Bezpečnostná služba apeluje na zamestnancov

 

Bezpečnostná služba bude naďalej dôkladne vykonávať kontroly. Opatrní ale musia byť aj samotní zamestnanci. Iba správnou prevenciou pomôžu zabrániť škodovým udalostiam.

Jednou z hlavných priorít vedenia Železiarní Podbrezová je bezpečnosť. Kontroly vozidiel na vrátniciach, pravidelné dychové skúšky na požitie alkoholu či drog, prehliadka tašiek a batohov sú preto nevyhnuté. Ide o ochranu zdravia, majetku a zároveň majú tieto úkony preventívny charakter. Je ale jasné, že v takej veľkej spoločnosti a pri množstve zamestnancov dôjde z času na čas k incidentu, škodovej udalosti, prípadne inému protiprávnemu konaniu. Ako príklad možno uviesť nedávnu krádež bicykla zo stojiska pred areálom nového závodu. Prípad už prevzala polícia, k dispozícii má kamerový záznam a identifikované sú aj tváre páchateľov. Momentálne sa čaká na objasnenie skutku. Táto udalosť je výstrahou aj pre zamestnancov ŽP, aby si svoj majetok dôkladne chránili a nedali zlodejom príležitosť. Na tému bezpečnosti sme sa rozprávali s Mgr. Petrom Sujom, riaditeľom ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. a Mgr. Štefanom Šuhajdom, vedúcim oddelenia ochrany majetku a osôb ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

„Chcem upozorniť zamestnancov, aby sa nespoliehali na ochranu majetku len zo strany zamestnávateľa. Musia byť v prvom rade zodpovední oni sami, aby rovnakým dielom prispeli k bezpečnosti a neponechávali si bicykle, kolobežky a iné dopravné prostriedky neuzamknuté alebo mimo odkladacieho priestoru,“ upozornil Štefan Šuhajda, ktorého doplnil Peter Suja: „Odporúčame, aby si bicykle zamykali riadnym certifikovaným zámkom, ktorý je chránený proti prerezaniu. Investícia do tohto typu je určite opodstatnená a mala by byť samozrejmosťou.“  Obaja sa zhodli, že hoci má spoločnosť dôkladný kamerový systém, ten nevyrieši všetko. „Zábery z kamery slúžia predovšetkým na následné objasňovanie krádeže. Ale tej je potrebné predchádzať,“ zduplikoval Š. Šuhajda. Zároveň upozornil, že stojiská na bicykle sú síce blízko vrátnic, kde sú zamestnanci bezpečnostnej služby, tí však nemajú šancu ustriehnuť, či si napríklad niekto berie skutočne svoj dopravný prostriedok. Železiarne dbajú a naďalej aj budú dbať na bezpečnosť v maximálnej možnej miere. „V budúcnosti plánujeme, okrem kamier, pracovať na ďalších vylepšeniach a zabezpečeniach odstavných miest,“ doplnil vedúci oddelenia.

Bezpečnostná služba taktiež upozorňuje zamestnancov, aby si vždy pred opustením motorového vozidla skontrolovali, či je riadne zabezpečené. To znamená zatvorené okná, dvere a zatiahnutá ručná brzda. „Stalo sa, že osobné auto nebolo dostatočne zabezpečené. Zrazu sa pohlo a poškodilo ďalšie vozidlo. Ak sa aj stane, že odhalíme pootvorené okno, snažíme sa problém vyriešiť. Zisťujeme meno majiteľa vozidla, aby sme ho upozornili na daný problém. Je to ústretový krok z našej strany a zároveň eliminujeme riziko trestného činu. V prípade, že meno majiteľa zistiť nevieme, kontaktujeme políciu. Tá z databázy určí, koho je dané vozidlo a tak sa majiteľovi dostane informácia, že niečo nie je v poriadku,“ povedal Š. Šuhajda.

 

Každé vozidlo vchádzajúce alebo vychádzajúce z areálu ŽP a.s. musí prejsť kontrolou. Foto: I. Kardhordová

 

Povinnosť kontroly

V rámci bezpečnosti je aktuálna aj ďalšia téma. Niektorým zamestnancom sa nepozdávajú pravidelné kontroly vozidiel pri vstupe a predovšetkým pri výstupe z areálu závodov. Rovnako tak ani kontroly príručných tašiek, batohov či kabeliek. „Zamestnanci bezpečnostnej služby môžu vykonávať kontroly v zmysle § 50 Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Naši zamestnanci sú, okrem iného, oprávnení zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami skontrolovať, či osoba prechádzajúca vrátnicou nemá pri sebe, na sebe alebo v príručnej taške veci, ktoré by mohli pochádzať z protiprávnej činnosti. Zamestnanec bezpečnostnej služby má rovnako právo presvedčiť sa, či osoba nevezie vo vozidle alebo na ňom predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti viažuce sa k chránenému miestu,“ pokračoval P. Suja. Zároveň doplnil, že bezpečnostná služba môže viesť a aj vedie evidenciu osôb a vozidiel, ktoré vchádzajú do chráneného objektu. „Môžeme si overiť totožnosť prostredníctvom technických zariadení – napríklad kartou zamestnanca, preukazom totožnosti či iným dokladom,“ doplnil.

