Bilancia dosahovanej kvality výroby v prvom polroku

 

V prvom polroku 2021 sme v oblasti kvality výroby stanovené kvalitatívne ukazovatele splnili, napriek náročným výrobným úlohám.

Príkazom č. 04/2021 GR ŽP a.s. boli schválené ciele kvality na rok 2021 a všetci nositelia úloh sa snažili zabezpečiť dosiahnutie stanovených limitov aj napriek množstvu prekážok. Väčšina obdobia prvého polroku bola totiž poznačená pandemickou situáciou spojenou s COVID-19.

V prevádzkarni oceliareň bol limit technologických a materiálových nepodarkov dosiahnutý napriek náročnosti externých zákazníkov, ktorí požadovali malú toleranciu na krátke kusy. Rozdelenie tavieb do akostných stupňov bolo zabezpečované v zmysle stanoveného plánu a do stupňa kvality „A“ bolo zaradených 77,22 percenta z celkového počtu odliatych tavieb.

V prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr sa nám podarilo udržať výskyt vlastných nepodarkov a skutočné množstvo predváhy v limite. Zo skúšaných rúr na dvoch skúšobných linkách K13 a K14 bolo vírivými prúdmi odskúšaných 1 355 723 kusov rúr, na linke kotlových rúr bolo vírivými prúdmi odskúšaných 439 188 kusov, skúškou ultrazvukom na zariadení ROT 65 VIS bolo odskúšaných 8 367 933 kilogramov rúr. Valcovaných rúr, ktoré boli skúšané v ťahárni rúr vírivými prúdmi, bolo odskúšaných 1 951 380 kilogramov, ultrazvukom s použitím päťpercentného etalónu bolo odskúšaných 1 376 360 kilogramov, ultrazvukom s použitím desať percentného etalónu bolo odskúšaných 97 070 kilogramov, ultrazvukom s použitím dvanásť a pol percentného etalónu bolo odskúšaných 119 110 kilogramov rúr.

V prevádzkarni ťaháreň rúr boli limity predváhy, materiálových nepodarkov a technologických nepodarkov dosiahnuté. Nedeštruktívnym skúšaním vírivými prúdmi bolo odskúšaných 17 126 320 kilogramov rúr, ultrazvukom s použitím päťpercentného etalónu bolo odskúšaných 2 533 990 kilogramov, ultrazvukom s použitím desaťpercentného etalónu bolo odskúšaných 604 680 kilogramov a na zariadení Circograph bolo odskúšaných 8 502 660 kilogramov rúr.

V stredisku oblúkareň boli limity predváhy, materiálových nepodarkov a technologických nepodarkov dosiahnuté.

Prostredníctvom mobilnej defektoskopie boli podľa požiadaviek vedúcich prevádzkarní uskutočnené preventívne kontroly súčiastok a zariadení, podľa požiadaviek revízneho technika kontroly na nádržiach, kotloch a potrubiach v celom podniku. Spolupracovala aj pri bežných, stredných opravách v jednotlivých prevádzkarňach a pri mimoriadnych udalostiach. Vykonávané boli podľa požiadaviek interných a externých zákazníkov ultrazvukové skúšky (hrúbka materiálu, chyby v materiáloch), kapilárne skúšky (povrchové trhliny, praskliny), el. potenciálne (hĺbka trhlín), spektrálnej analýzy (totožnosť materiálu), skúšanie netesností a merania na zistenie zostatkového magnetizmu na expedovaných rúrach.

Referát pre vystavovanie atestov vystavil 36 016 hutných osvedčení pre naše výrobné prevádzkarne. Bolo vykonaných 766 240 inšpekcií k predĺženiu výrobkových certifikátov a prebierky našich výrobkov. V mechanickej skúšobni bolo priebežne vyhodnotených 140 422 mechanických ťahových, technologických, aj skúšok vrubovej húževnatosti.

V metalografickom laboratóriu bolo spracovaných  a následne vyhodnotených 2 314 kusov vzoriek na svetelnom a elektrónovom mikroskope. Na základe požiadaviek prevádzkarne oceliareň bolo odobratých a vyhodnotených 1 101 Baumannových otlačkov a 4 makrolepty. V spolupráci so zamestnancami výrobných prevádzkarní boli riešené úlohy týkajúce sa kvality produkcie. Výsledky rozborov sú zhrnuté v 344 metalografických správach. V creepovom laboratóriu boli odskúšané tri vzorky na stanovenie medze pevnosti pri tečení.

Referát metrológie preveril 7 407 meradiel týkajúcich sa merania dĺžok, tlaku, teploty, meracích obvodov, laboratórnych a technologických váh, prístrojov pre meranie elektrických veličín a pravidelne kontroloval spektrometre referenčnými materiálmi.

Oddelenie chémie, podľa požiadaviek organizačných útvarov, vykonalo 30 526 chemických a spektrometrických analýz. V oblasti chemických analýz odpadových vôd má naše laboratórium pre analýzu vôd a olejov deklarovanú spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek medzinárodnej normy pre akreditáciu STN EN ISO/IEC 17025.

Prvý polrok sa neobišiel ani bez riešenia reklamácií na vstupe, aj na výstupe.

Na vstupe sme uplatňovali dvadsaťosem reklamácií, z toho je vo vybavovaní šesť, dvadsaťdva je vybavených a jedna reklamácia bola stornovaná.

Na výstupe sme evidovali dvadsať kvalitatívnych reklamácií. Z celkového počtu kvalitatívnych reklamácií bolo uznaných deväť, zamietnutých päť a vo vybavovaní je šesť reklamácií. Podiel prevádzkarní na celkovom počte kvalitatívnych reklamácií: oceliareň 5 percent, valcovňa bezšvíkových rúr 35 percent, ťaháreň rúr 45 percent, stredisko delených rúr 5 percent a odbor predaja  a marketingu 10 percent. Reklamácie boli riešené v súlade s predpísanými postupmi a boli prijaté potrebné opatrenia pri ich riešení.

Napriek problémovej situácii vo svete, v súvislosti s pandémiou COVID-19, môžeme kvalitu výroby a dosiahnutie úrovne jednotlivých ukazovateľov hodnotiť z pohľadu vývoja za prvý polrok 2021 vo výrobných prevádzkarňach ako uspokojivé.