S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Aktuálne sme v čase prípravy stratégie spoločnosti pre obdobie 2019 – 2021

 

Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti?
– Uplynulý rok ako z pohľadu ekonomického, prevádzkového, vývojového tak aj personálneho, môžeme hodnotiť pozitívne. Popri splnení plánovaného hospodárskeho výsledku to bol rok charakteristický nárastom služieb a výkonov smerovaných prioritne do skupiny ŽP Group.

V oblasti vývoja boli do produkčnej prevádzky nasadené nasledujúce informačné systémy a integračné riešenia:
– účtovníctvo pre ŽP a.s., ktorého prínosom je zníženie prevádzkových nákladov a odstránenie závislosti na externom dodávateľovi pôvodného systému,
– model nákladovosti prevádzkarne ťaháreň rúr a dátový reporting v QlikSense,
– informačná podpora pre zaskladnenie, evidenciu uloženia a vyskladnenie rúr v automatizovanom sklade v priestoroch bývalej zvarovne rúr, s použitím obslužných PC, mobilných zariadení a vybudovaním wifi siete,
– riadené sklady pre evidenciu uloženia zväzkov prostredníctvom mobilných zariadení – nasadenie do produkčnej prevádzky,
– IS Správa registratúry – II. etapa, ktorej predmetom bolo prepájanie agendových systémov naplánovaných na rok 2018 a implementácia IS v Žiaromat a.s. Kalinovo
– návštevný modul pre evidenciu prechodov osôb a vozidiel cez vrátnice ŽP a.s., s použitím dotykových mobilných zariadení,
– Prístupový modul a inštalácia čítacích zariadení do šatní,
– IS pre spracovanie odpadov pre spoločnosť ZEDKO s.r.o.,
– Systém pre zákaznícku podporu napojený na Servis Desk našej spoločnosti pre skvalitnenie komunikácie a vzťahu so zákazníkom,
– množstvo realizovaných požiadaviek väčšieho, či menšieho charakteru v širokom portfóliu produktov a služieb.

Do skúšobnej prevádzky boli nasadené nasledujúce IS:
– inovácia systému atestov ŽP a.s.,
– evidencia majetku pre ŽP EKO QELET a.s.,
– účtovníctvo pre ŽĎAS a.s., čím sme si udržali svoju pozíciu dodávateľa podnikového IS.
V rámci posilnenia bezpečnosti, dostupnosti prevádzkovaných IS, po predchádzajúcej generačnej výmene serverov a dátových prvkov, bola v minulom roku realizovaná implementácia nového systému Firewall, čím bola zvýšená ochrana Intranetu, VPN komunikácie, nárast výkonu ako aj vytvorené podmienky pre efektívnejšiu ochranu serverov pred útokmi z internetu.
Podobne boli vykonané kroky pre posilnenie optických trás v kritických lokalitách vybudovaním nových ciest za účelom výstavby kruhovej topológie siete, s elimináciou výpadku spojenia.
Realizované boli aj opatrenia v zmysle schváleného zákona o ochrane osobných údajov (v zmysle nariadenia GDPR) – legislatívne, prípravné a technické kroky pre dosiahnutie požadovanej zhody.

S akými očakávaniami ste odštartovali nový rok?
– Aktuálne sme v čase prípravy stratégie spoločnosti pre obdobie 2019 – 2021. Tá definuje, ako budeme reagovať na expresné tempo rozvoja informačných technológií, akým spôsobom ich dokážeme zvládnuť a následne vytvoriť pridanú hodnotu v podobe nových riešení pre našich zákazníkov, či už v oblasti vývoja alebo prevádzky informačných systémov. Kľúčovou zložkou efektívnosti a úspešnosti tohto procesu sú kvalitní a spokojní zamestnanci, ktorí sú dostatočne motivovaní k svojmu pracovnému výkonu. Z tohto dôvodu je našou hlavnou úlohou v oblasti riadenia ľudských zdrojov zabezpečiť potrebnú štruktúru kvalifikovaných zamestnancov v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti.

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?
– Tak, ako po iné roky aj v tomto roku to bude zabezpečenie bezporuchového chodu nami prevádzkovaných informačných systémov, realizácia schválených projekčných plánov pre vývoj aplikačného programového vybavenia ako aj obnova a modernizácia komponentov IS. V súvislosti s kybernetickými hrozbami z internetu je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia stabilnej prevádzky IS trvalý nárast bezpečnostnej úrovne všetkých komponentov infraštruktúry. Aj z toho dôvodu sme pripravili koncepciu počítačovej bezpečnosti a rok 2019 bude, okrem iného, v znamení realizácie legislatívnych a technických opatrení ako na úrovni aplikácií, pracovných staníc, serverov, dátovej komunikácie a prístupu do internetu, tak aj na úrovni mobilných zariadení.