Stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr dopadla dobre

 

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola zrealizovaná v termíne od 8. do 12. júna. Po ukončení opravárenských prác bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v I. zmene – bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia na príprave vsádzky a výrobe lúp.

V stredisku výroba rúr boli 12. júna v I. zmene uskutočnené teplé skúšky v redukovni, spojené so samostatným redukovaním. Dňa 16. júna boli v stredisku výroba lúp a rúr, v I. zmene, uskutočnené teplé skúšky spojené s valcovaním.

Príprava strednej opravy spočívala v objednaní, nákupe a výrobe požadovaných materiálov, náhradných dielcov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre zrealizovanie naplánovaných opravárenských prác. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej údržby valcovne bezšvíkových rúr, hlavnej mechanickej dielne centrálnej údržby, elektroservisu, automatizácie, energetiky, dopravy, zásobovania a závodného hasičského zboru. Okrem interných zamestnancov nám počas opravy pomáhali aj externí zamestnanci, a to z Bilfinger Slovensko, s.r.o., Stainless Master, s.r.o., Hutných montáží Košice, s.r.o., ECO NEXT, s.r.o., SIEMENS, s.r.o.

Na uvedené firmy sme sa obrátili s požiadavkou o pomoc, z dôvodov úzko špecializovaných, ale aj kapacitných.

Všetky práce a jednotlivé akcie, ktoré boli naplánované, boli zrealizované včas a v požadovanej kvalite. Práce počas strednej opravy boli koordinované a riadené prostredníctvom každodenného riadiaceho štábu opravy. Odborné opravárenské práce boli riadené a organizované hlavne riadiacimi zamestnancami centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových rúr. Organizácia prác pomocného charakteru ako čistenie výrobných prostriedkov, boli riadené riadiacimi zamestnancami valcovne bezšvíkových rúr.

Pohľad na výmenu rotora pravého motora pohonu ozubenej tyči na pretlačovacej stoliciZ dôvodu veľkého rozsahu prác spomeniem len niektoré. Na doprave pred nožnicou Lindemann bol opravený základový rám prekladača z váhy spojený so založením nového prekladača. Na nožnici Lindemann bola prekontrolovaná spojka a brzda predlohovej hriadeli. Na vsádzacom a vyťahovacom zariadení karuselovej pece boli vymenené predné pojazdové kolesá vozíkov. Na dierovacom lise bol vymenený vykladač. Za elongátorom bol opravený výstupný stôl. Na tepelnej stabilizácii tŕňových tyčí boli vymenené roštnice a rovnako aj zachytávače tŕňových tyčí na dopravné valce, dopravné valce ku pretlačovacej stolici. Na krokovej peci pred redukovňou boli vymenené poškodené roštnice krokovadiel pece, opravená tlačka do pece a vymenené boli aj dopravné valce výbežného dopravníka z pece.

Pohľad na vymenený formovací šesťhran za značiacim zariadením REIKA v stredisku expedícieV redukovni boli vymenené dopravné valce na vstupnom dopravníku, vymenené boli poškodené strižné spojky a kardanové hriadele pohonov. Na krokovom chladníku boli vymenené opotrebené valce vstupného a výstupného dopravníka. Opravené bolo striasanie krokového chladníka. V úpravni rúr bola zrealizovaná oprava poškodených dopravných zariadení. Bola zrealizovaná pravidelná polročná údržba na defektomatoch, pílach Ohler a pílach PK-35. Na linke značenia v expedícii bola zrealizovaná výmena formovacieho šesťhranu. Bola zrealizovaná výmena vysokonapäťového kábla pre napájanie motora pohonu čerpadla č. 4 vysokotlakovej vody. Na pretlačovacej stolici bola taktiež zrealizovaná výmena rotora za opravený na pravom motore pohonu ozubenej tyče. Jednalo sa o jednu z časovo najnáročnejších a špecifických prác, na ktorej sa podieľalo niekoľko firiem. Najšpecializovanejšia práca bola povrchová úprava klzného ložiska uloženia rotora v statore.

Najbližšie týždne a mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo naše ciele naplniť a veríme, že budeme môcť konštatovať, že všetky uskutočnené práce dopadli z kvalitatívneho hľadiska dobre. Sme presvedčení, že nemalé finančné prostriedky investované do zlepšenia stavu a modernizácie zariadenia boli investované veľmi účelne a efektívne.

Na záver je možné konštatovať, že tak, ako aj v predchádzajúcich opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov zúčastnených na oprave veľké množstvo práce, za čo im zaslúžene patrí poďakovanie.