Polrok vo výrobe

 

Ilustračné foto A. Nociarová
Ilustračné foto A. Nociarová

 

Prvý polrok 2021 bol pozitívne ovplyvnený rastúcim dopytom po hutníckych výrobkoch, ale zároveň veľmi negatívne ovplyvnený prudkým rastom cien vstupných surovín.

Plánované výrobné úlohy na prvý polrok 2021 splníme vo všetkých výrobných prevádzkarňach. Toto pozitívne hodnotenie je ale veľmi negatívne zatienené nárastom cien oceľového šrotu, liatiny a surového železa. Medziročne stúpla priemerná cena oceľového šrotu a liatiny o vyše 100 eur na tonu (nárast o 49 percent) a priemerná cena surového železa o 70 eur na tonu (nárast o 22 percent). Táto skutočnosť má, pochopiteľne, veľmi negatívny vplyv v podobe veľkého nárastu nákladov, za ktoré vyrábame naše výrobky.

Plnenie výrobného plánu v oceliarni prekročíme v prvom polroku tohto roka približne o 25 000 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj prekročíme približne o 19 000 ton a objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu bezšvíkových rúr prekročíme približne o 6 000 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj ďalších hlavných ukazovateľov – predváhy a výrobných prestojov. Za prvý polrok 2021 podkročíme predváhu zhruba o 0,2 kilogramu na tonu a výrobné prestoje podkročíme o 1,4 percenta. Aj v prvom polroku 2021 bolo v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. V rámci vnútropodnikového vývoja sme v praxi odskúšali rôzne varianty optimalizácie parametrov výroby a odlievania legovaných kotlových akostí. Rovnako sme pristúpili ku skúškam nových typov troskotvorných prísad počas spracovania tavby na panvovej peci. V súvislosti s vysokými cenami vstupných surovín sme pripravili rôzne varianty prípravy vsádzkového materiálu EAF, s obmedzením použitia surového železa a liatiny. V oceliarni sme aj v prvom polroku 2021 pokračovali v intenzívnej spolupráci s dcérskymi spoločnosťami ŽP VVC s.r.o. a Žiaromat Kalinovo a.s. V praxi sme odskúšali rôzne varianty dávkovania liacieho prachu pomocou dávkovača vyvinutého pracovníkmi ŽP VVC s.r.o. Vďaka spoločnému projektu s Fakultou metalurgie, materiálov a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, sme ďalej pokračovali v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu.

Vo valcovni bezšvíkových rúr za prvých šesť mesiacov tohto roka prekročíme objemový plán výroby približne o 9 100 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj prekročíme približne o 6 300 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov prekročíme približne o 2 800 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj dosiahnutej predváhy pri výrobe valcovaných rúr. Za prvý polrok 2021 predváhu podkročíme približne o 0,6 kilogramu na tonu. Naopak, stanovený limit výrobných prestojov vo valcovni rúr prekročíme zhruba o 1,9 percenta, a to hlavne z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí ocele. Z pohľadu technologických inovácií môžeme prvý polrok 2021 hodnotiť veľmi pozitívne. Na konci minulého roka sme zmodernizovali úsek delenia rúr, za chladníkom spolu s dopravou k nadväzujúcim úpravárenským činnostiam. V priebehu celého polroka sme odstraňovali prvotné nedostatky a optimalizovali nastavenia píl a súvisiacich periférnych zariadení. V rámci rozširovania sortimentu valcovaných rúr sme skúšobne vyvalcovali rúry s vonkajším priemerom 25 milimetrov, ktoré budú určené ako vstupný polotovar pre ťaháreň rúr a umožnia nám znížiť počet priebehov pri výrobe presných rúr určených pre výmenníky a hydraulické a pneumatické rozvody.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena prekročíme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán výroby približne o 1 800 ton. Dosiahnutá predváha pri výrobe presných rúr bude za prvý polrok 2021 približne na úrovni plánu. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať nárast naplnenosti zákazkami vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach, rúrach pre automobilový priemysel, kotlových rúrach,  aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. V sortimente galvanicky pozinkovaných rúr, plánovaný objem prekročíme približne o 270 ton. V sortimente presných delených a hydraulických rúr, plánovaný objem výroby prekročíme približne o 20 ton. V sortimente navarovacích oblúkov a redukcií za prvých šesť mesiacov bude dosiahnutá výroba na úrovni objemu stanovenom vo finančnom pláne. Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce môžeme prvý polrok 2021 považovať za veľmi úspešný. V priebehu apríla bolo v ťahárni rúr inštalované nové deliace zariadenie od firmy Reika. Zariadenie má rozsah delených priemerov od 40 do 180 milimetrov, pri hrúbkach steny od 1 do 16 milimetrov. Dĺžky podelených rúr môžu byť v rozsahu 1 500 až 13 500 milimetrov. Zariadenie bude využívané hlavne na delenie rúr väčších priemerov a väčších hrúbok stien, ktoré nie je možné deliť na iných technologických zariadeniach. V súčasnosti prebiehajú upresňujúce technické rokovania s firmou Prestar na ďalšej významnej investícii, a to premiestnenie a dobudovanie rovnacej a deliacej linky č. 216 na ucelenú automatizovanú finalizačnú linku. Do konca septembra 2021 prebehne montáž druhej, tretej a štvrtej časti tejto linky ktorá zahŕňa rozdružovanie rúr, rovnanie, predbežné delenie, NDT, presné delenie a kefovanie rúr. Táto nová automatizovaná finalizačná linka nám umožní finalizovať rúry s dĺžkou až do 20 metrov.

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že prvý polrok 2021 bol z pohľadu objemového plnenia výroby, realizovania technologických zmien, inovácií a investícií úspešný. Za dosiahnutie týchto výsledkov ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku a rovnako aj všetkým zamestnancom ŽP a.s. Na druhej strane, prudký nárast cien vstupných polotovarov veľmi negatívne ovplyvnil výšku nákladov, za ktoré vyrábame naše výrobky. Verím, že v druhom polroku 2021 dôjde k poklesu a stabilizácii cien najdôležitejších vstupných surovín a že rok 2021 budeme môcť zaknihovať ako ďalší rok s kladným hospodárskym výsledkom.