Augustová stredná oprava v oceliarni

 

Kyslíkovo-uhlíkový manipulátor MORE po kompletnej renovácii
Kyslíkovo-uhlíkový manipulátor MORE po kompletnej renovácii

 

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne 12. až 16. augusta, pričom niektoré práce boli realizované už počas plánovaného výrobného prestoja – v termíne od 17. do 20. augusta.
Letná odstávka je pre nás, z dôvodu najvhodnejších klimatických podmienok na výkon a rozsah prác, strategická. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečovali prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne, alebo na obslužných zariadeniach, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre chod výroby.
Stav zamestnancov bol doplnený o externých strojných zámočníkov a ďalších zamestnancov externých firiem, ktoré zabezpečovali rôzne špecifické práce a revízie zariadení. Celkovo sa na oprave podieľalo desať externých firiem.
Uskutočnilo sa niekoľko rozsiahlejších opráv technických zariadení, ako oprava kyslíkovo-uhlíkového manipulátora MORE, ktorý bol kompletne renovovaný a rekonštrukciou prešla aj plošina, na ktorej je manipulátor upevnený. Ťažiskovou prácou na EAF peci bola výmena koľaje a podvozkov otoč-portálu, ktoré už boli značne opotrebované a komplexná revízia vykonaná na ramene uchytenia elektród č. 2. Súbežne prebiehala aj oprava dopravných trás pre dávkovanie prísad. Z dôvodu úpravy pracoviska pre nový multifunkčný búrací stroj Brokk, bola upravená trasa prívodného potrubia plynu a vzduchu na vertikálnych ohrevoch panvy. Na odprašovacej stanici EOP sa uskutočnila čiastočná výmena filtračných elementov, v reťazovom dopravníku bola vymenená prepravná reťaz a na výsypke usadzovacej komory boli zhotovené čistiace otvory.
Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) bola uskutočnená rozsiahla oprava odsunovača v expedičnej hale, kde bolo vymenených päť vedení zliatkov a bola skontrolovaná prevodovka a spojky pohonu. Opravená bola prevodovka chladníka, kde bol vymenený ozubený hriadeľ, ložiská a tesniace prvky. Na liacom prúde č. 3 sme preventívne vymenili ťažno-rovnacie stolice. Zdemontované stolice následne zgenerálkujeme a pripravíme na ďalšiu periodickú výmenu počas strednej opravy, plánovanej v závere roka.
V sekundárnej komore sme čiastočne sanovali skorodované nosné časti, v ktorých boli metódou tlakového otryskávania očistené povrchy. Tie boli následne spevnené a nakoniec bol nanesený ochranný epoxidový náter. Vymenená bola aj časť potrubia sekundárneho chladenia.
Na strategickom liacom žeriave č. 234 firma KPS Brno vykonala čiastočnú generálnu opravu prepojení priečnikov mosta a následné zosilnenie stien priečnikov. Spomenutá oprava si vyžiadala výstavbu zložitého závesného lešenia. Na sádzacom žeriave č. 269 bol vymenený základ brzdy zdvihu. V rámci plánovaných generálnych opráv boli na žeriavoch č. 273 a 271 vymenené lanové bubny a na žeriavoch č. 238 a 241 laná zdvihu. Rozsiahlejšie práce boli vykonané aj na žeriavoch č. 236, 317 a 321, kde boli vymenené káblové nosiče a bubny.
Napriek náročnosti prác sa nám podarilo všetky úlohy ukončiť v požadovanom termíne a zabezpečiť chod výroby oceliarne.
Samotnú výrobu sme odštartovali 20. augusta, v II. zmene, teplými skúškami. Ďalšia stredná oprava je naplánovaná počas decembra tohto roku a my už zabezpečujeme potrebné náhradné diely a kontrahujeme externé firmy, aby sme zabezpečili výkony pre zrealizovanie opravárenských prác. Verím, že udržíme technický stav zariadení v dobrej kondícii a ciele stanovené na rok 2019 splníme v plnom rozsahu.
Na záver chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa na úspešne zvládnutých opravách podieľali.