Ďalšia úspešná stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Nové vymenené vykladacie zariadenie z dierovacieho lisu. Foto: M. Trebula

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola zrealizovaná od 20. do 22. júna. Po ukončení opravárenských prác bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v prvej zmene – bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia na príprave vsádzky a výrobe lúp. V druhej zmene boli uskutočnené teplé skúšky spojené s valcovaním.

Príprava strednej opravy spočívala v objednaní, nákupe a výrobe požadovaných materiálov, náhradných dielov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre zrealizovanie naplánovaných opravárenských prác. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej údržby valcovne bezšvíkových rúr, hlavnej mechanickej dielne centrálnej údržby, elektroservisu, automatizácie, energetiky, dopravy, zásobovania a závodného hasičského zboru. Okrem interných zamestnancov nám počas opravy pomáhali aj externí zamestnanci, a to z BIS Slovensko, s.r.o., Stainless Master, s.r.o., Hutných montáží Košice, s.r.o., ECO NEXT, s.r.o., LubTec-SK, s.r.o., ZŤK, s.r.o., ABB, s.r.o., BBF elektro, s.r.o., SUNIK, s.r.o. a VELURADO, s.r.o. Na uvedené firmy sme sa obrátili s požiadavkou o pomoc z úzko špecializovaných, ale aj kapacitných dôvodov.

Práce v rámci opravy

Väčšina naplánovaných prác bola zrealizovaná v požadovanej kvalite. Tie, ktoré kvôli krátkosti opravy nestihli byť uskutočnené, budú zrealizované postupne, počas bežných opráv. Práce strednej opravy boli koordinované a riadené prostredníctvom každodenného riadiaceho štábu opravy. Odborné opravárenské práce organizovali najmä riadiaci zamestnanci centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových rúr. Organizáciu prác pomocného charakteru, ako čistenie výrobných prostriedkov, mali na starosti zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr.

Z dôvodu veľkého rozsahu prác spomeniem len niektoré. Na nožnici Lindemann sme prekontrolovali spojku a brzdu predlohovej hriadeli. Na vsádzacom a vyťahovacom zariadení boli vymenené predné pojazdové kolesá vozíkov. Na doprave za karuselovou pecou sme nahradili dopravníkové sekcie č. 1 a 2. na dierovacom lise. V hydraulickom systéme dierovacieho lisu bolo vymenené čerpadlo č. 7 a takisto ďalšie opotrebované hydraulické prvky. Na elongátore boli nahradené pracovné valce. V akustanici tlakovej vody sme vymenili čerpadlo č. 4 po generálnej oprave. Na pretlačovacej stolici boli nahradené, v úseku pohyblivých viek kozlíky na ľavej strane, spolu s dispozíciou blokovania a držiaky horných pojazdových líšt, spolu s lištami v úseku uloženia pastorkov pohonu ozubenej tyče. Na tepelnej stabilizácii tŕňových tyčí sme vymenili roštnice. Na krokovej peci, pred redukovňou, bola uskutočnená výmena poškodených roštníc krokovadiel pece aj dopravných valcov výbežného dopravníka z pece. Na redukovni boli nahradené dopravné valce na vstupnom dopravníku a taktiež strižné kolíky. Na krokovom chladníku sme vymenili opotrebované valce vstupného a výstupného dopravníka. Opravené bolo aj striasanie krokového chladníka. Na pílach FRAMAG č. 2 a 3 boli na dĺžkových zarážkach č. 2 a 5 zabudované protikolízne preťažovacie zariadenia. V úpravni rúr sme zrealizovali opravu poškodených dopravných zariadení. Uskutočnená bola aj pravidelná polročná údržba na defektomatoch.

Okrem prác zrealizovaných strojnou údržbou boli uskutočnené práce elektroúdržbou, ktoré  spočívali v kontrole časti elektrického zariadenia, výmene poškodených častí a elektrických prvkov. Taktiež boli menené motory na všetkých úsekoch podľa potreby a odstraňovali sme nedostatky zistené pri revíziách. Najväčšie práce sme zrealizovali na hlavných pohonoch pretlačovacej stolice, kde bol odkontrolovaný stav klzných ložísk externou firmou Peter Valko – Rotastroj a vymenili sme malý horný chladič na pohone č. 1.

Najbližšie týždne a mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo naše ciele naplniť. Veríme, že budeme môcť konštatovať, že všetky uskutočnené práce dopadli z kvalitatívneho hľadiska dobre. Sme presvedčení, že nemalé finančné prostriedky investované do zlepšenia stavu a modernizácie zariadenia boli investované veľmi účelne a efektívne.

Na záver je možné konštatovať, že tak, ako aj v predchádzajúcich opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov, zúčastnených na oprave, veľké množstvo práce, za čo im zaslúžene patrí poďakovanie.