Oprávnenia a povinnosti bezpečnostnej služby v ŽP a.s. a povinnosti zamestnancov pri kontrole bezpečnostnou službou

 

Bezpečnostnú službu v ŽP a.s. vykonáva spoločnosť ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., na základe zmluvy o poskytovaní bezpečnostných služieb. Spoločnosť ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. poskytuje strážnu službu v rozsahu s oprávneniami a povinnosťami, ktoré upravuje zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Pri plnení pracovných povinností sa zamestnanci bezpečnostnej služby prakticky denne stretávajú s námietkami kontrolovaných k samotným kontrolám, k ich počtu, rozsahu, nutnosti a podobne. Preto si myslím, že nezaškodí pripomenúť si, na základe akých oprávnení kontroly najčastejšie vykonávajú.

Už na školeniach novoprijatých zamestnancov ŽP a.s. vždy spomínam ustanovenie paragraf 50, odsek 4 zákona o súkromnej bezpečnosti, kde sa uvádzajú oprávnenia zamestnanca bezpečnostnej služby. Tieto oprávnenia sú zároveň aj základnou povinnosťou zamestnancov bezpečnostnej služby pri plnení pracovných povinností. Spomeniem len dve z mnohých oprávnení a to tie, ktoré sú kontrolovanými zamestnancami najčastejšie kritizované.

Základným oprávnením podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je to, že zamestnanec bezpečnostnej služby je oprávnený „presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať“.

Zamestnanci spoločnosti ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. vykonávajú kontroly len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o súkromnej bezpečnosti. Foto: I. KardhordováSú to tie kontroly, ktoré zamestnanci bezpečnostnej služby vykonávajú v jednotlivých vstupoch do podniku, vrátniciach, pri ktorých sa zameriavajú, aby sa na jednej strane, do podniku nedostali veci, alebo predmety, ktoré je zakázané vnášať (napríklad zbrane, alkohol, omamné látky) a na druhej strane, aby z podniku neboli vynášané veci, alebo predmety, ktoré boli odcudzené firme alebo iným zamestnancom.

Ako iste viete, tieto kontroly realizujeme predovšetkým zrakom a technickými prostriedkami, čiže ručnými a stabilnými detektormi kovov. Aj keď zákon o súkromnej bezpečnosti nevylučuje kontrolu hmatom, snažíme sa, aby jej bolo čo najmenej a to bez ohľadu na terajšie „koronové“ obmedzenia a zvýšené hygienické nároky.
Ďalším, často využívaným oprávnením, je oprávnenie presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Tieto kontroly vykonáva bezpečnostná služba predovšetkým na vrátniciach a predovšetkým pri vstupe do podniku.

Po krátkom „koronovom“ obmedzení kontrol na alkohol, sme obstarali nové alkohol testery, ktoré umožňujú kontrolu alkoholu v dychu bezkontaktne. Zároveň umožňujú aj bezkontaktnú kontrolu prítomnosti alkoholu v tekutine.

Všetky kontroly, vrátane dvoch spomínaných kontrol, vykonávajú zamestnanci ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. nielen v záujme ich objednávateľa, spoločnosti ŽP a.s., ktorej prirodzenou snahou je chrániť si svoj majetok, majetok osôb nachádzajúcich sa v objektoch spoločnosti, chrániť život a zdravie osôb nachádzajúcich sa v objektoch spoločnosti, ale podľa môjho názoru je to aj v záujme samotných zamestnancov. Záujmom každého zodpovedného zamestnanca by mala byť podpora vykonávaných kontrol, pretože tie znižujú riziko ohrozenia majetku spoločnosti, majetku zamestnancov ako aj samotných zamestnancov. Niektorí nezodpovední kolegovia totiž nastupujú do zamestnania pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok, prípadne sa radi obohatia na úkor iných.

Zamestnanci spoločnosti ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. vykonávajú kontroly len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o súkromnej bezpečnosti. Dovolím si jedno malé upozornenie. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa netýka len zamestnancov bezpečnostnej služby. Niektoré jeho časti sa týkajú každého, aj zamestnancov ŽP a.s., a to minimálne v dvoch ustanoveniach. Po prvé, zákon hovorí, že každý je povinný vyhovieť výzve zamestnanca bezpečnostnej službe pri výkone jeho oprávnení, čiže aj pri spomínaných kontrolách a po druhé, pokiaľ to niekto neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu postihu za priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti.