podpísali Zmluvu o združení: Optimalizácia technológie tvárnenia pri výrobe presných rúr v Železiarňach Podbrezová a.s. – OPTECHFORM.

Združenie OPTECHFORM prispeje k výskumu, vývoju a inováciám v oblasti optimalizácie procesov ťahania rúr a geometrickej stálosti rozmerov rúr. Výstupom tohto Združenia budú výskumno-vývojové aktivity v oblasti technologických a inovačných projektov podporujúcich zvyšovanie kvality a produktivity výroby presných rúr v podmienkach ŽP a.s.

 

 

OPTECHFORM prispeje k výskumu, vývoju a inováciám v oblasti optimalizácie procesov ťahania rúr a geometrickej stálosti rozmerov rúr.

 

Úlohy a pôsobnosť Zduženia OPTECHFORM sú orientované do základného a aplikovaného výskumu, kde nosnou časťou sú teoretické a poznávacie štúdie zamerané do analýz napäťovo-deformačných stavov v priebehu ťahania, s cieľom popísať stav napätosti v danom objeme rúry a v danom okamihu ťahania s cieľom ich optimalizácie v prevádzkových podmienkach ŽP a.s.

Prípravok na ťahanie rúr s meraním ťažnej sily.
Prípravok na ťahanie rúr s meraním ťažnej sily. Foto: archív VVC.

Pre ich riešenie bude využívaný mikroštruktúrny prístup s využitím dislokačnej teórie plasticity a v neposlednom rade je to modelovanie a simulácia napäťovo-deformačných procesov pri ťahaní presných rúr.

Za pôvodný a originálny prístup pokladáme využívanie prototypových zariadení, ktoré v technických podmienkach umožnia študovať proces ťahania, odpovedajúci reálnym prevádzkovým podmienkam na ťažných stoliciach v ŽP a.s. Za účelom výroby dvoch prototypov v roku 2018, ktoré budú patentovo chránené, bola podpísaná príslušná zmluva o diele medzi ŽP VVC s.r.o. a MTF STU.

Jej vyriešenie je základným predpokladom vytvorenia spoločného pracoviska OPTECHFORM, ktoré bude už štvrtým externým pracoviskom ŽP VVC s.r.o. na univerzitách.

Združenie OPTECHFORM z pohľadu vzdelávania na základe spoločne prijatej koncepcie bude pripravovať diplomantov, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborníkov v oblasti výskumu procesov plastickej deformácie v tvárnení pri výrobe bezšvíkových rúr za studena.

Dôležitý je poznávací proces, ktorý robia ľudia v železiarňach v prevádzkárňach, v našom výskumno-vývojovom centre a na univerzitách, ktoré vzdelávajú ľudí v tejto oblasti, čiže tu budú vychovávaní špecialisti pre plastickú deformáciu za studena a vplyvu tribologickej dvojice na geometrickú stálosť rozmerov. Sú to diplomové práce, doktorandské práce a  samozrejme, očakávame, že títo ľudia prídu k nám pracovať.