S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Prioritou je pre nás udržať kvalitu našich služieb

 

 

Uplynul polrok, aký bol v spoločnosti ŽP Informatika?

– Prvý polrok 2021 hodnotíme pozitívne. Nasadením videokonferenčných systémov, vlastného systému na evidenciu a riadenie kapacít, sa nám, aj v čase pandémie, podarilo vytvoriť plnohodnotné pracovné prostredie na zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačných systémov.

Aktuálne máme rozpracované v ŽP a.s. dva veľké projekty, ktorými sú Inovácia IS (informačných systémov) výroby a Vnútropodniková prepravná logistika. Projekty majú vysoko inovačný charakter a mapujú procesy v najmenších detailoch. Zároveň prinášajú aj sofistikovanejší výpočtový aparát, ktorý pomáha pri dosahovaní vyššej produktivity procesov. Súčasne pokračujeme vo finalizácii projektov, ako sú Atesty, Plánovanie a realizácia investícií, Archív elektronických archívnych dokumentov či Interné audity, ktoré sa aktuálne nachádzajú v skúšobnej prevádzke. Bol dokončený pilotný projekt Privolávanie žeriavov v prevádzkarni ťaháreň rúr – na pilotnej hale 11, kde pokračujú práce zo strany Železiarní Podbrezová, v súvislosti s odmeriavaním polohy mosta žeriavu. Do produktívnej prevádzky bol uvedený aj systém Katalóg rizík, s rýchlym prístupom k rizikám, opatreniam a dokumentom, podľa pracovných činností. Je to zároveň efektívny nástroj pri zabezpečovaní profesijných školení zamestnancov.

V dcérskej spoločnosti Pipex Italia sme zaviedli systém Obchodný portál a Dochádzkový systém v spoločnosti Žiaromat Kalinovo. Pokračujeme aj v realizácii rozvoja komplexného IS v ŽĎAS a.s., kde sme si svoju pozíciu naďalej udržali.

Budovanie Java infraštruktúry pre iOS klienta, aj pre webového klienta, sú pre nás strategickými projektmi. Podpornými zas vytvorenie „udalostného“ a logovacieho systému.

Popri zabezpečení bezporuchového chodu nami prevádzkovaných informačných systémov, sme v uvedenom období zrealizovali generačný upgrade databázového servera Informix, rozšírenie a konsolidáciu sieťovej infraštruktúry v spoločnostiach Tále a.s., Žiaromat Kalinovo a.s. a v Pipex Deutschland.

Úspešne sme absolvovali recertifikačný audit systému manažérstva kvality (ISO 9001) a dohľadový audit systému služieb (ISO 20000-1).

 

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

– Finančný plán na tento rok plníme aj vďaka efektívnemu riadeniu nákladov a napĺňaním obchodného plánu. Podobne je to aj s projektovým plánom, ako som konštatoval v predchádzajúcej odpovedi.

 

Čím žijete v týchto dňoch a čo bude vašou prioritou v druhej polovici roka?

– Prioritou pre druhý polrok je dosiahnuť prekročenie plánovaného hospodárskeho výsledku, udržanie kvality poskytovaných služieb a spokojnosť zákazníkov. Predpokladom k jej naplneniu je v prvom rade zrealizovanie projektového plánu a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky informačných systémov.

V nasledujúcich mesiacoch budú iniciované projekty Inovácie IS FIS, ako aj Inovácie IS MTZ pre spoločnosť ŽP a.s. V rámci prevádzky a rozvoja infraštruktúry to bude ukončenie konsolidácie optických rozvodov, navýšenie kapacity internetovej konektivity ŽP a.s. a vybraných dcérskych spoločností, upgrade serverovej infraštruktúry pre spoločnosti Tále a.s. a Súkromná spojená škola ŽP. V súvislosti s kybernetickými hrozbami z internetu je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia stabilnej prevádzky informačného systému trvalý nárast bezpečnostnej úrovne všetkých komponentov infraštruktúry. Aj z toho dôvodu budeme napĺňať koncepciu počítačovej bezpečnosti. Aktuálne sa, okrem iného, zameriavame na aktivity v oblasti ochrany siete pri komunikácii s internetom analýzou https komunikácie.