ŠESŤ MESIACOV V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH - S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

„Zvládli sme aj rozšírenie siete našich výkupní…“

 

Logo ŽP EKO Qelet

 

Ing. Roman Veverka, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET    Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

-Podobne, ako pri bilancovaní minulého roka, pokiaľ by som sa zameral na hodnotenie hlavných ukazovateľov, môžem vysloviť spokojnosť s výsledkami dosiahnutými celým našim pracovným kolektívom. Podarilo sa nám naplniť očakávania v oblasti nákupu a expedície oceľového šrotu, kvality dodávok naším odberateľom, ako aj plnenia finančných ukazovateľov. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť oblasť spracovania a expedície farebných kovov, kde sme počas niekoľkých mesiacov dosiahli nadpriemerné výkony.

Okrem toho by som chcel spomenúť aj iné, z môjho pohľadu,  tak isto dôležité a určujúce skutočnosti, ktoré prispeli k zvyšovaniu kreditu našej spoločnosti.

V prvom rade je to starostlivosť o našich zamestnancov, kde sme sa aj tento rok posunuli na vyššiu úroveň nielen v ohodnotení ich práce, ale aj v poskytovaní iných benefitov, ktoré nie sú priamo naviazané na odmeňovanie.

Zvládli sme aj rozšírenie siete našich výkupní, ako aj zastabilizovanie niektorých už existujúcich prevádzok kúpou nehnuteľností a ich zaradením do majetku spoločnosti. Začali sme proces spracovania odpadovej frakcie, ktorý prinesie vyššiu mieru výťažnosti kovových častí pri šrédrovacom procese. Netreba opomenúť ani investície do obnovy zvozovej a manipulačnej techniky, čo je síce permanentný, ale o to dôležitejší proces.

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

-Leto býva zvyčajne obdobím priemyselného útlmu kvôli dovolenkám a plánovaným opravám technológií. Zatiaľ však nejaký výraznejší pokles v objemoch dodávaných komodít nezaznamenávame. Určite tomu prispela aj skutočnosť, že sme rozšírili okruh našich stabilných obchodných partnerov, čo nám umožňuje jednoduchšie a efektívnejšie vykrývať čiastočné výpadky nákupu vstupných surovín do našich odberateľských hutí.

Ostatné vo veľkej miere závisí od stability a prílišnej „nerozkolísavosti“ cien našich obchodných komodít na trhu. Pokiaľ sa udržia doterajšie krátkodobé trendy, máme reálny dôvod na optimistické vyhliadky, a to aj s prihliadnutím na odvážne rozvojové ciele, ktoré sme si na začiatku roka stanovili.