Z novoročného prípitku vyberáme

„Náš úspech je založený na kvalite ľudí, ktorých máme“

 

Slávnostný príhovor generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka.
Slávnostný príhovor generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka. Foto: I. Kardhordová
Dňa 15. januára sa v Kolibe pri hoteli Stupka na Táľoch uskutočnilo stretnutie Predstavenstva ŽP a.s. a stredného manažmentu s významnými predstaviteľmi verejnoprávnych, spoločenských a kultúrnych inštitúcií Banskobystrického kraja, vrátanie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera.
Prítomným sa na úvod prihovoril predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták, ktorý všetkým poprial do nového roka pevné zdravie a veľa pracovných úspechov. Okrem iného povedal: „Novoročné prípitky organizujeme už veľa rokov a teším sa, že sa tu stretávame v hojnom počte. S mojimi kolegami ťaháme Železiarne Podbrezová desiatky rokov. Vyrástla pri nás nová mladá generácia a množstvo neuveriteľne schopných ľudí. Vždy hovoríme, že náš úspech je založený na kvalite ľudí, ktorých máme a na ktorých výchove sme sa podieľali.
Do budúcnosti mám prianie, aby sa nám darilo, aby každý z vás bol úspešný a aby sa darilo vašim rodinám i firmám. Pomáhajme si navzájom, aby sme mohli ťahať náš región tým správnym smerom.“

Z významných hostí sme niekoľkých oslovili a opýtali sme sa:
1.  Čo zaželáte obyvateľom nášho regiónu do nového roka?
2.  Aké sú vaše hlavné ciele do roku 2020?
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
1. Horehroncom prajem to, čo v minulosti mali naši predkovia – húževnatosť a odvahu prežiť aj v ťažkých podmienkach. Pochádzam z Telgártu, čiže z okraja Horehronia a keď sa zamyslím nad našimi predkami, tak tí sa napriek ťažkým podmienkam v regióne tešili zo života, tancovali, spievali a rozvíjali folklór.
Dobrým príkladom je aj pán Soták, ktorý napriek všetkým ťažkostiam dokázal na Horehroní udržať podnikanie, nevzdal to, bojoval a bojuje ďalej.
Samozrejme všetkým prajem hlavne veľa zdravia, ktoré je zo všetkého najdôležitejšie.
2. Tak, ako sme začali náš volebný program, pokračujeme v hľadaní všetkých príležitostí, ktoré v našom kraji sú. Napríklad pre oblasť Horehronia je typické hutníctvo. Ešte z detstva si pamätám, keď som sa pozeral, ako sa autobusy plnili a ľudia išli pracovať do Podbrezovej.
Dnes sa príležitosti menia, preto hľadáme, čo môže prispieť k tomu, aby mladí ľudia neodchádzali z nášho kraja a jedna z týchto príležitostí je cestovný ruch. Teraz sme napríklad otvárali znovu skibus, ktorým maďarských lyžiarov vozíme do našich stredísk. Podobných projektov v oblasti organizácie cestovného ruchu je viac.
Župa má 5 500 členov, pracovníkov v školstve, sociálnych zariadeniach, múzeách či kultúre. Zákon o župách hovorí, že máme na starosti ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj. Preto musíme hľadať príležitosti a motivovať aj starostov k tomu, aby sa vedeli o svojich ľudí postarať. Máme viacero aktívnych starostov, ktorí dokážu nájsť prácu pre každého.
Ďalší plán, ktorý máme a rozvíjame sú sociálne podniky. Nový zákon o sociálnych podnikoch je úplne iný, ako bol ten, kedy sa peniaze dávali vopred a potom zmizli aj so sociálnym podnikom. Teraz sú kritériá nastavené úplne inak. Pokiaľ sa nič nespraví, nič sa nedotuje. Založili sme už dva sociálne podniky. Jeden je zameraný na stavebníctvo – na údržbu našich zariadení, napríklad sociálne zariadenie v školách. Momentálne tam pracuje 27 dlhodobo nezamestnaných. Okrem toho sme založili sociálny podnik v Rovňanoch, ktorý je zameraný na podporu poľnohospodárstva. Chceme doniesť do poľnohospodárstva to, čo bolo v minulosti na juhu Slovenska, predovšetkým pestovanie zeleniny.
Ing. Terézia Tisovčíková, starostka Michalovej 
1. Všetkým ľuďom nášho regiónu prajem do nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, úprimných vzťahov a úspechov v pracovnom i osobnom živote. Železiarňam Podbrezová takisto prajem všetko dobré, aby bolo vždy dostatok práce pre ľudí v regióne, pretože sú hlavným zamestnávateľom. Zamestnancom prajem hlavne zdravie a aby sa im darilo v pracovnej oblasti. Vedeniu ŽP a.s. dostatok zákaziek a aby tento región držali minimálne tak dobre, ako doteraz.
2. Čo sa týka cieľov v našej obci, aj v tomto roku nás čaká veľa práce. Máme rozpracované veľké projekty, ktoré sme potrebovali na zvýšenie životnej úrovne obyvateľov v Michalovej aj okolí. Ide o výstavbu kanalizácie, vodovodu a ďalšie projekty, na ktoré získavame finančné prostriedky z európskych zdrojov, ale musíme zabezpečiť spolufinancovanie aj z našich vlastných zdrojov. Hlavný cieľ je zvyšovanie kvality životnej úrovne našich občanov tým, že budujeme novú a renovujeme zastaralú infraštruktúru a všetko ostatné, čo k životu v našej obci patrí.
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor Brezna
1. Horehroncom do nového roka prajem v prvom rade pevné zdravie v rodinách, pretože bez toho to nefunguje. Samozrejme si tiež želám, aby sme mali medzi sebou dobré medziľudské vzťahy, lebo to je taktiež predpokladom toho, aby napredovalo celé Horehronie a aby sa nám spoločne všetkým darilo.
2. Máme rozbehnutých, či už na úrovni nášho mesta alebo celého regiónu, množstvo investícií. Mojou hlavnou prioritou alebo želaním je, aby sa región spájal aj na úrovni projektov. To znamená spolupracovať s obcami na projektoch, ako sú napríklad cyklodoprava a nemotorová doprava v rámci regiónu, aby sme vytvárali čo najviac projektov v rámci životného prostredia. V dnešnej dobe je to veľmi aktuálne. Samozrejme si prajem, aby sme aj naďalej spolupracovali so silnými partnermi, ako sú Železiarne Podbrezová.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno 
1. Všetkým nám chcem zaželať predovšetkým pevné zdravie, pokoj v rodinách, slušnosť v spoločnosti a rozvoj nášho krásneho regiónu vo všetkých oblastiach. Aby sme sa vzájomne počúvali, mali pre seba dostatok porozumenia a hľadali, ako i nachádzali konštruktívne riešenia problémov, ktoré nás v tomto roku postretnú. Tiež by som si prial, aby sme si uvedomovali, a to aj napriek viacerým tienistým veciam v našej spoločnosti, s ktorými je potrebné sa vysporiadať, v akej úžasnej a bezpečnej krajine žijeme. Na záver ako riaditeľ nemocnice všetkým prajem, aby naše zdravotné služby potrebovali čo najmenej, a ak ich predsa budú potrebovať, aby našli u nášho personálu odbornú pomoc poskytnutú empaticky.
2. Hlavným cieľom bude dokončenie prebiehajúcej rekonštrukcie urgentného príjmu, centrálnych operačných sál, oddelenia centrálnej sterilizácie a ďalších súvisiacich priestorov z financií poskytnutých z európskych fondov v celkovej sume 8,3 milióna eur a ich riadne uvedenie do prevádzky. Ďalej aj  v spolupráci s mestom Brezno chceme pokračovať v rekonštrukcii ďalších lôžkových oddelení.
V tomto roku by sme tiež chceli vo väčšom rozsahu rozbehnúť operatívu v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Už v súčasnosti máme uzatvorené  zmluvy so štyrmi vynikajúcimi operatérmi  v odbornosti chirurgia a cievna chirurgia z Banskej Bystrice a veríme, že ich počet bude pribúdať. V novom roku sa budeme celkovo rôznymi opatreniami snažiť o skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti, obnovu prístrojového vybavenia, zamestnanie nových mladých lekárov a sestier, a to všetko s cieľom spokojnosti našich pacientov. V spolupráci so štátnou a mestskou políciou budeme hľadať riešenia rastúceho počtu incidentov s agresívnymi pacientmi, ktorí sú neraz pod značným vplyvom alkoholu a drog.
Ing. Norbert Nikel, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Brezno
1. V prvom rade prajem všetkým veľa zdravia, lebo to potrebuje každý. Potom aj kúsok šťastia, či už v súkromnom alebo profesijnom živote a hlavne tak, aby sme si napĺňali aj svoje ambície. Horehronie je región, ktorý je bohatý v tom, že v ľuďoch je obrovský potenciál. Želám si, aby mali ten potenciál aj možnosť rozvíjať a aby sa mohli realizovať tak, ako chcú.
2. V spoločnosti sa veľa hovorí o znižovaní emisií a o zlepšovaní kvality ovzdušia. Našim cieľom je kvalitné životné prostredie pre všetkých a jeho zachovanie aj pre ďalšie generácie. Nielen čo sa týka kvality ovzdušia, ale aj kvality vôd a podobne. Životné prostredie nie je len fráza, je to naozaj dôležitá súčasť nášho života. Tak si nezničme planétu, aby sme ju mohli aj budúcim generáciám odovzdať minimálne v takom stave, v akom sme si ju prebrali my a naši nasledovníci mohli dýchať čerstvý vzduch a napiť sa kvalitnej vody. Zároveň sa treba zamerať na znižovanie vzniknutých odpadov.
Udržateľnosť, prípadne zlepšenie kvality životného prostredia je celosvetový problém, venujú sa mu odborníci zvučných mien. Je ale na každom z nás prispieť k zlepšeniu, či už dôsledným separovaním odpadov, zlepšením stavu vykurovacích zariadení, zlepšiť prístup k úsporám energie a zvýšeniu efektívnosti jej spotreby. Bolo prijaté aj nepopulárne opatrenie na zvýšenie poplatkov na skládkovanie odpadu, pretože stále veľká časť odpadu končí na skládkach, ktorých kapacity sa napĺňajú.
Ing. František Budovec, starosta Čierneho Balogu 
1. Zaželal by som to, čo sa vždy praje na začiatku roka. Hlavne pevné zdravie, ktoré je najdôležitejšie v živote a potom samozrejme primerane k možnostiam doby úspechy v práci, pohodu nielen v rodinách, ale aj tú vnútornú v nás.
2. Nie sú to veľké veci, skôr drobnejšie, vzhľadom na možnosti, ktorými obec disponuje. Dobudovali sme kanalizáciu, z ktorej sa momentálne „spamätávame“. Určite však chceme realizovať drobnejšie investície, žiaľ nie v takých rozmeroch, ako tomu bolo v posledných rokoch. Máme pripravených viacero projektov, veľa však bude záležať na tom, či naše žiadosti o granty budú podporené.