Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Časť 11: Prinavrátenie života do priestoru dolného nádvoria

Pohľad na obnovené dolné nádvorie Ľupčianskeho hradu so sochou Svätopluka. Foto: archív

Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najzachovalejších a typologicky najzaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali uhorskí panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od jeho prvopočiatkov až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a začalo sa so systematickou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, k čomu dopomáha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.

Architektonické a projektové riešenie obnovy dolného nádvoria realizoval Ateliér Turčan, stavebné a umelecko-remeselné práce uskutočnila firma IKM – Reality staving. Reštaurátorsky výskum a reštaurátorské práce viedol Jozef Dorica. Všetky architektonické, stavebné a reštaurátorské práce boli realizované pod stavebným dohľadom technického úseku Železiarní Podbrezová. 

Využite priestoru a obnovenie pôvodných funkcií

Dolné nádvorie, ako najrozsiahlejšia časť hradu Ľupča, je výsledkom viacerých stavebných etáp hradu, ktoré sa realizovali najmä v priebehu 16. a 17. storočia. V tomto období sa dobudovalo opevnenie, ktoré obohnalo nové dolné nádvorie a východnú terasu. Prestavbu nádvoria, pri poznaní romantických dobových tendencií na jednej strane a likvidačných na strane druhej, nemožno hodnotiť ako negatívnu.  Podobným spôsobom súčasný majiteľ hradu riešil v troch etapách revitalizáciu nádvoria. Bez toho, aby boli narušené hodnoty horného hradu, sa skvalitnila celková prevádzka objektu a do priestoru bol vnesený nový život.

Hradby a hospodárske budovy dolného nádvoria počas obnovy v roku 2007. Foto: archívI keď opevnenie dolného hradu nepredstavuje špičku fortifikačného staviteľstva, plnilo a aj v súčasnosti plní funkciu ochrany hradného areálu, samozrejme z odlišných hľadísk. Jeho doplnenie o hospodársku prístavbu, priestory vozovne a napokon i neogotické vstupné krídlo je dokladom premien hradu. Priestory sú v dnešnej dobe využívané ako zázemie expozícií, depozitov a správy hradu. Vysoké predpoklady ich opätovného zapojenia do chodu areálu sa po obnove ukázali ako správne. V súčasnosti dolné nádvorie, okrem zabezpečenia prevádzky hradu, slúži aj na iné doplnkové činnosti, ako napríklad festivaly, koncerty a svadby.

Miesto pre umenie

V priestoroch hradu bola v roku 2012 nainštalovaná stála expozícia výberu z tvorby profesora Jána Kulicha. Návštevníci sa môžu s prvou časťou vystavovaných diel zoznámiť už na dolnom nádvorí. Vysoko reprezentatívny priestor nádvoria bol obohatený o autorské odliatky Svätopluka, Mateja Bela a bronzovú sochu Havrana. Všetky symboly, ktoré tieto sochy v sebe nesú – Svätopluk ako symbol hrdosti Slovákov, Matej Bel – polyhistor – ako symbol všestrannej vzdelanosti a Havran ako symbol Mateja Huňadyho (Hunyady), zvaného Korvín (Corvinus), sú späté s hradom a zároveň podávajú svedectvo o Kulichovom trvalom vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu národa.

Priestor bývalej koniarne slúži ako lapidárium. Na tomto mieste sú zhromaždené a vystavené kamenné pozostatky viažuce sa k histórii hradu a kultúrnym pamiatkam obce Slovenská Ľupča. Návštevníci môžu obdivovať fragmenty portálov, ostenia, delové gule alebo unikátny nález maskarónu (konzola s ozdobným motívom hlavy) z archeologického náleziska Kláštorisko.

Prezentácia archeologického výskumu

Na dolnom nádvorí Ľupčianskeho hradu sa v rokoch 2006 až 2008 realizoval archeologický výskum. Základy starších zaniknutých stavieb sa zakonzervovali a vymurovaním vyznačili nad úroveň terénu. Neskôr, po ukončení archeologického výskumu a stavebných prác, sa v dvoch etapách vydláždila značná plocha dolného nádvoria štiepaným kameňom.

V nasledujúcom čísle novín Podbrezovan vám prinesieme ďalšiu časť seriálu, v ktorom odhalíme etapy dvadsaťročnej systematickej obnovy hradu Ľupča.