V zmysle Zákona o súkromnej bezpečnosti je každý povinný vyhovieť výzve zamestnanca bezpečnostnej služby pri výkone jeho zákonných oprávnení, inak sa vystavuje riziku pokuty. „Pokiaľ mu nevyhovie, poruší pracovnoprávne predpisy a zároveň porušuje Zákon o súkromnej bezpečnosti. To sa eviduje ako priestupok a zamestnancovi môže byť udelená pokuta zo strany štátnej polície, ktorá všetko rieši v priestupkovom konaní,“ pokračoval Š. Šuhajda. Aj z týchto dôvodov by  zamestnanci mali dodržiavať stanovené pravidlá.

 

Ide o benefit

Na zvyšujúci sa počet incidentov pri kontrolách reagovalo aj vedenie ŽP, ktoré pri nedodržaní stanovených predpisov pristúpilo k ráznemu kroku. „Ak zamestnanec odmietne sprístupniť na kontrolu vozidlo, ktoré má povolenie vjazdu do areálu Železiarní Podbrezová, bude mu s okamžitou platnosťou táto možnosť odobraná. Parkovanie v areáli je benefit pre zamestnancov a pokiaľ majú niektorí problém s kontrolou, môžu parkovať mimo závodu. V tom prípade sa vyhnú akejkoľvek kontrole,“ objasnil riaditeľ, ktorý spomenul i príručné tašky a kabelky. Aj v tomto smere totiž došlo k niekoľkým pripomienkam zo strany zamestnancov. Tí si však musia uvedomiť, že bezpečnostná služba chráni majetok spoločnosti. „Bezpečnostná služba je oprávnená skontrolovať, či nemá pracovník na sebe alebo pri sebe veci, ktoré nie sú jeho majetkom a mohli by pochádzať z trestnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom. Používame aj technické prostriedky – detektory kovov, turnikety alebo prechodové brány. Ľudia sa nemusia báť, sú to certifikované prístroje, ktoré nespôsobia žiadne zdravotné komplikácie,“ vysvetlil Š. Šuhajda. Zároveň upozornil, že priestory všetkých vstupov do areálu ŽP sú nahrávané kamerou so zvukom. Stalo sa totiž, že zamestnanec bezpečnostnej služby bol verbálne atakovaný, prípadne došlo k incidentu, pri ktorého riešení si každý obhajoval svoju pravdu. „Na základe kamerového systému so zaznamenaným zvukom vieme danú kritickú situáciu vyhodnotiť.“

 

Pozor na skrinky

Keď sme v úvode spomínali krádež bicykla, je potrebné myslieť na bezpečnosť aj v šatniach a pri odkladacích skrinkách. Zamestnanci musia sami prispieť k tomu, aby eliminovali možnosť krádeže osobných vecí. Skrinky musia byť riadne uzamknuté, do práce je potrebné nosiť a odkladať v skrinkách len nevyhnutné veci a v neposlednom rade, hasiace prístroje a tehly slúžia na iné veci, ako je podkladanie vstupných dverí do šatní. Každý prípad krádeže je hlásený štátnej polícii. Tým pádom hrozí vinníkovi nielen pracovnoprávny, ale aj trestnoprávny postih. Špeciálne pri krádežiach vecí zo skriniek si možno ani sám páchateľ neuvedomuje, akého závažného konania sa dopúšťa. „Je jedno, či niekto zo skrinky ukradne obyčajný šampón alebo drahý bicykel zo stojiska. Pokiaľ páchateľ prekonal odpor, napríklad odstránil násilím zámok, ide automaticky o trestný čin. Hranica medzi priestupkom a trestným činom je vo všeobecnosti 266 eur. Ak však zmizne aj na prvý pohľad lacná vec, ktorá bola zabezpečená a páchateľ prekonal prekážku, ide automaticky o trestnoprávny skutok,“ rozmenil na drobné P. Suja. Tieto argumenty by mali byť výstrahou pre všetkých, ktorí by uvažovali nad protiprávnym konaním.

 

Alkohol a drogy

V rámci zvýšenia bezpečnosti sú na vstupoch do závodov a na pracoviskách zvýšené kontroly na požitie alkoholu a drog. V druhom júlovom vydaní novín Podbrezovan sme na toto už upozorňovali. Bezpečnostná služba pokračuje v kontrolách a znovu opakuje, že nastupovanie do práce pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok je nebezpečný počin. „Neustále upozorňujeme, že zamestnanci, ktorí pracujú pod vplyvom alkoholu alebo drog, sa vystavujú možnému trestnému činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Ohrozujú seba, kolegov a v neposlednom rade aj majetok spoločnosti. A to sú vážne veci. Upozorňujeme, že v kontrolách budeme naďalej intenzívne pokračovať,“ dodal riaditeľ.

Z uvedeného vyplýva, že bezpečnosť v Železiarňach Podbrezová vedenie nepodceňuje. Práve naopak. Pravidelnými kontrolami a apelom na zamestnancov sa snaží eliminovať riziká, ktoré hrozia. Je ale aj na každom jednotlivcovi, ako sa k danej situácii postaví, či si zamkne bicykel, skontroluje automobil po zaparkovaní alebo otvorí kufor zamestnancovi bezpečnostnej služby. Ide o jasne nastavené pravidlá tak, aby nedochádzalo k protiprávnemu konaniu. Kto s povinnosťami nesúhlasí, musí znášať dôsledky svojho konania.