Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni centrálna údržba

O víťazoch rozhodli stabilne dobré výsledky počas celého roka

V oceliarni bola najlepšia zmena „B“. Foto: T. Kubej

Po prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu beží v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová opäť súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality.Víťazná zmena „B“ v ťahárni rúr.

Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Vlani sme kvôli vynechanému ročníku o súťaži zmien v našich novinách nepísali, teraz vám opäť predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v centrálnej údržbe nás informoval Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
– Po nestabilnej situácii v roku 2020 sa v roku 2021 obnovila súťaž medzi zmenami aj v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe výrobných prevádzkarní. Sledovanie a hodnotenie jednotlivých kritérií sa stalo už súčasťou každodenných úloh.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo medzitým pribudli nové hodnotiace prvky?
– Poslaním prevádzkových údržieb je zabezpečiť prevádzkyschopný stav technologického zariadenia výrobných prevádzkarní tak, aby výroba nebola obmedzovaná a tým mohla plniť plánované úlohy. Čas potrebný na odstránenie porúch a kvalita vykonávaných opráv majú priamy vplyv na prestoje výrobných zariadení. Preto pôvodné kritéria súťaže, ktoré sa v minulých rokoch osvedčili, ostali zachované.

Vo valcovni bezšvíkových rúr zvíťazila zmena „D“.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Priebeh súťaže ovplyvňoval nielen počet porúch na zariadeniach, ale najmä čas potrebný na ich odstránenie. Tímová práca pri odstraňovaní porúch je veľmi dôležitá, aby zariadenie bolo opravené a prevádzkyschopné v čo najkratšom možnom termíne. V poslednom období nastáva obmena zamestnancov v jednotlivých zmenách. Prichádzajúcim pracovníkom chýbajú skúsenosti.

Predstavte nám víťazné kolektívy za rok 2021.
– Nakoľko výrobné prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr majú rozdielne technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia kritérií sa robilo samostatne podľa jednotlivých prevádzkarní. V minulom roku sa víťazom stala v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe v oceliarni zmena „B“, vo valcovni bezšvíkových rúr zmena „D“ a v ťahárni rúr zmena „B“.

Čo posunulo víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?
– Stabilne dobré výsledky počas celého roka, kvalitná preventívna príprava a príkladné nasadenie počas odstraňovania porúch znamenalo víťazstvo v ročnom hodnotení súťaže medzi zmenami.