Po dvadsiatom deviatom riadnom valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

 

Valné zhromaždenie objektívom I. Kardhordovej
Valné zhromaždenie objektívom I. Kardhordovej

 

Dvadsiate deviate riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa uskutočnilo 21. júna v Dome kultúry ŽP, za účasti 90,47 percenta vlastníkov základného imania spoločnosti.

Valné zhromaždenie otvoril a akcionárov privítal podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík, ktorý na základe účasti a hlasov akcionárov skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Nasledovala voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

Následne vystúpil predseda valného zhromaždenia Ing. Martin Jakubík, ktorý vyzval predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka, aby predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2020.

„Uplynulý rok 2020 bol, hlavne v dôsledku prepuknutia celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19, pre našu spoločnosť a celú skupinu ŽP GROUP veľmi náročný. Neustále sa meniaca situácia, s ktorou sme sa my, naši zákazníci, dodávatelia či zamestnanci v minulosti nestretli a tiež politické rozhodnutia, ktoré boli často veľmi zmätočné a nepredvídateľné spôsobili, počnúc druhým kvartálom, výrazný prepad hospodárskej aktivity v celosvetovom meradle,“ povedal predseda predstavenstva.

V odvetví výroby rúr došlo od druhého kvartálu 2020 k poklesu dopytu zo strany skladníkov aj konečných spotrebiteľov rúr z dôvodu pandémie a s ňou spojených obmedzení, ktoré spôsobili pokles ekonomickej činnosti. Tento trend pokračoval až do konca roka 2020 a oživenie sme začali cítiť až začiatkom roka 2021. Od prepuknutia pandémie sa reálne hospodárske výsledky spoločnosti začali výrazne rozchádzať s obchodným a finančným plánom pre rok 2020 a boli sme nútení operatívne reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu.

Na trhoch bezšvíkových rúr došlo, okrem zníženia dopytu, aj k výraznému zníženiu cien našich výrobkov, čím sa spoločnosť dostala do prevádzkovej straty. Aj napriek mimoriadne komplikovanej situácii na trhoch a výrazným poklesom tržieb však väčšina dcérskych spoločnosti v skupine ŽP GROUP dosiahla kladné výsledky hospodárenia a spoločnosti si udržali svoje trhové pozície.

Spoločnosť využila dotácie vlády SR na udržanie zamestnanosti – tzv. Prvú pomoc a následne aj Prvú pomoc plus, a tak dokázala čiastočne kompenzovať výrazné výpadky tržieb pri existujúcich fixných nákladoch, ktoré pri svojej veľkosti a type výroby má. Vďaka tomu sa spoločnosti podarilo udržať dostatočnú zamestnanosť a ponechať si kľúčových zamestnancov, a preto následné, pomerne rýchle zvyšovanie dopytu, a tým aj výroby v prvom kvartáli 2021, bolo plynulé a bez výrazných obmedzení z dôvodu nedostatku personálu.

V decembri 2020 spoločnosť ukončila program zamestnávania občanov z marginalizovaných skupín, ktorý bol realizovaný od roku 2018 v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Z množstva zaškolených a odskúšaných zamestnancov sme nakoniec ponúkli zmluvy na dobu neurčitú len siedmim z nich, ktorí zvládli adaptačný proces a prejavili sa ako spoľahliví.

Na celkový výsledok Železiarní Podbrezová pozitívne pôsobil výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Prijaté dividendy od dcérskych spoločností, naviazané na výsledky skupiny v roku 2019, znížili celkovú stratu na úroveň troch miliónov eur. Spoločnosť ku koncu roka 2020 podnikala s majetkom vo výške 291 miliónov eur, ktorý bol krytý vlastnými zdrojmi na úrovni 71 percent.

