Výroba elektriny založená na viac ako storočnej tradícii je stále efektívna

Vodné elektrárne majú neoceniteľný význam

 

Hydrocentrála Jasenie objektívom I. Kardhordovej
Hydrocentrála Jasenie objektívom I. Kardhordovej

 

Malé vodné elektrárne v Podbrezovej patria k ušľachtilému dedičstvu, ktoré zanechali naši predkovia. Už pred viac ako sto rokmi si uvedomili, že poloha tunajších železiarní umožňuje využívať na výrobu elektrickej energie aj okolité vodné toky, ktorých je v Nízkych Tatrách dostatok. Po vzore svetových hutníckych výrobcov došlo začiatkom minulého storočia k výstavbe niekoľkých vodných elektrární. Usilovná práca a precízne skonštruované stroje s turbínami dávali jednoznačný predpoklad na efektívnu výrobu energie. Význam týchto stavieb cítime dodnes, aj v dobe moderných technológií. Železiarne Podbrezová využívajú malé vodné elektrárne (MVE) v plnej miere, pričom dokážu vlastnou výrobou zabezpečiť až štvrtinu potrebnej elektrickej energie. Najdôležitejším faktorom je však ich ekologický prínos, nakoľko neznečisťujú prostredie, nezaberajú veľké plochy ako v prípade slnečných kolektorov a nevytvárajú žiadny odpad, ako v prípade energie vytvorenej z uhlia. Na stránkach firemných novín vám postupne poodhalíme existenciu MVE a priblížime viaceré fakty, o ktorých ste dodnes možno ani netušili.

Klub 500 sa dlhodobo venuje oblasti energetiky nielen z pohľadu koncových cien elektriny na Slovensku, ale aj z pohľadu vplyvu výroby elektriny na životné prostredie. Klub dospel k záveru, že elektrina vyrobená v atómových elektrárňach patrí a dlho bude patriť medzi najčistejšie zdroje výroby elektriny. Je dobré, že Slovenská republika má vytvorené predpoklady na udržanie vysokého podielu vyrobenej elektriny z jadra.

Elektrina vyrobená vo vodných elektrárňach – malých vodných elektrárňach a veľkých vodných elektrárňach, je druhý najčistejší zdroj elektriny. Ak hodnotíme elektrinu vyrobenú v malej vodnej elektrárni, nesmieme opomenúť, že sa vyrába 24 hodín denne a 365 dní v roku, teda nezávisle od poveternostných podmienok, ako aj v čase, keď je vonku tma alebo bezvetrie. Nespornou výhodou vodných elektrární, v porovnaní s inými zdrojmi, je aj ich dlhá životnosť, v mnohých prípadoch viac ako sto rokov.

Elektrina vyrobená zo slnka (fotovoltika) je závislá od slnečného svitu. Jednoducho povedané, keď majú zdroje dostatok slnka, dochádza k výrobe energie. So západom dochádza k zastaveniu výroby. Niečo podobné platí aj pri veterných elektrárňach. Tie sú závislé od vetra.

Sústredenie sa na výrobu elektriny prostredníctvom slnka alebo vetra si vyžaduje budovanie záložných zdrojov, nakoľko nie je zaručená nepretržitá výroba.

Malé vodné elektrárne nepotrebujú záložné zdroje a vyrábajú bez ohľadu na vonkajšie vplyvy počasia. Z pohľadu Klubu 500 je nepochopiteľné, že Slovenská republika prišla s návrhom na ukončenie podpory výroby elektriny v malých vodných elektrárňach. Nepochopiteľnejšie je to o to viac, že výkupná cena elektriny vyrobenej z malej vodnej elektrárni bola stanovená na úrovni 61,72 eur/MWh (megawatthodiny) a napríklad výkupná cena elektriny vyrobenej fotovoltickou elektrárňou bola stanovená na úrovni až od 425,12 eur/MWh do 430,72 eur/MWh.

Tieto fakty sa odrážajú aj na financiách. Pri ročnej výrobe elektriny z vodných elektrárni na úrovni 1 900 GWh (gigawatthodín) dosahuje doplatok za výrobu úroveň 17 mil. eur, pričom pri ročnej výrobe elektriny z fotovoltickej elektrárne úroveň až takmer 200 mil. eur.

Klub 500 vyjadruje presvedčenie, že systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov má podporovať dlhodobo udržateľnú výrobu elektriny z tých zdrojov, ktoré majú potenciál vyrábať elektrinu bez obmedzení, nepretržite, bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Tých zdrojov, ktoré pri výrobe nezaberajú ornú pôdu, nerušia mestské a vidiecke aglomerácie. Medzi tieto zdroje jednoznačne patria vodné elektrárne. Štát preto musí zachovať systém podpory týchto zdrojov tak, aby zabezpečil ich efektívnu a dlhodobo udržateľnú prevádzku s vytvorením podmienok pre ich modernizáciu a zvyšovanie účinnosti a efektívnosti. Podpora takýchto zdrojov tvorí jeden z pilierov energetickej sústavy napríklad v susednom Rakúsku.

Ďalšou možnou formou podpory výroby elektriny z vodných elektrární by mohli byť podporné schémy do investícií na zefektívnenie a ich modernizáciu.

Z pohľadu vplyvov vodných elektrární na životné prostredie je vhodné vytvoriť podporné programy na modernizáciu, prípadne zvyšovanie účinnosti existujúcich vodných elektrární tak, aby pracovali efektívnejšie.

Mali by sme vynaložiť všetko úsilie, aby malé vodné elektrárne mohli naďalej prispievať k stabilite energetickej sústavy Slovenskej republiky.