Rozsiahla stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr dopadla dobre

 

Pohľad na umiestnenie nového stojana nožnice Lindemann 2200 MP na základ
Pohľad na umiestnenie nového stojana nožnice Lindemann 2200 MP na základ

 

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola zrealizovaná v termíne od 16. novembra do 6. decembra minulého roka. Po ukončení opravárenských prác bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v I. zmene – bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia na príprave vsádzky a výrobe lúp. Dňa 6. decembra boli v stredisku výroba lúp a rúr, v II. zmene, uskutočnené teplé skúšky spojené s valcovaním. Išlo o rozsiahlu strednú opravu, počas ktorej boli realizované aj generálne opravy, ale aj investičné akcie väčšieho charakteru.
Príprava strednej opravy spočívala v objednaní, nákupe a výrobe požadovaných materiálov, náhradných dielov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre zrealizovanie naplánovaných opravárenských prác. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej údržby valcovne bezšvíkových rúr, hlavnej mechanickej dielne centrálnej údržby, elektroservisu, automatizácie, energetiky, odboru technického a investičného rozvoja, dopravy a závodného hasičského zboru. Okrem interných zamestnancov nám počas opravy pomáhali aj externí zamestnanci, a to z Hutných montáží Košice, s.r.o., Bilfinger Slovensko, s.r.o., Stainless Master, s.r.o., TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o., SUNIK, s.r.o., ECO NEXT, s.r.o., POTRUBIE, a.s., Europe Industrial Group, s.r.o., PRESTAR, s.r.o., LubTec-SK, s.r.o., Pavol Vasiľ PV Steel, s.r.o., MAJKO, s.r.o., WAFAREX, s.r.o., STRENG, s.r.o., BK TECH, s.r.o.,  BENO ELEKTROSERVIS, s.r.o., MEZ ELEKTROMOTORY, s.r.o., SIEMENS, s.r.o., AVANTEK, s.r.o.,  OIL SLOVAKIA, s.r.o., BBF, s.r.o., Obso Geo Žilina, s.r.o., B.M., s.r.o., Staso ĎZ, s.r.o., Diagnostika-servis, s.r.o., Felbermayr Slovakia, s.r.o.
Na uvedené firmy sme sa obrátili s požiadavkou o pomoc, a to zo špecifických, ale aj kapacitných dôvodov. Celkovo sa strednej opravy zúčastnilo 274 externých zamestnancov v rôznych časových termínoch.
Všetky práce a jednotlivé akcie, ktoré boli naplánované, boli zrealizované včas a v požadovanej kvalite. Práce počas strednej opravy boli koordinované a riadené prostredníctvom každodenného riadiaceho štábu opravy. Odborné opravárenské práce boli riadené a organizované hlavne riadiacimi zamestnancami centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových rúr. Práce pomocného charakteru, ako bolo búranie výmurovky pecí, organizácia čistenia výrobných prostriedkov, boli riadené riadiacimi zamestnancami valcovne bezšvíkových rúr.
Počas odstávky výroby boli zrealizované akcie nielen v rámci strednej opravy, ale aj v rámci generálnych oprav a investícií. V rámci generálnych opráv boli zrealizované akcie väčšieho charakteru, a to výmena pracovnej žiaromaterialovej vrstvy otočnej nisteje karuselovej pece, výmena žľabu hviezdicového prekladača defektomatu dolnej linky v úpravni, spojená s výmenou riadiaceho systému a kompletnej elektro výzbroje.
V rámci investícií boli taktiež zrealizované akcie väčšieho charakteru, konkrétne výmena celej nožnice za novú, ktorá bola vyrobená v ŽĎAS a.s. Na pretlačovacej stolici bola zrealizovaná výmena vstupnej dráhy vedenia ozubenej tyče po prevodovú skriňu, spojená s výmenou z päťdielnej ozubenej tyče za trojdielnu, pastorkov pohonu ozubenej tyče, ktoré boli vyrobené v nemeckej firme SMS Group. Na pretlačovacej stolici bola taktiež prevedená výmena statora aj rotora na pravom motore pohonu ozubenej tyče.
Počas strednej opravy boli v rámci investícií začaté aj práce na vybudovaní novej deliacej linky od firmy PRESTAR, s.r.o. v úpravni, ktorej dokončenie a uvedenie do prevádzky je plánované na začiatok roka 2020.

 

Pohľad na novú nožnicu Lindemann 2200 MP so strihanou vsádzkou
Pohľad na novú nožnicu Lindemann 2200 MP so strihanou vsádzkou


Aj tohtoročná stredná oprava bola náročná z pohľadu dĺžky trvania, na niektorých úsekoch až 21 dní a náročnosti prevedenia opravárenských prác, hlavne na zariadeniach ako je nožnica Lindemann, karuselová pec, pretlačovacia stolica, defektomat dolnej linky v úpravni.
Veľkým pozitívom bola realizácia opravy v skoršom termíne, v porovnaní s minulými rokmi, hlavne z dôvodu prijateľného počasia, čo sa týka teploty. Po niekoľkých týždňoch valcovania môžem konštatovať, že všetky uvedené akcie dopadli z časového, ale aj kvalitatívneho hľadiska dobre.
Najbližšie mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo naše ciele naplniť. Sme presvedčení, že nemalé finančné prostriedky investované do zlepšenia stavu a modernizácie zariadenia boli investované veľmi účelne a efektívne.
Na záver je možné konštatovať, že tak, ako aj v predchádzajúcich opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov zúčastnených na oprave veľké množstvo práce, za čo im zaslúžene patrí poďakovanie.