S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

Dlhodobou snahou našej spoločnosti je promptne reagovať na potreby trhu

 

 

Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý poznačený pandémiou koronavírusu. Na stránkach Podbrezovana ste nás v minulom roku priebežne informovali o dianí vo vašej spoločnosti. Ako hodnotíte toto obdobie s odstupom času?

– Áno, vplyv koronakrízy v uplynulom roku bol pre našu spoločnosť citeľný. Pokles zákaziek pre výrobu v medziročnom porovnaní činil zhruba 12,8 percenta. Tento pokles mal vplyv na dosahovanie plánovaných čísel. Nie všetky plánované položky sme boli schopní dodržať, ale nakoniec celkový hospodársky výsledok, ktorý za rok 2020 vykážeme, bude kladný. K tomuto výsledku nám dopomohla aj možnosť čerpania štátnej pomoci z projektu Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom.

 

Ako ste odštartovali nový rok?

– Z pohľadu objemu zákaziek začal nový rok pomerne priaznivo. Zákaziek máme viac ako to bolo počas tretieho, resp. štvrtého kvartálu uplynulého roku, kedy sme vplyv koronakrízy pociťovali najviac. Finančný plán na tento rok sme si stanovili triezvo, vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu a negatíva plynúce s reštrikcií stanovených vládou. Cieľom bude dosiahnuť predaj našich výrobkov minimálne na úrovni roku 2020. V oblasti investícií máme naplánovanú inštaláciu novej výrobnej linky na výrobu MgO hmôt a ďalšie menej významné akcie.

 

Pohľad na areál spoločnosti z vtáčej perspektívy. Foto: R. Rybovič
Pohľad na areál spoločnosti z vtáčej perspektívy

 

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?

– Z pohľadu pôsobenia našej spoločnosti na trhu so žiaruvzdornými materiálmi, bude hlavnou prioritou našej spoločnosti v tomto roku udržanie si existujúceho portfólia dlhodobých a stabilných zákazníkov. Do tejto kategórie samozrejme patria Železiarne Podbrezová, ďalej oceliarne v Třinci, oceliarne v Mariupole na Ukrajine a oceliareň v Štore v Slovinsku.

V segmente šamotových stavív objem zákaziek od našich existujúcich zákazníkov stále ani z ďaleka nedosahuje predkrízové úrovne. Preto druhou prioritou bude snaha o nahradenie tohto výpadku dodávkami žiaruvzdorných materiálov z iných výrobných segmentov naše spoločnosti. Ide hlavne o MgO-C stavivá a hmoty na báze MgO.

A v neposlednom rade bude prioritou získavanie nových zákazníkov. V tejto veci už obchodný riaditeľ pripravil a poslal niekoľko konkrétnych cenových ponúk pre potenciálnych zákazníkov v Bielorusku, Moldavsku, Gruzínsku a Turecku.

Dlhodobou snahou našej spoločnosti je promptne reagovať na potreby trhu. V tejto oblasti plánujeme aj naďalej pokračovať vo vývoji nových druhov výrobkov pre metalurgiu v spolupráci s ŽP VVC s.r.o. a Technickou univerzitou v Košiciach. Ide hlavne o bezcementové žiarobetóny na báze MgO a nové druhy žiarobetónových prefabrikátov.