V roku 2020 sme vyrobili spolu 279 949 ton ocele, čo je o 47 833 ton menej ako v predchádzajúcom roku a v porovnaní s plánom to bol pokles o sedem percent. V prvom kvartáli bola produkcia oceliarne pomerne vysoká, na úrovni roku 2019, s priemerným mesačným objemom 27 tisíc ton oceľových blokov. V druhom kvartáli klesla mesačná produkcia na 25 tisíc ton a v treťom kvartáli pod 18 tisíc ton mesačne. K poklesu došlo pri predaji oceľových blokov externým zákazníkom, ako aj pri dopyte zo strany nadväzujúcich prevádzkarní pri produkcii rúr, čo malo negatívny dopad na plnenie výrobného plánu. Z celkového vyrobeného množstva bolo 216 322 ton ocele použitých priamo na vlastnú výrobu oceľových rúr a 63 627 ton bolo odpredaných externým odberateľom. V roku 2020 sme opäť zlepšili vývoj hlavného prevádzkového ukazovateľa predváhy, no v porovnaní s minulým rokom sme mierne zvýšili výrobné prestoje, najmä z dôvodu nižšej vyťaženosti výrobných kapacít a nie práve ideálnej zmennosti.

V roku 2020 sme pri tvorbe investičného plánu vychádzali zo schváleného strednodobého investičného plánu, s cieľom zabezpečiť potrebnú technologickú obnovu v najbližších rokoch a udržať konkurencieschopnosť výroby bezšvíkových rúr pri permanentnom raste mzdových nákladov a čoraz nižšej dostupnosti kvalifikovaných zamestnancov v robotníckych profesiách. Aj počas tretieho roku plnenia strednodobého investičného plánu preto výška celkových investícii dosiahla 13 442 tisíc eur, čo výrazne prekračuje sumu bežných ročných odpisov.

Najvýznamnejšia investícia v roku 2020 v oblasti technológií bola modernizácia delenia rúr vo valcovni bezšvíkových rúr, vrátane tzv. bypassu, za účelom zefektívnenia vnútropodnikového toku výroby. Zakúpili sme tiež novú trojdielnu ozubenú tyč na valcovacej trati. Medzi významné investície patril aj presun RDL linky a príprava na jej doplnenie o finalizačnú časť v ťahárni rúr, nová výroba stlačeného vzduchu, špeciálne obkročné vozidlo na vnútropodnikovú prepravu rúr a nové úsporné osvetlenie vo výrobných halách.

Medzi dôležité stavebné investície zaraďujeme kompletnú výmenu svetlíkov na výrobných halách, dokončenie rekonštrukcie skladu polotovarov, kompletnú rekonštrukciu zváračskej školy a tiež významnú rekonštrukciu dielní v strednej odbornej škole SSŠ ŽP.

Správu Dozornej rady ŽP predniesol jej predseda, Ing. Ján Banas. Konštatoval, že podnikateľská činnosť bola v roku 2020 uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

Podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík predložil na schválenie individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020, návrh na úhradu straty za rok 2020 a návrh audítora na overenie účtovnej závierky na rok 2021. Výsledkom hospodárenia za rok 2020 bola strata vo výške 3 011 tis. eur, čo pri prepočte na jednu akciu predstavuje -1,3 eura. Vzhľadom na súčasnú neistú situáciu predstavenstvo navrhlo valnému zhromaždeniu nevyplácať dividendy a ponechať rezervy spoločnosti na udržanie finančnej pozície v budúcnosti. Ako audítor pre rok 2021 bola navrhnutá audítorská spoločnosť Deloitte, Audit s.r.o. Akcionári schválili všetky predložené návrhy.

Nasledovala voľba členov predstavenstva a dozornej rady, ktorým uplynulo päťročné volebné obdobie, následne boli opäť zvolení.

Ďalším bodom programu bola zmena stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo návrh zmeny stanov tak, že v článku II. Predmet podnikania bol vymazaný predmet podnikania „faktoring a forfaiting“.

Predseda valného zhromaždenia Ing. Martin Jakubík ukončil 29. riadne valné zhromaždenie Železiarní Podbrezová a.s. konštatovaním, že program bol splnený a všetkým poďakoval za účasť.