S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo a.s.

Situácia počas prvej polovice roka bola pre nás priaznivá

 

 

Pán riaditeľ, v poslednom rozhovore začiatkom roka ste uviedli, že z pohľadu objemu zákaziek začal rok 2021 pomerne priaznivo. Ako sa vyvíjala situácia v prvom polroku?

– Tak, ako som uvádzal naposledy, situácia z pohľadu objemu zákaziek bola počas prvej polovice tohto roka pre nás priaznivá a nad naše očakávania. Najväčší nárast objemu zákaziek sme zaznamenali v sortimente šamotových výrobkov.

Zároveň sme pociťovali ústup nepriaznivých javov v súvislosti s koronakrízou. Práceneschopnosť našich zamestnancov sa postupne vrátila na dlhodobé priemery, čo tiež hodnotím veľmi pozitívne.

 

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

– Aktuálne dni a týždne sú výrazne poznačené nepriaznivými okolnosťami, a to hneď v niekoľkých rovinách. V prvom rade ide o výrazný nárast cien prakticky všetkých našich kľúčových vstupných surovín, ktorý je ovplyvnený hlavne nárastom cien za prepravu z Číny do Európy a prakticky nemáme žiadne možnosti na jeho ovplyvnenie.

V druhom rade je to stúpajúca nespoľahlivosť našich dodávateľov, prameniaca z vysokého dopytu a prejavujúca sa v nedodržiavaní dohodnutých termínov dodávok. Z časti  sa nám to darí eliminovať dôsledným plánovaním nákupov a navýšením nakupovaných objemov. Musím uviesť, že jeden náš dlhodobý obchodný partner ukončil výrobu dôležitej vstupnej suroviny pre výrobu MgO-C stavív. Aj na túto situáciu sme však boli pripravení, keďže na každú strategickú surovinu máme pripravenú náhradu od iného dodávateľa.

Napriek tejto nelichotivej situácii môžem konštatovať, že máme dostatok všetkých potrebných vstupných surovín, aby sme boli schopní v najbližších mesiacoch plniť všetky naše zákazky načas.

Medzi aktuálne pozitíva radím fakt, že sme krátko pred ukončením investície do technologickej linky na výrobu MgO-C hmôt, ktorá zvýši naše výrobné kapacity v tomto sortimente a tiež aj našu flexibilitu pri výrobe MgO-C stavív a hmôt.

 

Aké sú vaše vyhliadky do druhej polovice roku 2021?

– Napriek aktuálne celkom dobrej finančnej situácii však naše vyhliadky do budúcnosti nevidím veľmi priaznivo. Ovplyvňuje to spomenutý nárast cien vstupov, ktorý už dlhšie nebudeme schopní absorbovať bez úprav cien našich výrobkov. Budeme sa ich snažiť samozrejme zvyšovať. Pri nových kontraktoch a projektoch je to o čosi jednoduchšie ako v prípade už zazmluvnených obchodných vzťahoch.